AB

Bibliografia publikacji pracowników
Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej

Baza tworzona przez Bibliotekę Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II.Zapytanie: GUZAL-DEC DANUTA JOLANTA
Liczba odnalezionych rekordów: 99Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/99
Nr opisu: 0000045180
Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
Tytuł pracy: Cooperative links between businesses in the context of local system resilience. A case study of Poland peripheral regions
Tytuł równoległy: Powiązania kooperacyjne przedsiębiorstw w kontekście rezyliencji układów lokalnych. Studium przypadku regionów peryferyjnych Polski
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2023, Vol. 25, no. 1, p. 325--340
p-ISSN: 2657-781X
e-ISSN: 2657-7828

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 70.000
Słowa kluczowe: innowacyjność ; kooperacja ; przedsiębiorstwo ; region peryferyjny ; rezyliencja lokalna ; smart village
Słowa kluczowe ang.: cooperative ; entrepreneurship ; innovativeness ; local resilience ; peripheral region ; smart village
https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=235028
DOI: 10.5604/01.3001.0016.2287
Streszczenie: This study investigates the extent and nature of cooperative links between businesses in the analysed administrative units (communes) in peripheral regions in terms of their effect on strengthening the resilience of local economy. Empirical research was carried out in 2018 in three peripheral regions of Poland on a sample of 240 entrepreneurs. Entrepreneurs participated in creating local (commune-level) supply chains while reporting connections with suppliers outside of local systems. Businesses analysed in this study played a key role in enhancing the diversity of local (commune-level) goods and services markets while time taking into account their customers' requirements. Local cooperation promoted strengthening of the competitive edge of cooperating businesses, becoming a local resilience factor. The characteristics of cooperative links presented in the study revealed that the benefits of local cooperation were appreciated more often in the group of businesses with inferior conditions for running and growing a business. Local economic growth policies in peripheral regions should take into account the assumptions arising from the smart village concept. A vital component of these policies in the context of fostering local innovativeness is the focus on the possibility of stimulating cooperation processes within local business sectors. Such focus of local policies may be seen as aimed at enhancing the resilience of local socio-economic systems.
Streszczenie: Celem pracy jest określenie stopnia i charakteru powiązań kooperacyjnych, charakteryzujących przedsiębiorstwa badanych gmin regionów peryferyjnych, w kontekście wpływu powiązań kooperacyjnych na wzmocnienie rezyliencji gospodarki lokalnej. Badania empiryczne zrealizowano w Polsce, w trzech regionach peryferyjnych na próbie 240 przedsiębiorców. Badane przedsiębiorstwa uczestniczą w budowaniu lokalnych łańcuchów dostaw, jednocześnie wykazując powiązania z dostawcami spoza układów lokalnych. Wypełniają ważną rolę wzbogacania różnorodności lokalnych (gminnych) rynków dóbr i usług, przy jednoczesnym uwzględnianiu wymagań odbiorców. Kooperacja w skali lokalnej służyła wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw w niej uczestniczących, stając się czynnikiem lokalnej rezyliencji. Ujawniona charakterystyka powiązań kooperacyjnych wskazuje na przyjmowanie przez przedsiębiorstwa strategii kooperacji w obliczu trudniejszych warunków funkcjonowania i rozwoju. Lokalne polityki rozwoju gospodarczego w regionach peryferyjnych powinny uwzględniać założenia wynikające z koncepcji smart village. Istotnym elementem tych polityk, w kontekście wzmacniania lokalnej innowacyjności, jest zwrócenie uwagi na możliwości pobudzania procesów kooperacji w ramach lokalnych sektorów biznesu. Takie ukierunkowanie lokalnych polityk można postrzegać, jako zmierzające w stronę wzmacniania stanu rezyliencji lokalnych układów społeczno-ekonomicznych.
Projekt/grant: Innovation, innovativeness and reginal / local growth : działalność statutowa WNET PSW, WNET/KEZ/ZE1

2/99
Nr opisu: 0000045578
Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
Tytuł pracy: How to Deal with Crisis? Place Attachment as a Factor of Resilience of Urban-Rural Communes in Poland during the COVID-19 Pandemic
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2023, Vol. 15, issue 7, article number 6222
p-ISSN: 2071-1050

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie zagranicznym
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie z IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.900
Punktacja ministerstwa: 100.000
Słowa kluczowe ang.: commune resilience ; COVID-19 ; pandemic ; peripheral regions ; place attachment
https://www.mdpi.com/2071-1050/15/7/6222
DOI: 10.3390/su15076222
Streszczenie: The phenomenon of place attachment as a community resilience determinant requires a detailed study and, as such, is not sufficiently explored in the literature. This study analyses both resilience determinants and resilience tools in order to provide local communities with optimum courses of action and decision makers with postulates concerning local development policies. Our goal is to determine the effect of place attachment on the activity of the local community in the process of the reconstruction of a local territorial unit following a crisis (COVID-19 pandemic) situation, as well as determine the symptoms of the crisis exemplified by urban-rural communes in Poland. Empirical research was carried out with regard to all 87 urban-rural communes in Poland with their seat in a small city with district rights. The respondents in the survey included individuals in governance positions: mayor/deputy mayor/secretary. Comparative analyses were performed on the entire group by juxtaposing communes located in peripheral regions (19 units) of the Eastern Poland Macroregion and the remaining communes (68). In light of the empirical research, communes located in Eastern Poland's peripheral regions were more severely impacted by the COVID-19 crisis than ones situated elsewhere in Poland. In urban-rural communes located in peripheral regions, actions supporting the "ability to absorb" shocks are taken more frequently than those promoting "positive adaptability in anticipation of, or in response to, shocks". Less frequent were proactive measures of innovative nature, involving "restoration and use" of the existing local resources, e.g., new methods of the use of natural resources by the households or new activities in the creative industry based on individual creativity, skills and talents. An analysis of all units reveals a generally low level of pro-resilience activities of the local communities in the communes investigated in the study except for the application of modern technologies/forms of remote communication. It was demonstrated that, in local communities with a high level of place attachment, activities aimed at building resilience are more frequent. For local governments, the results constitute proof of the importance of place attachment in building community resilience in local development policies. We should highlight the need for activities integrating urban and rural residents in urban-rural communes in order to create a shared space with which they could identify while strengthening bonds, thus raising the level of social capital. It is also necessary to look for ways to use IT, not only for communication processes, but also for managing crisis situations, in parallel with activities aimed at strengthening social capital.
Projekt/grant: Rezyliencja gmin miejsko-wiejskich w Polsce. Operacjonalizacja, pomiar, diagnoza mechanizmów adaptacyjnych : Fundusz Rozwoju Nauki PSW, PB4/2020

3/99
Nr opisu: 0000046724
Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Agnieszka Anna Siedlecka, Anna Jakubowicz.
Tytuł pracy: The return of pensioners to the labour market in the macro-region of Eastern Poland
Tytuł pracy w innym języku: Powroty emerytów na rynek pracy w makroregionie Polski Wschodniej
Tytuł czasopisma:
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2023, Vol. 16, no. 4, p. 519--537
p-ISSN: 2083-3725
e-ISSN: 2451-182X

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja ministerstwa: 70.000
Słowa kluczowe: aktywność zawodowa ; emeryci ; osoby starsze ; Polska Wschodnia ; rynek pracy
Słowa kluczowe ang.: eastern Poland ; economic activity ; elderly people ; labour market
http://www.ers.edu.pl/POWROTY-EMERYTOW-NA-RYNEK-PRACY-W-MAKROREGIONIE-POLSKI-nWSCHODNIEJ,175711,0,2.html
DOI: 10.2478/ers-2023-0034
Streszczenie: The aim of the study is to determine the scale of the phenomenon of pensioners remaining on the labour market and their potential readiness to return, as well as the determinants of this phenomenon in the peripheral areas of the macro-region of Eastern Poland. Materials and methods: The results of a survey conducted in 2021 among pensioners from Podlaskie, Lubelskie and Podkarpackie Voivodeships were used. Results: Simultaneous receipt of a pension and continued employment occurred in the case of 36.9% of the surveyed sample, 10% of the respondents were not working but declared their readiness to return to the labour market. The reasons for remaining unemployed mainly included: lack of suitable job offers, health problems and unwillingness to work. Conclusions: The specificity of the problems of unemployed pensioners in the macro-region of Eastern Poland suggests the need for regional activation measures in social policy, taking into account the existing potential of elderly people.
Streszczenie: Celem pracy jest określenie skali zjawiska pozostawania na rynku pracy emerytów oraz potencjalnej gotowości do powrotów oraz uwarunkowań tego zjawiska na obszarach peryferyjnych makroregionu Polski Wschodniej. Materiały i metody: Wykorzystano wyniki badania sondażowego przeprowadzonego w 2021 roku wśród emerytów z województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Wyniki: Jednoczesne pobieranie emerytury i kontynuacja zatrudnienia miała miejsce w przypadku 36,9% badanej próby, 10% badanych nie pracowało, ale zadeklarowało gotowość powrotu na rynek pracy. Do przyczyn pozostawania bez pracy należały głównie: brak odpowiednich ofert pracy, problemy zdrowotne oraz niechęć do podejmowania pracy. Wnioski: Specyfika problemów pozostawania bez pracy emerytów z makroregionu Polski Wschodniej sugeruje potrzebę stworzenia regionalnych działań aktywizujących w polityce społecznej, biorących pod uwagę istniejący potencjał osób starszych.

4/99
Nr opisu: 0000044405
Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
Tytuł właściwy: Review of the report entitled: The Impact of The European Green Deal on Polish Agriculture, Gradziuk, P.; Matyka, M.; Poczta, W.; Czerniak, A.; Czubak, W.; Jończyk, K.; Kopiński, J.; Kozyra, J.; Pawlak, K.; Sadowski, A.; Siebielec, G.; Stalenga, J.; Wawer, R.; Zawalińska, K.; Berbeć, A.; Krupin, V.; Madej, A.; Skowron, P.; Jendrzejewski, B.; Komisarek, D.; Łopatka, A.; Wojciechowska, A.; Klepacki, B.; Wrzaszcz, W.; Gradziuk, K.; Trocewicz, A. Reports Of Polityka Insight 2021. Polityka Insight Sp. Z O.O. Warsaw. Doi: 10.13140/Rg.2.2.35624.49922/1, 233 Pp. = Recenzja Raportu pt: Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na polskie rolnictwo, Gradziuk, P.; Matyka, M.; Poczta, W.; Czerniak, A.; Czubak, W.; Jończyk, K.; Kopiński, J.; Kozyra, J.; Pawlak, K.; Sadowski, A.; Siebielec, G.; Stalenga, J.; Wawer, R.; Zawalińska, K.; Berbeć, A.; Krupin, V.; Madej, A.; Skowron, P.; Jendrzejewski, B.; Komisarek, D.; Łopatka, A.; Wojciechowska, A.; Klepacki, B.; Wrzaszcz, W.; Gradziuk, K.; Trocewicz, A. Raporty Polityki Insight 2021. Polityka Insight Sp. Z O.O. Warszawa. Doi: 10.13140/Rg.2.2.35624.49922/1, S.233 / rec. Danuta Guzal-Dec
Tytuł czasopisma:
Rok: 2022, Vol. 15, no. 3, p. 422-429
Język publikacji: ENG, POL
http://www.ers.edu.pl/Recenzja-Raportu-pt-Wplyw-Europejskiego-Zielonego-Ladu-na-polskie-rolnictwo-Gradziuk,154997,0,2.html
DOI: 10.2478/ers-2022-0029

5/99
Nr opisu: 0000045415
Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
Tytuł monografii: Rynek pracy wobec wyzwań przyszłości : ewolucja i wspólczesne uwarunkowania / red. Agnieszka Siedlecka, Danuta Guzal-Dec
Miejsce wydania: Biała Podlaska
Wydawca: Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Rok wydania: 2022
Strony: 273 s., ilustracje, tabele, wykresy, 24 cm
ISBN: 978-83-64881-95-4
Charakterystyka formalna: monografia polska (redaktor)
Charakterystyka wg MNiSW: redakcja monografii z wykazu MEiN
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 80.000
Index Copernicus: 20.000
Liczba arkuszy: 14,7 + grafika
Słowa kluczowe: kraje UE ; praca ; Polska ; rynek pracy ; siła robocza ; zatrudnienie
[sprawdź dostępność w katalogu AB]

6/99
Nr opisu: 0000042382
Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Kamila Bartniczuk, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
Tytuł pracy: Borderland location as a factor of the development of the Terespol commune
Tytuł pracy w innym języku: Przygraniczne położenie jako czynnik rozwoju gminy Terespol
Tytuł czasopisma:
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2021, Vol. 14, no. 3, p. 320--345
p-ISSN: 2083-3725
e-ISSN: 2451-182X

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja ministerstwa: 20.000
Słowa kluczowe: gmina ; obszar przygraniczny ; path dependence ; rozwój lokalny ; Terespol (woj. lubelskie)
Słowa kluczowe ang.: borderland area ; commune ; local development ; path dependence
http://www.ers.edu.pl/PRZYGRANICZNE-POLOZENIE-JAKO-CZYNNIK-ROZWOJU-GMINY-TERESPOL,141157,0,2.html
DOI: 10.2478/ers-2021-0023
Streszczenie: Subject and purpose of work: The aim of the study was to determine the significance of the borderland location as a factor in the development of the Terespol commune. The paper answers the questions how the borderland location is perceived by the inhabitants, whether it gives an opportunity for the development of the Terespol commune, and what is the significance of the borderland location compared to other factors in the commune's development. Materials and methods: The study uses the method of a survey with a representative sample of 50 inhabitants of the Terespol commune. The literature on the subject related to the factor of the borderland location and its role in local development as well as planning documents concerning the development of the commune were investigated. The analyzes were supplemented with a review of official statistical databases describing economic activity in the commune. The time scope of the research covers the years 1990-2021. Results: In the light of the research, the borderland location is the leading factor in the development of the commune, and keeping it on the current development path and the growing significance of this factor may increase the chance of building a "New Silk Road'. Other development potential are rich natural and landscape values which favour the expansion of tourism and agriculture. The potential of the local community - residents, local entrepreneurs, and local government - is assessed as low. In the opinion of the inhabitants the potential of the location is also not fully used. Conclusions: The commune's potential should be used in the development of additional production specialties, its multifunctionality and better adaptation to new socio-economic conditions resulting from the economic transformation and the challenges of increasing competitiveness. It is necessary to activate other functions and factors, whose significance has decreased over the years, including human capital activation. A fuller use of the commune's potential should be based to a greater extent on the participation of the local community.
Streszczenie: Przedmiot i cel pracy: Celem pracy było określenie znaczenia przygranicznego położenia jako czynnika rozwoju gminy Terespol. Praca odpowiada na pytania o to jak postrzegane jest przez mieszkańców przygraniczne położenie - czy jako szansa na rozwój gminy Terespol oraz o znaczenie przygranicznego położenia na tle innych czynników rozwoju gminy. Materiały i metody: W pracy zastosowano metodę sondażu z wykorzystaniem techniki ankiety na reprezentatywnej próbie 50 mieszkańców gminy Terespol. Analizie poddano literaturę przedmiotu odnoszącą się do czynnika przygranicznego położenia i jego roli w rozwoju lokalnym oraz dokumenty planistyczne stanowiące podstawę rozwoju gminy. Analizy uzupełnione zostały przeglądem baz danych statystyki publicznej charakteryzujących działalność gospodarczą na terenie gminy. Zakres czasowy badań obejmuje lata 1990-2021. Wyniki: W świetle przeprowadzonych badań przygraniczne położenie stanowi wiodący czynnik rozwoju gminy, zatrzymujący ją na dotychczasowej ścieżce rozwoju, a rosnące znaczenie tego czynnika może potęgować szansa budowy "Nowego Jedwabnego Szlaku". Inne potencjały rozwoju stanowią bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe sprzyjające rozwojowi turystyki oraz rolnictwa. Nisko oceniany jest potencjał społeczności lokalnej - mieszkańców, przedsiębiorców lokalnych i samorządu. W opinii mieszkańców potencjał położenia także nie jest w pełni wykorzystany. Wnioski: Potencjały gminy powinny być wykorzystywane w rozwoju dodatkowych specjalności wytwórczych gminy, rozwoju jej wielofunkcyjności i lepszej adaptacji do nowych warunków społeczno-gospodarczych wynikających z transformacji gospodarczej i wyzwań wzrostu konkurencyjności. Konieczna jest aktywizacja innych funkcji i czynników, których znaczenie zmalało na przestrzeni lat, w tym aktywizacja kapitału ludzkiego. Pełniejsze wykorzystanie potencjału gminy powinno się opierać w większym stopniu na partycypacji lokalnej społeczności.

7/99
Nr opisu: 0000042607
Autorzy: Tomasz Rokicki, Barbara Gradziuk, Piotr Gradziuk, Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Joanna Kozak, Danuta Jolanta Guzal-Dec, Kamil Wojtczuk.
Tytuł pracy: Differentiation and Changes of Household Electricity Prices in EU Countries
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2021, Vol. 14, issue 21, article number 6894
p-ISSN: 1996-1073

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie zagranicznym
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie z IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.252
Punktacja ministerstwa: 140.000
Słowa kluczowe ang.: electricity ; EU countries ; household ; price
https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/6894
DOI: 10.3390/en14216894
Streszczenie: The paper's main purpose is to identify the differentiation and variation of electricity prices for households in EU countries. The specific objectives are to highlight the directions and differentiation of price changes in EU states, determine the degree of volatility (or stability) of electricity rates, and establish the correlation between electricity prices for household consumers and economic and energy parameters. All members of the European Union were chosen for this project as of 31 December 2019 (28 countries). The analyzed period covered the years 2008-2019. The source of collected information was the thematic literature review and the data from Eurostat. Descriptive, tabular and graphical methods, constant-based dynamics indicators, coefficient of variation, Kendall's tau correlation coefficient, and Spearman's rank correlation coefficient were used to analyze and present the materials. It was determined that higher electricity prices for households in the EU states were associated with better economic parameters. Developed countries must have higher energy rates because they will ensure energy transformation, i.e., implementing energy-saving technologies. In the EU, electricity prices for household consumers showed little volatility, but that variability increased in line with the surge of the volume of household energy consumption.

8/99
Nr opisu: 0000042135
Autorzy: Marcin Wysokiński, Bogdan Klepacki, Piotr Gradziuk, Magdalena Golonko, Piotr Gołasa, Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Barbara Gradziuk, Paulina Trębska, Aleksandra Lubańska, Danuta Jolanta Guzal-Dec, Arkadiusz Weremczuk, Arkadiusz Gromada.
Tytuł pracy: Economic and Energy Efficiency of Farms in Poland
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2021, Vol. 14, issue 17, article number 5586
p-ISSN: 1996-1073

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie zagranicznym
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie z IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.252
Punktacja ministerstwa: 140.000
Słowa kluczowe ang.: agriculture ; energy consumption ; efficiency ; farms ; FADN
https://www.mdpi.com/1996-1073/14/17/5586
DOI: 10.3390/en14175586
Streszczenie: Climate change and negative environmental effects are results of a simplified understanding of management processes, i.e., assuming economic effects as the basis for development, without taking into account external costs. Economically efficient facilities are not always environmentally efficient. Due to the existing conflict of economic and environmental goals, it seems necessary to look for measures that would include both economic and environmental elements in their structure. The above doubts were the main reasons for undertaking this research. One of the important sectors of the economy accepted for research, where energy is an essential factor of production, is agriculture. Agricultural production is very diversified both in terms of inputs and final products. Depending on the production direction, the processes of conversion of energy accumulated in inputs into energy accumulated in commodity products have different natures and relationships. Taking into account the importance of agriculture in the national economy and the current environmental needs of the world, the types of farms generating energy surplus and those in which the surplus is the least cost-consuming were indicated. The research used the economic and energy efficiency index, which makes it possible to jointly assess technical and economic efficiency. Assuming the need to produce food with low energy consumption and a positive energy balance, it is reasonable to develop a support system for those farms showing the highest economic and energy efficiency indicators.

9/99
Nr opisu: 0000042191
Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Łukasz Jan Zbucki.
Tytuł pracy: Economic culture of Local Action Group (LAG) communities from peripheral regions. Evidence from Poland
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2021, Vol. 14, no. 3, p. 72--88
p-ISSN: 2071-789X

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 100.000
Słowa kluczowe: economic culture ; Eastern Poland Macro-Region ; European Union's LEADER Programme ; Local Action Group ; social capital
https://www.economics-sociology.eu/?834,en_economic-culture-of-local-action-group-(lag)-communities-from-peripheral-regions.-evidence-from-poland
DOI: 10.14254/2071-789X.2021/14-3/4
Streszczenie: Studying economic culture fills in the research gap that refers to understanding how soft factors of the European Union's LEADER Programme influence economic growth. The aim of this paper is to present the regional specifics of selected economic culture elements of Local Action Group (LAG) communities from the peripheral regions of Eastern Poland. The research was based on literature analysis, the diagnostic poll method, and statistical analysis (measures of descriptive statistics and the Kruskal-Wallis ANOVA test). The features of economic culture exhibited some similarities in the selected voivodeships, but each of them also had its own characteristics. The normative system in particular voivodeships should be considered internally differentiated at the average level. Such a situation can create positive conditions for LAG development wherever the level of norms acquisition is high (mainly in the Podkarpackie and Lubelskie Voivodeships). In Warmińsko-Mazurskie, the level of trust in agents and organisations beyond LAGs (as prospective cooperation partners) is relatively low. The research outcomes can be the premise to suggest ways and mechanisms for LEADER Programme implementation at the regional level, such as: strengthening identification with the LEADER normative system as well as shaping the normative system in terms of norms referring to the area of economic activity; increasing the bridging social capital component, as this, in particular, seems to be crucial for the ability of organisations to grow and innovativeness.
Projekt/grant: Rola instytucji i organizacji lokalnych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich (wsi i małych miast) : działalność statutowa WNET PSW, WNET/KEZ/ZE3/2018

10/99
Nr opisu: 0000041874
Autorzy: Agnieszka Kuś, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
Tytuł pracy: Opinie korzystających z samorządowych usług kulturalnych na temat odbudowy Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej
Tytuł pracy w innym języku: Opinions of customers of local government cultural services regarding the reconstruction of the Radziwiłł Castle and Park Complex
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2021, T. 15, nr 1, s. 113--124
p-ISSN: 2081-6081
e-ISSN: 2657-9332

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja ministerstwa: 20.000
Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe ; ekonomika ; usługi kulturalne ; Biała Podlaska
Słowa kluczowe ang.: cultural heritage ; economic ; cultural services ; Biała Podlaska
http://rozprawyspoleczne.edu.pl/Opinie-korzystajacych-z-samorzadowych-uslug-kulturalnych-na-temat-odbudowy-Zespolu,134718,0,1.html
DOI: 10.29316/rs/134718
Streszczenie: Celem pracy jest zbadanie opinii korzystających z samorządowych usług kulturalnych na temat potrzeby odbudowania Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej, a także określenie determinant różnicujących te opinie. Materiał i metody: W pracy zastosowano metodę analizy literatury przedmiotu, metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu zrealizowanego na próbie 1166 osób. Wyniki: Badani korzystający z usług kulturalnych w mieście wykazują potrzebę odbudowania Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej (ponad 70% respondentów poparło tę inicjatywę). Odbudowę zamku w oryginalnej formie najczęściej popierali mieszkańcy miasta, osoby starsze oraz źle oceniające swoją sytuację finansową. Przeciwko odbudowie zamku byli natomiast najczęściej mężczyźni, osoby młode oraz nisko wykształcone. Wnioski: Wyniki badań wskazujące na potrzebę rewaloryzacji najważniejszych elementów dziedzictwa miasta Biała Podlaska, w celu wykreowania pewnych obiektów tworzących wizerunek i wzmacniających tożsamość lokalną. Jawi się również pilna potrzeba wzmocnienia edukacji kulturowej młodzieży szkolnej zwłaszcza w obszarze tożsamości lokalnej.
Streszczenie: The aim of this paper is to examine the opinions of customers of local government cultural services on the need to revitalization the Radziwiłł Castle and Park Complex in Biała Podlaska and to identify determinants of these opinions. Material and methods: The methods of literature analysis and diagnostic survey were used. Results: The respondents using cultural services in the city confirm the need to revitalization the Radziwiłł Castle and Park Complex in Biała Podlaska. The reconstruction of the castle in its original form was most often supported by the inhabitants of the city, the elderly and people who assessed their financial situation poorly. Whereas men, young and low educated people were most often against the reconstruction of the castle. Conclusions: The research results indicate the need to revitalization the most important elements of heritage. There is also an urgent need to strengthen the cultural education of schoolchildren, especially in the area of local identity.

11/99
Nr opisu: 0000043178
Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
Tytuł monografii: Rynek pracy wobec wyzwań przyszłości - ujęcie interdyscyplinarne / red. Agnieszka Siedlecka, Danuta Guzal-Dec
Miejsce wydania: Biała Podlaska
Wydawca: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Rok wydania: 2021
Strony: 272 s., tabele, wykresy, 24 cm
ISBN: 978-83-64881-83-1
Charakterystyka formalna: monografia polska (redaktor)
Charakterystyka wg MNiSW: redakcja monografii z wykazu MEiN
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 80.000
Index Copernicus: 20.000
Liczba arkuszy: 19
Słowa kluczowe: bezrobocie ; pandemia ; polityka społeczna ; rynek pracy ; zmiana

12/99
Nr opisu: 0000040615
Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Łukasz Jan Zbucki, Agnieszka Kuś.
Tytuł pracy: Good governance in strategic planning of local development in rural and urban-rural gminas of the eastern peripheral voivodeships of Poland
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2020, no. 50, p. 101--112
p-ISSN: 1732-4254
e-ISSN: 2083-8298

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 100.000
Słowa kluczowe ang.: good governance ; local development ; local development strategy ; urban-rural gminas ; eastern Poland ; macroregion
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BGSS/article/view/19924
DOI: 10.2478/bog-2020-0035
Streszczenie: The work aimed to determine the scope of the good governance approach in the local development planning of local governments of rural and urban- rural gminas in the eastern peripheral voivodeships of Poland (Lubelskie, Podlaskie and Świętokrzyskie Voivodeships) and how the implementation of good governance principles in the process of elaborating and implementing local development strategies correlates with assessments of the strategy's suitability as a development management tool. The research used methods of analysis and criticism of the literature, statistical analysis and a survey method using an interview questionnaire addressed to local government authorities. According to our research, especially at the stage of developing the strategy, actions were taken regarding local-community and local-authority participation and active communication between the two, but a lower level of community participation was found at the implementation stage. There was a statistically significant relationship between adopting the principle of participation and accountability in preparing and implementing the strategy and how suitable the strategy was assessed to be as a tool for development management. It seems reasonable to apply the principles of good governance more widely in planning local development, not only while developing the strategy, but also in its implementation.

13/99
Nr opisu: 0000040261
Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
Tytuł pracy: Local Action Groups (LAGs) in the development of peripheral regions of Eastern Poland
Tytuł równoległy: Lokalne Grupy Działania w rozwoju regionów peryferyjnych Polski Wschodniej
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2020, Vol. 22, no. 3, p. 97--107
p-ISSN: 2657-781X
e-ISSN: 2657-7828

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 40.000
Słowa kluczowe: program LEADER ; lokalne grupy działania ; obszar wiejski ; rozwój lokalny ; społeczność
Słowa kluczowe ang.: LEADER programme ; local action groups ; rural area ; community-led local development (CLLD)
https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=207101
DOI: 10.5604/01.3001.0014.3528
Streszczenie: The purpose of the work is to characterize the impact of LAGs on the socio-economic development processes of peripheral regions of Eastern Poland. The subject of the study were LAGs established and operating in 5 voivodships from the Eastern Poland Macroregion. The method of literature analysis, diagnostic survey and statistical analysis were used in the work. Based on random selection, the survey was conducted in 2019 with the use of direct interviews directed to 390 members from 26 LAGs (27.7% of 94 operating in voivodships of the Eastern Poland Macroregion). The results of the research on the impact of LAGs operating in peripheral regions on development processes for the period 2014-2020 coincide with results regarding the impact of LAGs on development in an earlier period of their operation. The positive effects of these organizations are generally recognized by the LAG community. In the context of the evaluation of LAG functioning in the period 2014-2020, it is important to state the extension of the range of perceived effects, including economic development. Local communities gathered in LAGs recognize the need for these organizations to function and their complementary nature with other institutions operating in rural areas.
Streszczenie: Celem pracy jest charakterystyka oddziaływania LGD na procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionów peryferyjnych Polski Wschodniej. Przedmiot badań stanowiły LGD, mające siedzibę i prowadzące działalność w 5 województwach z makroregionu Polski Wschodniej. W pracy zastosowano metodę analizy literatury, sondażu diagnostycznego oraz analizy statystycznej. Na podstawie doboru losowego przeprowadzono badania sondażowe w 2019 roku, z zastosowaniem wywiadów bezpośrednich skierowanych do 390 członków z 26 LGD (27,7% z 94 funkcjonujących na terenie województw, makroregionu Polski Wschodniej). Wyniki badań oddziaływania LGD funkcjonujących w regionach peryferyjnych na procesy rozwoju dla okresu 2014-2020 były zbieżne z wynikami dotyczącymi efektów oddziaływania LGD na rozwój we wcześniejszym okresie ich funkcjonowania. Generalnie, dostrzegano przez społeczność LGD pozytywne skutki oddziaływania tych organizacji. W kontekście ewaluacji funkcjonowania LGD w okresie 2014-2020 ważne jest stwierdzenie poszerzenia zakresu dostrzeganych efektów, w tym na rozwój gospodarczy. Społeczności lokalne skupione w LGD dostrzegają potrzebę funkcjonowania tych organizacji i ich komplementarny charakter wobec innych instytucji funkcjonujących na obszarach wiejskich.
Projekt/grant: Rola instytucji i organizacji lokalnych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich (wsi i małych miast) : Badania statutowe WNET, WNET/KEZ/ZE3/2018

14/99
Nr opisu: 0000038601
Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
Tytuł pracy: Koncepcja smart villages wobec problemów utrzymania żywotności wsi
Tytuł całości: W: 100 lat polityki agrarnej w SGGW / red. Marian Podstawka
Miejsce wydania: Warszawa
Wydawca: Wydawnictwo SGGW
Rok wydania: 2019
Strony zajęte przez pracę: S. 93-104
ISBN: 978-83-7583-899-2
Uwagi: Streszcz. w jęz. pol. i ang.
Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii z wykazu MEiN
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,6
Praca recenzowana
Słowa kluczowe: smart villages ; kwestia agrarna ; żywotność wsi
Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.

15/99
Nr opisu: 0000037684
Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Łukasz Jan Zbucki.
Tytuł pracy: The potential of smart development of urban-rural communes in peripheral region (a case study of the Lublin Region, Poland)
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2019, Vol. 23, issue 2, p. 85--91
p-ISSN: 0867-6046
e-ISSN: 2084-6118

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 100.000
Słowa kluczowe ang.: smart villages concept ; operacionalization of smart village potential ; the method of zero-state unitarisation ; peripheral region ; urban-rural comunes
Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
Inne bazy podające opis:
 • WoS CC / ESCI
 • Scopus

  https://content.sciendo.com/view/journals/mgrsd/23/2/article-p85.xml
  DOI: 10.2478/mgrsd-2019-0017
  Streszczenie: The purpose of the work is to characterize the potential for the smart development of urban-rural communes of the Lublin Province as potential catalysts for the implementation of the smart villages' concept. In order to determine the potential for the smart development, the zero-unitarization method was used. In specific areas of smart village concept a synthetic index was determined. The study negatively verified the relationship between the level of potential for the smart development of the studied communes and the accessibility of transport and communication of the region's capital. The study also revealed a positive correlation between the size of the urban centre in the urban-rural commune and the level of the potential of smart development of urban-rural communes.
  Projekt/grant: : działalność statutowa WNET PSW

  16/99
  Nr opisu: 0000036275
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Intelligent development of the countryside - the concept of smart villages: assumptions, possibilities and implementation limitations
  Tytuł równoległy: Inteligenty rozwój wsi - koncepcja smart villages: założenia, mozliwości i ograniczenia implementacyjne
  Tytuł czasopisma:
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2018, Vol. 11, no. 3, p. 32--49
  p-ISSN: 2083-3725
  e-ISSN: 2451-182X

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja ministerstwa: 9.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: koncepcja smart villages ; koncepcja smart city ; obszary wiejskie ; rozwój oddolny ; kapitał terytorialny ; lokalne udogodnienia
  Słowa kluczowe ang.: smart villages concept ; smart city concept ; rural areas ; bottom-up development ; territorial capital ; amenities
  http://www.ers.edu.pl/INTELIGENTNY-ROZWOJ-WSI-KONCEPCJA-SMART-VILLAGES-ZALOZENIA-nMOZLIWOSCI-I-OGRANICZENIA,99202,0,2.html
  DOI: 10.2478/ers-2018-0023
  Streszczenie: The article presents the concept of smart villages formulated in EU documents. Its purpose is to characterize the concept of smart villages - its assumptions, possibilities and implementation limitations. Materials and methods: Literature studies and the analysis of documents. Results: A comparative analysis of the smart villages and smart city concept was performed. The theoretical foundations and the determinants of its implementation were discussed. Conclusions: The concept of smart villages provides an answer to the search for ways of implementing the concept of sustainable development. The concept is in the initial phase of its formulation and application. It is intended to strengthen the territorial capital of the countryside, while social and technological innovations are a tool for its implementation. Among the barriers to implementing this concept the following ones have to be mentioned: low openness of the rural community to change, low innovation capacity and low level of social capital, low capacity of the local markets, spatial distance, poorly developed transport and communication network.
  Streszczenie: Praca przedstawia koncepcję smart villages sformułowaną w dokumentach UE. Celem pracy jest charakterystyka koncepcji smart villages - jej założeń, możliwości i ograniczeń implementacyjnych. Materiały i metody: Studia literaturowe oraz analiza dokumentów. Wyniki: Dokonano analizy porównawczej koncepcji smart villages i smart city. Omówiono podstawy teoretyczne i uwarunkowania jej wdrażania. Wnioski: Koncepcja smart villages stanowi odpowiedź na poszukiwanie sposobów urzeczywistnienia koncepcji zrównoważonego rozwoju. Koncepcja znajduje się w początkowej fazie formułowania i aplikacji. Koncepcja ma służyć wzmocnieniu kapitału terytorialnego wsi, narzędziem realizacji są innowacje społeczne i technologiczne. Wśród barier wdrażania koncepcji wymienić należy: małą otwartość społeczności wiejskiej na zmiany, niską zdolność innowacyjną i poziom kapitału społecznego, niewielką chłonność lokalnych rynków, dystans przestrzenny, słabo rozwiniętą sieć transportową i komunikacyjną.

  17/99
  Nr opisu: 0000035619
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Danuta Jolanta Guzal-Dec, Mieczysław Adamowicz.
  Tytuł pracy: Koncepcja inteligentnego rozwoju lokalnych jednostek terytorialnych na obszarach wiejskich regionu peryferyjnego na przykładzie województwa lubelskiego
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2018, Nr 2 (179), s. 247--279
  p-ISSN: 0137-1673

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 14.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: inteligentna wioska ; inteligentne miasto ; innowacje lokalne ; zasoby/udogodnienia/atrakcje
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/709
  DOI: 10.7366/wir022018/13
  Streszczenie: Celem artykułu było usystematyzowanie dorobku w zakresie podstaw teoretycznych koncepcji inteligentnego rozwoju w odniesieniu do obszarów wiejskich regionu peryferyjnego oraz podjęcie próby pomiaru potencjału inteligentnego rozwoju gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Część empiryczna pracy koncentruje się na wykorzystaniu autorskiej koncepcji pomiaru potencjału inteligentnego rozwoju dla scharakteryzowania zróżnicowania stanu zaawansowania jednostek terytorialnych w regionie lubelskim oraz identyfikacji potencjalnych ośrodków inteligentnego rozwoju, a także ukazania związku między rodzajem struktury funkcjonalnej gmin a poziomem inteligentnego rozwoju. W badaniu przyjęto, że koncepcja inteligentnych wiosek (smart village) może być zoperacjonalizowana w ramach diagnozy sześciu następujących wymiarów: zarządzanie, jakość życia, gospodarka, społeczeństwo, środowisko naturalne oraz mobilność. Budowa zestawu 24 wskaźników diagnostycznych chrakteryzujących wskazane wymiary została oparta na zasobach Banku Danych Lokalnych GUS, danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). W celu uporządkowania badanych jednostek terytorialnych pod względem potencjału smart village wykorzystano metodę unitaryzacji zerowanej. Efektem badań jest ranking 193 gmin województwa lubelskiego, w tym 167 wiejskich i 26 miejsko-wiejskich. Zrealizowane badania umożliwiły pozytywną weryfikację hipotezy dotyczącej powiązania poziomu potencjału inteligentnego rozwojuze stopniem zaawansowania procesu rozwoju wielofunkcyjnego jednostek terytorialnych. Zauważyć należy, że poza gminami miejsko-wiejskimi dostrzegalne zaawansowanie w potencjale dla inteligentnego rozwoju osiągane było także w gminach wiejskich o zróżnicowanej strukturze funkcjonalnej lokalnych gospodarek. Wyższy potencjał inteligentnego rozwoju wykazywały jednostki o wielofunkcyjnej strukturze gospodarki.
  Projekt/grant: : Badania statutowe KEiZ

  18/99
  Nr opisu: 0000035626
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Local Action Groups as a New Marketing Entity in Local Governments. : A case study ftom the Lubelskie Province
  Tytuł równoległy: Lokalne grupy działania jako nowy podmiot aktywności marketingowej samorządów gminnych : przykład województwa lubelskiego
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2018, Vol. 13, No. 2, p. 167--181
  p-ISSN: 1897-2721

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 13.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: LGD ; marketing terytorialny ; polityka komunikacji społecznej ; Public Relations (PR)
  Słowa kluczowe ang.: LAG ; place marketing ; public communication policy ; Public Relations (PR)
  Uwaga: Kopia dostepna w Sekcji Bibliometrii
  http://www.uwm.edu.pl/wne/podstrony/oej1/wydania/2018/artykuly_13_2/05.pdf
  Streszczenie: This paper defines the scope and tools used within the framework of a marketing function, particularly including communications by Local Action Groups (LAGs). The aim of the research was to determine the significance of LAGs in the creation of a territorial product and the range of Public Relation (PR) applications by LAGs in the marketing communication of municipalities. This was achieved by means of a literature review, desk research and the analysis of documents including those that directly regulate the functioning of all 22 LAGs from the Lubelskie Province during the 2014 to 2020 period. According to the research results, the marketing activities of LAGs constitute a combination of activity with respect to product development and PR, activity related to the creation/development of tourism products and their promotion. The marketing activity of LAGs is a synergistic reinforcement of the marketing activity conducted by individual local governments in the area of product development and shaping of the image. LAGs are an entity actively participating in PR. They also enhance the catalogue of PR tools used by the administration of rural municipalities.
  Streszczenie: W pracy określono zakres i narzędzia funkcji marketingowej, w tym szczególnie funkcji komunikacyjnej lokalnych grup działania (LGD). Celem badań było określenie znaczenia LGD w kreowaniu produktu terytorialnego oraz zakresu wykorzystania PR przez LGD w komunikacji marketingowej gmin. Cel zrealizowano dzięki przeglądowi literatury, desk research oraz analizie dokumentów, szczególnie dokumentów bezpośrednio regulujących w perspektywie 2014-2020 funkcjonowanie ogółu 22 LGD w województwie lubelskim. W świetle wyników badań działania marketingowe LGD stanowią połączenie aktywności w zakresie rozwoju produktu i PR, aktywności związanej z tworzeniem/rozwojem produktów turystycznych oraz ich promocją. Działalność marketingowa LGD jest wzmocnieniem synergicznym aktywności marketingowej pojedynczych samorządów w obszarze rozwoju produktu i kształtowania wizerunku. LGD stanowią podmiot aktywnie uczestniczący w PR, a w tym w event marketingu, wzbogacają katalog stosowanych przez urzędy gmin wiejskich narzędzi PR.
  Projekt/grant: The role of institutions (LAGs) in sustainable development of peripheral regions : Badania statutowe KEiZ, ZE-5

  19/99
  Nr opisu: 0000037043
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Local development in peripheral rural areas - conceptions and challenges
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2018, nr 11, s. 53--73
  p-ISSN: 1899-9573
  e-ISSN: 2450-0747

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 7.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe ang.: development ; local development ; concepts of socio-economic development ; rural peripheral areas
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/eng_11/4.pdf
  Streszczenie: The aim of the article is to systematize the achievements in the theoretical foundations of selected development concepts in relation to the development of territorial units located in rural peripheral areas and concepts useful in the diagnosis and management of local development. The work reviews the concept of socioeconomic development: sustainable, multifunctional, neo-endogenous, intelligent and inclusive, and the concept of path dependency, resilience and territorial approach as a concept referring to diagnosis and development management. Sustainable development was considered a superior concept, which results from the axiological potential - the concept of development adopting an over-centric value system as an axiological foundation. At the same time, it was recognized that the local system (with economic periphery features) lacking sufficient own potential requires intervention by public authorities, which, through the implementation of specific policies, should stimulate the stimulation of endogenous potential. On the other hand, the operationalization of the smart villages concept makes it possible to identify rural growth poles, in relation to which the support should be aimed at increasing their supralocal influence.

  20/99
  Nr opisu: 0000036409
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Strategie rozwoju gminy jako narzędzia zarządzania rozwojem gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wschodnich regionów peryferyjnych Polski
  Tytuł równoległy: Municipal development strategies as a tool for managing the development of rural and urban-rural communes in the peripheral regions of eastern Poland
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2018, T. 20, z. 6, s. 83--89
  p-ISSN: 1508-3535
  e-ISSN: 2450-7296

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: strategia rozwoju ; samorząd gminny ; rozwój lokalny
  Słowa kluczowe ang.: development strategy ; local government ; local development
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=183125#202560
  DOI: 10.5604/01.3001.0012.7736
  Streszczenie: Celem pracy jest ocena przydatności strategii rozwoju gminy jako narzędzia zarządzania rozwojem gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wschodnich regionów peryferyjnych Polski oraz określenie warunków sprzyjających zwiększeniu tej przydatności. Zastosowano metody analizy i krytyki piśmiennictwa, analizy statystycznej oraz metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu skierowanego do 233 przedstawicieli władz samorządowych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województw lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Wskazano na umiarkowanie pozytywną ocenę przydatności strategii rozwoju gminy jako narzędzia zarządzania rozwojem. Wykazano, że strategie rozwoju lokalnego są niedostatecznie wykorzystanym narzędziem zarządzania rozwojem gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wschodnich regionów peryferyjnych Polski. Wskazano na wyższą ocenę przydatności strategii w zarządzaniu rozwojem lokalnym w samorządach, w których proces jej opracowania i realizacji był uspołeczniony. Postuluje się uspołecznienie strategii jako warunek wzrostu jej przydatności w zarządzaniu rozwojem lokalnym i sprawności działania samorządu.
  Streszczenie: The purpose of the work was to assess the suitability of the commune's development strategy as a tool for managing the development of rural and urban-rural communes in the eastern peripheral regions of Poland and to determine the conditions conducive to increasing this usefulness. The work involved methods of: literature, statistical analysis and the method of a diagnostic survey using an interview questionnaire addressed to 233 representatives of rural and urban-rural communes in the Lublin, Podlaskie and Holy Cross Provinces. A moderately positive assessment of local government authorities regarding the suitability of the commune development strategy as a development management tool was indicated. It has been shown that local development strategies are an insufficiently used tool for managing the development of rural and urban-rural communes in the eastern peripheral regions of Poland. Higher assessment of the usefulness of strategies in local development management was indicated in the communes, where the process of strategy's development and implementation was socialized. It is postulated to socialize the strategy as a condition for increasing its usefulness in managing local development and the efficiency of self-government.
  Projekt/grant: Rola samorządów w programowaniu rozwoju i zarządzaniu jednostką terytorialną : działalność statutowa WNET PSW, 2017-WNET/KEZ/ZZ-2

  21/99
  Nr opisu: 0000035630
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: The social field of smart villages concept : the case of peripheral region - Lublin province in Poland
  Tytuł całości: W: Economic Science for Rural Development : Proceedings of the 2018 International Conference Jelgava, LLU ESAF, 9 11 May 2018, No. 49 / ed. Anita Auzina
  Miejsce wydania: Jelgava
  Wydawca: Latvia University of Life Sciences and Technologies
  Rok wydania: 2018
  Seria: Economic Science for Rural Development, 1691-3078, No. 49
  Strony zajęte przez pracę: S. 296-306
  ISBN: 978-9984-48-294-1
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
  Charakterystyka wg MNiSW: publikacja w recenzowanych mat. konf. międzynar. uwzględnionej w WoS
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 15.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe ang.: smart city ; smart people/community ; smart village ; lagging regions
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii
  Inne bazy podające opis:
 • WoS

  http://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Krajums_Nr_49_01.05.2018.pdf
  Streszczenie: Lagging regions are characterised by coupling of numerous barriers to their development including the ones in the dimension of human and social capital. The concept of smart villages identifies the modes of overcoming these barriers. The aim of the paper was to operationalise and to evaluate social potential of smart village in case of lagging region (Lublin Province, Poland). A quantitative approach was applied during the research. The work uses a descriptive method in the theoretical part and statistical methods in the empirical part. In the light of the statistical analyses carried out in the research process, there has been no indication of a higher potential of rural-urban communes in comparison to rural units. The potential of social smart is strongly dispersed. A positive impact of larger urban centres in the region on the rural potential cannot be identified. However, certain concentrations can be distinguished in the framework of selected Local Action Groups (LAGs) that operate in Lublin Province. Since the peripheral regions are in particular sparsely populated by the creative class, and it is difficult to attract the creative class of people, it should be noted that investing in and promoting smart people becomes necessary catalysts for the implementation of smart villages concept. It is therefore essential to strengthen the connection between the regional and sub-regional scientific centres and commune self-governments. Fostering the activity of LAGs operating in the Community-Led Local Development (CLLD) approach in the framework of LEADER programme seems to be the desired direction of the support for endogenous potential of rural territorial units enabling the smart villages concept implementation.
  Projekt/grant: The concept of intelligent development of villages, settlements, cities and regions : Badania statutowe KEiZ, 22-1

  22/99
  Nr opisu: 0000034681
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Cooperation for the development of tourism in a region based on the example of local governments of minicipalities within the valuable natural areas of the Lublin Provice
  Tytuł równoległy: Współpraca na rzecz rozwoju turystyki w regionie na przykładzie samorządów gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Tytuł czasopisma:
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2017, Vol. 10, No. 3, p. 63--73
  p-ISSN: 2083-3725
  e-ISSN: 2451-182X

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja ministerstwa: 9.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: samorządy gminne ; współpraca wewnątrzsektorowa ; współpraca międzysektorowa ; obszary przyrodniczo cenne
  Słowa kluczowe ang.: municipalities ; intrasectoral co-operation ; intersectoral co-operation ; natural valuable areas
  http://www.ers.edu.pl/WSPOLPRACA-NA-RZECZ-ROZWOJU-TURYSTYKI-W-REGIONIE-NA-PRZYKLADZIE-SAMORZADOW-GMIN-PRZYRODNICZO,92885,0,2.html
  Streszczenie: Subject and purpose of work: The subject of the work was intra- and intersectoral cooperation between local governments for the development of tourism. The aim of the work was to evaluate the activity of local governments natural valuable areas of Lublin Province in undertaking co-operation in tourism. Materials and methods: The accomplishment of the objective was supported by the analysis of the literature of the subject and the results of the research carried out in 2013. The area of the study was composed of 30 municipalities of the highest ecological value group in Lublin Province. A diagnostic survey method was applied, with the use of an interview questionnaire which was addressed to village and town mayors. The additional source of information consisted of the web pages of municipal offices, organizations, which belonged to the surveyed local governments and statutes of these organizations. Results: It was shown that local governments within natural valuable areas did not sufficiently exploit diagonal co-operation in stimulating tourism development. The measures aimed at supporting tourism were characterized by lack of comprehensiveness. Only about one third of self-governments undertook comprehensive measures using forms of intrasectoral and intersectoral cooperation. Conclusions: Further development and intensification of diagonal cooperation is postulated, as well as promotion of good practices.
  Streszczenie: Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy była współpraca wewnątrz- i międzysektorowa samorzą- dów gminnych na rzecz rozwoju turystyki. Celem pracy była ocena aktywności samorządów gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego w podejmowaniu współpracy w turystyce. Materiały i metody: Realizacji celu służyła analiza literatury przedmiotu oraz wyników badań przeprowadzonych w 2013 r. Teren badania stanowiło 30 gmin z grupy o najwyżej cenności ekologicznej w województwie lubelskim. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu skierowanego do wójtów/burmistrzów. Dodatkowe źródło informacji stanowiły strony internetowe urzędów gmin i organizacji, do których przynależały badane samorządy i statuty tych organizacji. Wyniki: Wykazano, że samorządy gmin przyrodniczo cennych w niedostatecznym stopniu wykorzystywały współpracę diagonalną w stymulowaniu rozwoju turystyki. Działania służące wspieraniu turystyki cechowały się brakiem kompleksowości. Jedynie około 1/3 samorządów gmin podejmowała kompleksowe działania wykorzystując formy współpracy wewnątrz- i międzysektorowej. Wnioski: Postulowany jest dalszy rozwój i intensyfikacja współpracy diagonalnej oraz promocja dobrych praktyk.

  23/99
  Nr opisu: 0000033760
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Local Action Groups as new organisations in rural development an example of the Lublin Region (Poland)
  Tytuł całości: W: Rural Development and Enterpreneurship, Bioeconomy, Production and Co-operation in Agriculture : : proceedings of the 2017 International Conference "Economic Science for Rural Development", Jelgava, 27-28 April 2017 / ed. Anita Auzina
  Miejsce wydania: Jelgava
  Wydawca: Latvia University of Agriculture
  Rok wydania: 2017
  Seria: Economic Science for Rural Development, 1691-3078, No. 44
  Strony zajęte przez pracę: S. 58-68
  ISBN: 978-9984-48-260-6
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
  Charakterystyka wg MNiSW: publikacja w recenzowanych mat. konf. międzynar. uwzględnionej w WoS
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 15.000
  Liczba arkuszy: 0.55
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: lokalne grupy działania ; sieci współpracy na obszarach wiejskich ; rozwój obszarów wiejskich
  Słowa kluczowe ang.: LAGs ; rural networks ; rural development
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii
  Inne bazy podające opis:
 • WoS
 • AGRIS
 • CAB Abstracts
 • EBSCOhost

  http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2017/Latvia_ESRD_44_2017-58-68.pdf
  Streszczenie: The aim of this article is to determine the resource potential and the importance of the new forms of organization that are LAGs in rural development on the example of the Lublin region. The paper presents the characteristics of the resource potential of the LAGs, the evaluation of the effectiveness of the activities of the LAG perspective 2007-2013 and 2014-2020 and the analysis of the objectives of LAGs in terms of their impact on the processes of local and regional development on the basis of the statutes and LDSs for 2014-2020. The study used the following methods: a diagnostic survey, a document analysis, desk research. The interview was conducted in the third quarter of 2016. The study verified two hypotheses: 1) LAGs are organizations with growing resource potential and the scope of impact on the development processes of the region, especially in the area of stimulating the integration process of sectors (cross-linking); 2) bureaucracy is still the main barrier to the functioning and implementing the strategic / statutory objectives of LAGs. The assessment of the operation of LAGs in the perspective of 2014-2020, as compared to 2007-2013, indicates their growing role in influencing the processes of local and regional development. This role is reflected in the growth of the resource potential of the organisations and the high effectiveness of LAGs. LAGs insufficiently focus on creating various network links. Bureaucracy is still the main barrier to the effectiveness of achieving the objectives. In the current term, the LDS objectives seem to be the objectives common to all interest groups that constitute these organizations. The objectives formulated in LDSs enable the accomplishment of all of the assumed principles of the LEADER approach.

  24/99
  Nr opisu: 0000034944
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Lokalne grupy działania na rzecz włączenia społecznego w województwie lubelskim
  Tytuł równoległy: Local action groups for social inclusion in Lublin Region
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2017, T. XIX, z. 3, s. 71--78
  p-ISSN: 1508-3535

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: ekskluzja społeczna ; inkluzja społeczna ; rozwój inkluzywny ; program LEADER ; LGD
  Słowa kluczowe ang.: social exclusion ; social inclusion ; inclusive growth ; LEADER programme ; LAG
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii
  https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=151535
  DOI: 10.5604/01.3001.0010.3218
  Streszczenie: Celem pracy jest charakterystyka funkcjonowania lokalnych grup działania (LGD) w perspektywie 2014-2020 i ocena skali i zakresu oddziaływania LGD poprzez politykę włączenia społecznego na społeczności obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich województwa lubelskiego. Cel został zrealizowany dzięki analizie literatury przedmiotu i dokumentów regulujących funkcjonowanie wszystkich 22 LGD z województwa lubelskiego oraz desk research. Zebrany materiał poddano analizie statystycznej z zastosowaniem statystki opisowej oraz testu istotności różnic. Wykazano, że przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w różnych jego wymiarach i obszarach zawarto w celach statutowych i strategiach rozwoju wszystkich LGD. Wśród nich wyodrębniono grupę szczególnie aktywnie realizujących politykę włączenia, jednak wykazano niską aktywność badanych LGD na rzecz rozwoju działań postulowanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej.
  Streszczenie: The aim of the study was to characterize the functioning of the Local Action Groups (LAGs) in the 2014-2020 perspective and to assess the scale and extent of LAGs impact through the social inclusion policy for rural and urban-rural communities in Lublin voivodship. The aim was achieved through the analysis of literature as well as documents regulating the functioning of all 22 LAGs in Lubelskie Voivodship. The desk research method was also used. In the analysis of the research material elements of descriptive statistics and the significance test of differences were used. It has been demonstrated that counteracting social exclusion in various dimensions and areas was outlined in the statutory purposes and development strategies of all LAGs. Among the LAGs investigated there are entities that actively implement the policy of inclusion. However, the activity of LAGs surveyed in the activities undertaken under the National Program for the Development of Social Economy is low.

  25/99
  Nr opisu: 0000035154
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: The Role of Local Action Groups in the Process of Multifunctional Development of a Peripheral Region. A Case Study of the region of Lublin, Poland
  Tytuł równoległy: Rola lokalnych grup działania w wielofunkcyjnym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium przypadku regionu lubelskiego (Polska)
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2017, nr 3, s. 97--120
  p-ISSN: 0137-1673

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 14.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: lokalne grupy działania ; lokalne strategie rozwoju ; wiejskie miejsca pracy ; rozwój wielofunkcyjny
  Słowa kluczowe ang.: local action groups ; local development strategies ; rural jobs ; multifunctional development
  https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/669
  DOI: 10.7366/wir032017/05
  Streszczenie: Celem opracowania jest ukazanie roli lokalnych grup działania (LGD) w ramach programu Leader w kreowaniu przedsiębiorczości i miejsc pracy w województwie lubelskim. Osiągnięciu celu służyło sformułowanie następujących hipotez badawczych: LGD funkcjonujące na obszarach wiejskich województwa lubelskiego w niedostatecznym stopniu przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy oraz kreowania przedsiębiorczości i odgrywają niewystarczającą rolę w stymulowaniu wielofunkcyjności obszarów wiejskich. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy dokumentów oraz sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu skierowanego do przedstawicieli wszystkich 22 LGD funkcjonujących w badanym regionie. Wyniki ujawniły niewielką skalę projektów ukierunkowanych na rozwój pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich i niewystarczające zaangażowanie w realizację projektów w sektorze bioekonomii, który jest kluczową inteligentną specjalizacją regionu. Rolę badanych LGD w kontekście tworzenia miejsc pracy należy ocenić jako nieznaczną - sytuacja ta wymaga przyjęcia kierunków dywersyfikacji wynikających ze strategicznych dokumentów rozwoju regionu, w tym szczególnie z Regionalnej Strategii Innowacji.
  Streszczenie: The aim of the study is to describe the role of Local Action Groups (LAGs) under the Leader Programme in fostering entrepreneurship and employment in Lubelskie voivodeship. The hypothesis underpinning the study suggested that LAGs operating in rural areas of the Lublin region contribute insufficiently to job creation and provision of entrepreneurial incentives and play insufficient role in enhancing multifunctionality of rural areas. The study was based on document analysis and diagnostic surveys, including an interview questionnaire addressed to representatives of the offices of all 22 LAGs from the studied region. The results revealed that few projects were aimed at the development of non-agricultural functions in rural areas, and demonstrated insufficient involvement of LAGs in the implementation of projects in the bioeconomy sector, which is the key smart specialization of the region. In conclusion the authors assess the overall role of LAGs in creating jobs as marginal and call for paying more attention to the postulates of diversification assumptions resulting from the strategic development documents drafted for the region, including the Regional Innovation Strategy.

  26/99
  Nr opisu: 0000032824
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Commune self-government in sustainable development of environmentally valuable areas
  Tytuł pracy w innym języku: Samorząd gminny w zrównoważonym rozwoju obszarów przyrodniczo cennych
  Tytuł czasopisma:
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2016, Vol. 9, no. 3, p. 77--93
  p-ISSN: 2083-3725
  e-ISSN: 2451-182X

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja ministerstwa: 9.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; samorząd gminny ; polityka zrównoważonego rozwoju ; polityka ekologiczna ; obszar przyrodniczo cenny ; konkurencyjność przyrodnicza
  Słowa kluczowe ang.: sustainable development ; commune self-government ; sustainable development policy ; environmental policy ; environmentally valuable areas ; environmental competitiveness
  http://www.ers.edu.pl/SAMORZAD-GMINNY-W-ZROWNOWAZONYM-ROZWOJU-OBSZAROW-PRZYRODNICZO-CENNYCH,92962,0,2.html
  Streszczenie: The purpose of the study was to identify the role of commune selfgovernment in sustainable development of environmentally valuable areas in the Lublin Province. Materials and methods: The study was based on the review of the literature in the area and the author's reflections based on her studies on the functioning of commune self-governments located in environmentally valuable areas which she carried out in 2013 in 30 communes. Results: The realisation of sustainable commune development is possible due to the policy of sustainable development. One of the integral elements of this policy is environmental policy, apart from economic and social policies. Commune self-governments that have been examined in the Lublin Province with reference to their realisation of policy of sustainable development concentrated mainly on environmental policy. They did not support pro-ecological companies sufficiently enough, which was not conducive to the improvement of environmental competitiveness of the communes. Conclusions: The main challenge for implementing the policy of sustainable developement by particular commune self-governments which are environmentally valuable is the activation of cooperation mechanisms aimed at improving environmental competitiveness of the communes.
  Streszczenie: Celem pracy było określenie roli samorządów gminnych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Materiały i metody: Pracę oparto na przeglądzie literatury przedmiotu oraz własnych refleksjach autorki, poczynionych na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r. w 30 gminach, dotyczących funkcjonowania samorządów gmin przyrodniczo cennych. Wyniki: Realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju gminy umożliwia polityka zrównoważonego rozwoju. Jedną z integralnych jej składowych, obok polityki gospodarczej i społecznej, jest polityka ekologiczna. Badane w województwie lubelskim samorządy gminne w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju koncentrowały się głównie na polityce ekologicznej. W niedostatecznym stopniu wspierały przedsiębiorstwa proekologiczne, co nie sprzyjało poprawie konkurencyjności przyrodniczej badanych gmin. Wnioski: Wyzwaniem dla polityki zrównoważonego rozwoju władz samorządowych gmin przyrodniczo cennych jest uruchomienie mechanizmu współpracy na rzecz wzrostu konkurencyjności przyrodniczej tych gmin.

  27/99
  Nr opisu: 0000033183
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Europejska Polityka Sąsiedztwa - ewolucja i współczesne wyzwania wobec rozwoju euroregionów na zewnętrznych granicach UE (w Polsce)
  Tytuł równoległy: European Neighbourhood Policy - evaluation and present challenges towards the development of euroregions on the EU's external borders (in Poland)
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2016, T. 16, z. 3, s. 87--100
  p-ISSN: 2081-6960

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 13.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: Europejska Polityka Sąsiedztwa ; współpraca transgraniczna ; euroregiony
  Słowa kluczowe ang.: European Neighbourhood Policy ; cross-border cooperation ; euroregions
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2016_T16(31)_z3.pdf
  Streszczenie: Celem artykułu było przedstawienie genezy i ewolucji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS) oraz oceny jej wpływu na rozwój euroregionów położonych na zewnętrznych granicach UE w Polsce. Realizacji celu służyła analiza literatury przedmiotu, dokumentów strategicznych UE, desk research oraz sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety skierowanej do dyrektorów sekretariatów euroregionów: Bug, Karpackiego, Puszcza Białowieska i Niemen. Wśród zakładanych przez UE efektów wdrażania EPS w odniesieniu do regionów transgranicznych można wymienić m.in.: wzmocnienie interakcji transgranicznych, poprawę jakości życia mieszkańców czy rozwój infrastruktury granicznej. W praktyce, zwłaszcza w przypadku euroregionów położonych na wschodniej granicy UE, przeważa orientacja społeczna projektów. Niskie nakłady na EPS uniemożliwiają redukcję asymetrii w dostępie do środków finansowania współpracy po zewnętrznej stronie granicy i utrudniają podejmowanie wspólnych projektów i uzyskiwanie znaczących efektów współpracy, co przyczynia się do braku akceptacji pojmowania granicy jako szansy rozwojowej.
  Streszczenie: The aim of the article was to present the genesis and the evolution of the European Neighbourhood Policy (EPS) and the assessment of its impact on the development of euroregions located on the external borders of the EU in Poland. The implementation of the aim was based on literature analysis, strategic documents of the EU, desk research and diagnostic survey using a questionnaire addressed to the directors of the secretariats of the euroregions: Bug, Karpacki, Puszcza Białowieska, Niemen. The anticipated effects of the implementation of the EPS with respect to cross-border regions are strengthening of cross-border interactions, improving the quality of life and the development of border infrastructure. In practice, especially in the case of euroregions situated on the eastern border of the EU, social orientation of projects is predominant. Low expenditure on EPS prevents the reduction of asymmetries in access to funding of cooperation on the external side of the border and makes it difficult to undertake joint projects and obtain significant results of cooperation, which contributes to the lack of acceptance of the perception of the border as a development opportunity.

  28/99
  Nr opisu: 0000032636
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Leader initiative as a factor of social innovations in the development of the environmentally valuable areas of the Lublin region (Poland)
  Tytuł całości: W: XV Nemzetközi Tudományos Napok "Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között : program / ed. by György Katalin
  Tytuł całości: W: 15th International Scientific Days "Challenges and Prospects for Innovation between 2014-2020" : programme = XV. Internationale Wissenschaftliche Tagung "Herausforderungen und Möglichkeiten von Innovationen zwischen 2014-2020" : programm
  Miejsce wydania: Gyöngyös
  Wydawca: Károly Róbert Föiskola
  Rok wydania: 2016
  Strony zajęte przez pracę: S. 121
  ISBN: 978-963-9941-91-5
  Charakterystyka formalna: streszczenie zjazdowe międzynarodowe (książka streszczeń)
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: inicjatywa Leader ; lokalna grupa działania ; rozwój lokalny ; innowacje społeczne ; obszar cenny przyrodniczo
  Słowa kluczowe ang.: Leader initiative ; Local Actions Group ; local development ; social innovations ; environmentally valuable areas
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  29/99
  Nr opisu: 0000032644
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Leader initiative as a factor of social innovations in the development of the environmentally valuable areas of Lublin region (Poland)
  Tytuł całości: W: XV Nemzetközi Tudományos Napok "Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között : a tudományos napok publikaćiói / ed. by György Katalin
  Tytuł całości: W: 15th International Scientific Days "Challenges and Prospects for Innovation between 2014-2020" : papers of scientific days = XV. Internationale Wissenschaftliche tagung "Herausforderungen und Möglichkeiten von Innovationen zwischen 2014-2020" : publikationen der wissenschaftlichen tagung
  Miejsce wydania: Gyöngyös
  Wydawca: Károly Róbert Föiskola
  Rok wydania: 2016
  Strony zajęte przez pracę: S. 605-613
  ISBN: 978-963-9941-92-2
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: inicjatywa Leader ; lokalna grupa działania ; innowacje społeczne ; obszar cenny przyrodniczo
  Słowa kluczowe ang.: Leader initiative ; Local Actions Group ; social innovations ; environmentally valuable areas
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  30/99
  Nr opisu: 0000032645
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Local Action Groups in the development of rural areas in Lubelskie voivodeship (Poland)
  Tytuł całości: W: Economic Science for Rural Development : Integrated and Sustainable Regional Development, Production and Co-operation in Agriculture : proceedings of the 2016 International Conference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT", Jelgava, LLU ESAF, 21-22 April 2016 / ed. Anita Auzina
  Miejsce wydania: Jelgava
  Wydawca: Latvia University of Agriculture
  Rok wydania: 2016
  Seria: Economic Science for Rural Development, 1691-3078, No. 42
  Strony zajęte przez pracę: S. 65-71
  ISBN: 978-9984-48-224-8
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
  Charakterystyka wg MNiSW: publikacja w recenzowanych mat. konf. międzynar. uwzględnionej w WoS
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 15.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: inicjatywa Leader ; lokalna grupa działania ; rozwój neoendogeniczny ; województwo lubelskie
  Słowa kluczowe ang.: Leader initiative ; Local Actions Group ; neo-endogenous development ; Lublin Voivodeship
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2016/Latvia_ESRD_42_2016-65-71.pdf
  Streszczenie: The aim of the study was to identify, basing on a literature review, the importance of Local Action Groups (LAGs) in the creation of rural development and to determine (basing on an empirical study) the role of LAGs in stimulating the neo-endogenous development mechanism of Lublin voivodeship. The area of the study included 40 municipalities of Lublin voivodeship (30 municipalities from the group with the highest environmental preciousness and 10 comparative municipalities from the group with the lowest environmental value in Lublin voivodeship, according to the index developed by D. Guzal-Dec). the study was conducted on a group of LAGs (61.5 % of total in the voivodeship), associating the above-mentioned 40 local gevernments. The study udes the method of document analysis and diagnostic survey with an interviewquestionnaire addressed to the heads of municipalities. LAGs' local development strategies as well as the official websites of associations and projects of cooperation were the source of information about the LAGs. As shown, the investigated LAGs constitute an important but under-used instrument for creating local development, basing on the innovative use of local resources in supra-local projects. It is then appropriate to provide educational support for LAGs and to promotegood practices in the area of the innovative use of resources in the LAGs.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  31/99
  Nr opisu: 0000033185
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Marketing ekologiczny w rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego - ocena aktywności lokalnych władz samorządowych
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2016, nr 5, s. 17--27
  p-ISSN: 2353-9178

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Język publikacji: POL
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: marketing ekologiczny ; marka ; promocja ekologiczna ; rozwój zrównoważony ; obszar przyrodniczo cenny
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  Streszczenie: Celem pracy jest okreslenie roli i aktywności samorządów gminnych w kreowaniu rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego w aspekcie stosowania narzędzi marketingu ekologicznego. Realizacji celu służyła analiza literatury przedmiotu, dokumentów oraz analiza wyników badań przeprowadzonych w 2013 roku w 30 gminach z grupy o najwyższym poziomie cenności ekologicznej w województwie lubelskiem. W ramach badań terenowych zrealizowano wywiady z wójtami/burmistrzami oraz pracownikami urzędów gmin ds. ochrony środowiska. Wykazano, że aktywność marketingowa dotyczy głównie działań w zakresie promocji ekologicznej. aktywność marketingowa samorządów wymaga zwiększenia. Mimo ogólnie niskiego poziomu aktywności marketingowej wskazano przykłady dobrych praktyk w tym obszarze.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  32/99
  Nr opisu: 0000033199
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Natura 2000 w województwie lubelskim - bariera czy wykorzystana szansa rozwoju samorządów gminnych?
  Tytuł równoległy: Natura 2000 in the Lublin voivodeship - a development barrier or opportunity for municipal government?
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2016, nr 3 (172), s. 87--109
  p-ISSN: 0137-1673

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 14.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: jednostka samorządu terytorialnego ; sytuacja finansowa ; ESE Natura 2000 ; działalność gospodarcza ; województwo lubelskie
  Słowa kluczowe ang.: local government ; financial postition ; Natura 2000 EEN ; economic activity ; Lublin Voivodeship
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  Streszczenie: Celem artykułu było określenie znaczenia obszarów Natura 2000 dla rozwoju lokalnego w województwie lubelskim. Przyjęto hipotezę, że utworzenie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (ESE N2000) wpłyneło na pogorszenie sie sytuacji społeczno-gospodarczej gmin, co uwidoczniło osłabienie potencjału dochodowego budżetów oraz skłonności do inwestowania samorządów gmin z udziałem obszarów ESe N2000. Założono także, że ograniczenia ochronne spowodowały potrzebę znaczących ingerencji w planowanie przestrzenne w tych gminach. W związku z tymi założeniami przyjęto, że w badanych samorządach będzie dominować postrzeganie sieci Natura 2000 jako bariery rozwoju. Realizacji celu i weryfikacji hipotezy służyła analiza literatury przedmiotu, dokumentów strategii rozwoju badanych jednostek terytorialnych oraz dokumentów stanowiących formalne narzędzia realizacji idei sieci Natura 2000. Wykazano, że gminy, w których były zlokalizowane elementy tworzące ESE N2000, charakteryzowały się bardziej korzystną sytuacją w zakresie zarówno poziomu, jak i dynamiki własnego potencjału dochodowego w porównaniu do pozostałych gmin badanego regionu. Najkorzystniejszą sytuację, tak w zakresie własnego potencjału dochodowego, jak skłonności do inwestowania, wykazywały gminy o znaczącym udziale obszarów Natura 2000 w powierzchni. W analizach SWOT nie wskazywano jednoznacznie na Naturę 2000 jako barierę, ale też nie postrzegano jej jako symulanty rozwoju. Nieliczna grupa gmin zaczęła wykorzystywać lokalne walory przyrodnicze jako element tworzonej marki terytorialnej. W świetle przedstawionych wyników badań brak jest wyraźnych podstaw do potwierdzania hipotezy i niekorzystnym wpływie ESe N2000 na lokalne gospodarki.

  33/99
  Nr opisu: 0000032674
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Przedsiębiorczość w sektorze biogospodarki jako kierunek zrównoważonego rozwoju lokalnego na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Tytuł równoległy: Entrepreneurship in the bioeconomy sector as the direction of local sustainable development of valuable natural areas of the Lublin province
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2016, T. 18, z. 2, s. 310--316
  p-ISSN: 1508-3535

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: biogospodarka ; przedsiębiorczość ; obszar wiejski
  Słowa kluczowe ang.: bioeconomy ; entrepreneurship ; rural areas
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/18-2/18-2-Zwolinska.pdf
  Streszczenie: Celem opracowania jest określenie możliwości rozwoju sektora biogospodarki na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Realizacji celu służyła analiza opinii przedsiębiorców reprezentujących sektor biogospodarki, władz samorządowych oraz analiza dokumentów strategicznych szczebla lokalnego i regionalnego. Z perspektywy badanych podmiotów oceniono wybrane, lokalne warunki rozwoju branż bazujących na wykorzystaniu lokalnych zasobów naturalnych, w tym sektora biogospodarki. W szczególności uwzględniono problem zaangażowania lokalnych władz samorządowych we wsparcie rozwoju tych branż. Wykorzystano analizę literatury przedmiotu oraz wyników badań zrealizowanych z zastosowaniem metody sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariuszy wywiadu (30) skierowanych do wójtów i burmistrzów gmin oraz (48) skierowanych do właścicieli, współwłaścicieli lub osób zarządzających przedsiębiorstwami sektora biogospodarki. Z badań wynika, że lokalne władze oferują umiarkowane wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, w tym w obszarze rozwoju wybranych dziedzin biogospodarki. Postulować należy zatem większą ich troskę o określenie możliwości rozwoju wybranych branż biogospodarki w układach lokalnych oraz przygotowanie oferty promocyjno-informacyjnej ze wskazaniem dobrych praktyk.
  Streszczenie: The aim of the study was to determine the possibilities of the bioeconomy sector development on environmentally valuable areas of the Lublin Voivodeship. To achieve the goal analyzes of entrepreneurs' opinions as well as local governments' were conducted. The strategic documents of local and regional level were also analyzed. From the perspective of surveyed subjects selected local developmental conditions of sectors based on local, natural resources were assessed, including the bioeconomy sector. The study concentrates on the problem of the involvement of local government in supporting the development of bioeconomy sector. To achieve the goal a review of literature and empirical surveys were conducted. The study used the method of diagnostic survey with a questionnaire interview (30) addressed to the mayors of communes and (48) addressed to the owners/coowners or managers of enterprises operating on the environmentally valuable areas and representing the bioeconomy sector. The obtained results indicate that local authorities provide reserved support for the development of entrepreneurship, including the development of selected areas of the bioeconomy. The greater concentration to determining the possibility of the development of selected industries of bioeconomy in local systems and preparing their promotional and informational support, including the base of good practices, is therefore recommended.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  34/99
  Nr opisu: 0000032472
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Agnieszka Anna Siedlecka, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Report from the all Poland conference on "Managing areas of gret natural interest", Biała Podlaska, 20th november 2015
  Tytuł pracy w innym języku: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych", biała Podlaska, 20 listopada 2015
  Tytuł czasopisma:
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2016, Vol. 9, no. 1, p. 125--129
  p-ISSN: 2083-3725

  Charakterystyka formalna: sprawozdanie
  Język publikacji: ENG, POL
  http://ers.edu.pl/OJS/index.php/erspl/article/view/243/230

  35/99
  Nr opisu: 0000032454
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Rola informacji ekologicznej w zrównoważonym rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Tytuł równoległy: The role of environmental information in the sustainable development of valuable natural areas in Lublin voivodeship
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2016, T. 18, z. 1, s. 59--64
  p-ISSN: 1508-3535

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: informacja ekologiczna ; samorząd gminy ; przedsiębiorstwo
  Słowa kluczowe ang.: environmental information ; local government ; enterprise
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/18-1/18-1-Guzal.pdf
  Streszczenie: Celem opracowania jest określenie znaczenia informacji ekologicznej dla zrównoważonego gospodarowania w wymiarze lokalnym na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Badaniem objęto działania samorządów gminnych i przedsiębiorców. Realizacji celu służyła analiza literatury przedmiotu oraz wyników badań przeprowadzonych w 2013 roku w 30 gminach z grupy o najwyżej cenności ekologicznej w województwie lubelskim. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariuszy wywiadu (30) skierowanych do pracowników zajmujących się sprawami ochrony środowiska w urzędach gmin i (150) skierowanych do właścicieli, współwłaścicieli lub osób zarządzających przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność na obszarach przyrodniczo cennych. Biorąc pod uwagę wykazywane w literaturze przedmiotu istotne znaczenie społeczne i gospodarcze informacji ekologicznej, a także wykazane w świetle badań empirycznych zapotrzebowanie na wiedzę ekologiczną i jej duże znaczenie dla kształtowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, należy postulować zwiększenie aktywności władz lokalnych w upowszechnianiu wiedzy ekologicznej.
  Streszczenie: The aim of the study was to determine the significance of environmental information for sustainable management at the local level on valuable natural areas in Lublin province. The study covered the activities of local governments and entrepreneurs. To achieve the goal a review of literature and surveys were conducted in 2013 in 30 communes of the Lublin province (Poland), characterized by the highest level of the indicator of ecological value. The study used the method of diagnostic survey with a questionnaire interview (30) addressed to the staff dealing with environmental in communes and (150) addressed to the owners/co-owners or managers of enterprises operating on the environmentally valuable areas. Taking into account social and economic significance of ecological information reported in the literature, as well as evident in the light of empirical research demand for environmental knowledge and its quite importance for shaping the competitive position of enterprises, increasing the activity of local authorities in the dissemination of ecological knowledge.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  36/99
  Nr opisu: 0000033184
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Rola lokalnych władz samorządowych w kształtowaniu proekologicznej kultury organizacyjnej urzędów gmin położonych na obszarach przyrodniczo cennych (przykład województwa lubelskiego)
  Tytuł równoległy: The role of local government in shaping the eco-friendly organizational culture of offices in communes located in environmentally valuable areas (e.g. the Lublin voivodeship)
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2016, nr 57, s. 235--248
  p-ISSN: 0867-8898
  e-ISSN: 2300-6420

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 12.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: kultura organizacyjna ; obszar przyrodniczo cenny ; samorząd gminny
  Słowa kluczowe ang.: eco-friendly organizational culture ; valuable natural areas ; commune government
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/ekonomiaisrodowisko57/16_guzal-dec.pdf
  Streszczenie: The aim of this study was to determine the feasibility and extent of the impact of local government on shaping pro-ecological culture in the offices of the communes located in environmentally valuable areas of the Lublin voivodeship. This areas has shown a low level of sophistication and lack of comprehensiveness and coherence of the actions of local authorities at all levels of management.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  37/99
  Nr opisu: 0000032649
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Samorząd gminy w zrównoważonym rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym / red. nauk. Krzysztof Krukowski, Janusz Sasak
  Miejsce wydania: Kraków
  Wydawca: Instytut Spraw Publicznych UJ
  Rok wydania: 2016
  Seria: Studia i Monografie Instytutu Spraw Publicznych UJ
  Strony zajęte przez pracę: S. 94-107
  ISBN: 978-83-934584-8-6
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Liczba arkuszy: 0,7
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; obszar cenny przyrodniczo ; zarządzanie rozwojem ; samorząd gminy
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://149.156.173.214/pliki/e-monografie/tendencje%20we%20wspolczesnym%20zarzadzaniu.pdf

  38/99
  Nr opisu: 0000033271
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Social innovations under the LEADER initiative in the development of the environmentally valuable areas of the Lublin region (Poland)
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2016, no. 6 (2), p. 178--186
  p-ISSN: 2062-8269
  e-ISSN: 2498-9312

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie zagranicznym
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Język publikacji: ENG
  Liczba znaków: 19649
  Liczba arkuszy: 0,49
  Słowa kluczowe: innowacje społeczne ; inicjatywa Leader ; lokalna grupa działania
  Słowa kluczowe ang.: social innovation ; Leader initiative ; Local Actions Group
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.

  39/99
  Nr opisu: 0000033204
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: The concept of homo cooperativus in the implementation of sustainable development by local governments on the natural valuable areas in the Lublin voivodeship
  Tytuł całości: W: Sustainability of rural areas in practice : conference proceedings from International Scientific Conference / ed. Ladislav Mura, Monika Bumbalová, Monika Gubáňová
  Miejsce wydania: Nitra
  Wydawca: Slovak University of Agriculture in Nitra
  Rok wydania: 2016
  Strony zajęte przez pracę: S. 190-198
  ISBN: 978-80-552-1574-7
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: homo cooperativus ; społeczeństwo obywatelskie ; zarządzanie ; współpraca ; samorząd lokalny
  Słowa kluczowe ang.: homo cooperativus ; civil society ; governance ; cooperation ; local municipalities
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  http://ves.uniag.sk/files/pdf/041ids5i37kruxpty1ewl46nvl53n2.pdf
  Streszczenie: The concept of homo cooperativus, as well as civil society, is considered a catalyst for the implementation of sustainable development. The local level is, however, a basic level of the practical implementation of the concept of sustainable development. Local authorities are therefore expected to present an open attitude to cooperation and activities aimed at building a civil society. The aim of the study was to analyze the scope and forms of cooperation of local authorities with local and supra-local entities, with particular attention to initiatives aimed at the development of a civil society. A diagnostic survey was used with an interview questionnaire addressed to mayors of 30 municipalities of natural value in the Lublin voivodeship (Poland). The study was conducted in 2013. A significantly higher level of activity was demonstrated in cooperation with other local governments than with local actors from the social and economic sectors. Therefore, a model was proposed for supporting the implementation of the concept of homo cooperativus in rural communities. This model can be used as a universal tool for stimulating the implementation of sustainable development by local governments.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  40/99
  Nr opisu: 0000033200
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: The impact of LEADER Programme on entrepreneurship and employment in the context of multifunctionality of rural areas. A case study of UE peripheral region (Lublin voivodeship, Poland)
  Tytuł całości: W: 160th EAAE Seminar "Rural Jobs and the CAP", Warsaw, Poland, December 1-2, 2016
  Miejsce wydania:
  Wydawca: European Association of Agricultural Economists
  Rok wydania: 2016
  Strony zajęte przez pracę: [22] s.
  Uwagi: Paper number 249763,
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: lokalna grupa działania ; Lokalna Strategia Rozwoju ; działalność społeczna ; rozwój wielofuncyjny
  Słowa kluczowe ang.: LAGs ; LDSs ; social activity ; multifunctional development
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/249763/2/160_EAAE_Seminar_Guzal-Dec_Zwoli%C5%84ska-Ligaj_4_12_16_fin..pdf
  Streszczenie: The aim of the study is to describe the role of the LEADER program in creating entrepreneurship and employment in the Lublin voivodship. In order to achieve this, the following hypothesis was used: local action groups (LAG) operating in rural areas of the Lublin Region contribute to the creation of social activity, but create insufficient jobs and entrepreneurial incentives. The study used document analysis and diagnostic surveys with an interview questionnaire addressed to representatives of the offices of all 22 LAGs from the studied region. The results revealed the small scale of projects aimed at the development of non-agricultural functions in rural areas, and an insufficient involvement in the implementation of projects in the bio-economy sector, which is the key smart specialization of the region. We conclude that the examined LAGs' overall role in creating jobs should be assessed as average, but that they create an important local platform focused on stimulating social activity.

  41/99
  Nr opisu: 0000030660
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Application of the model of integrated and sustainable development of rural communities located in natural valuable areas of the Lublin voivodeship
  Tytuł całości: W: Economic Science for rural Development : Integred and Sustainable Regional Development / ed. Janis Kusis
  Miejsce wydania: Jelgava
  Wydawca: Latvia University of Agriculture
  Rok wydania: 2015
  Seria: Economic Science for Rural Development, 1691-3078, No. 38
  Strony zajęte przez pracę: S. 131-141
  ISBN: 978-9984-48-181-4
  Uwagi: Streszcz. w jęz. ang.
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Charakterystyka wg MNiSW: publikacja w recenzowanych mat. konf. międzynar. uwzględnionej w WoS
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 15.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: model zintegrowanego i zrównoważonego rozwju ; społeczność wiejska ; obszar cenny przyrodniczo
  Słowa kluczowe ang.: model of integrated and sustainable development ; rural communities ; natural valuable areas
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  Inne bazy podające opis:
 • WoS
 • AGRIS
 • CAB Abstracts
 • EBSCO

  http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2015/Latvia_ESRD_38_2015-131-141.pdf
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  42/99
  Nr opisu: 0000030661
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Cooperation of Local government in Supporting tourism Development in Natural Valuable Areas of the Lubelskie Voivodship
  Tytuł całości: W: FORWARD - Innovative Approaches to rural Areas Development 2 / ed. by Monika Gubáňová, Kristína Mandalová, Monika Bumbalová
  Miejsce wydania: Nitra
  Wydawca: Slovak University of Agriculture
  Rok wydania: 2015
  Strony zajęte przez pracę: S. 27-35
  ISBN: 978-80-552-1309-5
  Uwagi: Streszcz. w jęz. ang.
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: turystyka ; samorząd terytorialny ; współpraca ; obszar cenny przyrodniczo ; województwo lubelskie
  Słowa kluczowe ang.: tourism ; local self-government ; cooperation ; natural valuable areas ; Lubelskie Voivodship
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://www.fesrr.uniag.sk/tl_files/fesrr/documents/FORWARD.pdf
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  43/99
  Nr opisu: 0000031823
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Agnieszka Anna Siedlecka, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł monografii: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW JPII
  Rok wydania: 2015
  Strony: 310 s., il., 24 cm
  Seria: Monografie i Rozprawy, nr 7
  ISBN: 978-83-64881-13-8
  Charakterystyka formalna: monografia polska (autor)
  Charakterystyka wg MNiSW: autorstwo monografii - j. polski lub inny poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Liczba arkuszy: 19,5
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: obszar przyrodniczo cenny ; obszar wiejski ; gmina wiejska ; gmina miejsko-wiejska ; gospodarstwo rolne ; przedsiębiorstwo ; środowisko przyrodnicze ; ochrona środowiska ; rozwój lokalny ; województwo lubelskie
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  44/99
  Nr opisu: 0000029824
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Environmental awareness of local authorities as a factor in the development of bio-economy in the natural valuable areas of the Lublin voivodship
  Tytuł równoległy: Świadomość ekologiczna władz gminnych jako czynnik rozwoju biogospodarki na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Tytuł czasopisma:
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2015, Vol. 8, nr 1, s. 73--91
  p-ISSN: 2083-3725

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja ministerstwa: 9.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: świadomość ekologiczna ; władze samorządowe ; biogospodarka ; obszar cenny przyrodniczo
  Słowa kluczowe ang.: environmental awareness ; local authorities ; bioeconomy ; environmentally valuable areas
  Inne bazy podające opis:
 • AGRO
 • BazEkon

  http://www.ers.edu.pl/OJS/index.php/erspl/article/view/76/81
  Streszczenie: The aim of the study was to determine the environmental awareness of local authorities as a factor in the development of bio-economy in the natural valuable areas and the analysis of selected aspects of environmental awareness of the councilors of the Lublin voivodeship. An analysis was performed of the existing research on the environmental awareness of the inhabitants of the Lublin voivodship and the study of the environmental awareness of councilors conducted in 2013, being part of the project entitled: "Environmental conditions and factors of economic functions' development in the areas of natural value of the Lublin voivodeship. "Analyses were performed for the following municipalities: Urszulin, Zwierzyniec, Wilków, Susiec, Sosnowica, where, in the late 90s studies were carried out of the ecological awareness of inhabitants of the natural valuable areas of the Lublin voivodship and five units of comparison - Biała Podlaska, Radzyń Podlaski, Komarówka Podlaska, Tyszowce, Wohyń. In the "green" municipalities, 70 councillors were studied - 95% of the total, and in the control ones 75 - 100% of the total. Councillors from the environmentally valuable municipalities showed their positive attitude to nature, but often had insufficient expertise on the resources, protection and sustainable use in the management processes. The condition for the development of bio-economy in the Lublin voivodship was to develop ecological awareness of local authorities.
  Streszczenie: Celem pracy było określenie świadomości ekologicznej władz lokalnych jako czynnika rozwoju biogospodarki na obszarach przyrodniczo cennych oraz analiza wybranych aspektów świadomości ekologicznej radnych gmin województwa lubelskiego. Dokonano analizy istniejących badań nad świadomością ekologiczną mieszkańców Lubelszczyzny oraz badania świadomości ekologicznej radnych przeprowadzonego w 2013 r. w ramach projektu pt. "Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego". Analizy przeprowadzono dla gmin: Urszulin, Zwierzyniec, Wilków, Susiec, Sosnowica, w których, na przełomie lat 90. przeprowadzane były badania świadomości ekologicznej mieszkańców obszarów przyrodniczo cennych Lubelszczyzny oraz pięciu jednostek porównawczych- Białej Podlaskiej, Radzynia Podlaskiego, Komarówki Podlaskiej, Tyszowce, Wohynia. W gminach "ekologicznych" zbadano 70 radnych- 95% ogółu, a w kontrolnych 75 - 100% ogółu. Radni z gmin przyrodniczo cennych wykazywali pozytywny stosunek do przyrody, posiadali jednak często niski poziom wiedzy o jej zasobach, ochronie oraz zrównoważonym wykorzystaniu w procesach gospodarowania. Warunkiem rozwoju biogospodarki w województwie lubelskim jest rozwijanie świadomości ekologicznej władz samorządowych.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  45/99
  Nr opisu: 0000031368
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Możliwości wdrażania koncepcji neoendogenicznego rozwoju wobec problemów rozwojowych obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Tytuł równoległy: The feasibility of implementing the concept of neo-endogenous development as a response to development problems of valuable natural areas of the Lublin voivodship
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2015, nr 4 (62), s. 98--113
  p-ISSN: 1509-4995

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 14.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: rozwój neoendogeniczny ; obszar przyrodniczo cenny ; województwo lubelskie
  Słowa kluczowe ang.: neo-endogenous development ; valuable natural areas ; Lublin voivodship
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://studreg.uw.edu.pl/dane/web_sril_files/548/2015_4_guzal_dec.pdf
  DOI: 10.7366/1509499546206
  Streszczenie: Celem artykułu jest określenie możliwości wdrażania neoendogenicznego zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Autorka przeanalizowała literaturę przedmiotu, dokumenty strategii rozwoju lokalnego oraz wyniki badań przeprowadzonych w 2013 r. na terenie województwa lubelskiego w 30 gminach z grupy o najwyżej cenności ekologicznej. Na podstawie ankiet 383 radnych (86% ogółu) autorka wykazała, że przy napiętrzeniu się wielu poważnych problemów rozwoju zrównoważonego, takich jak niedostatki w zakresie infrastruktury ochrony środowiska czy niedostatecznie wykorzystany potencjał (gospodarczy) obszarów chronionych, trudne jest wdrażanie rozwoju neoondogenicznego - tylko 13% badanych radnych uzależniało możliwości rozwoju od korzystnego sprzężenia uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.
  Streszczenie: The purpose of this paper is to determine whether it is feasible to ensure neo-endogenous sustainable development of valuable natural areas of the Lublin voivodship. In order to do that, the author analyzed the literature and documents on local development strategies, and the results of research carried out in 2013 in the Lublin voivodship, in 30 communes with the greatest natural value. As part of the study, she conducted a survey among 383 councillors - 86% of the total. The author shows that due to accumulation of many serious problems of sustainable development, such as deficiencies in environmental infrastructure, or underutilized (economic) potential of protected areas, it is difficult to implement neo-endogenous development - only 13% of the councillors said opportunities for development depended on a favourable arrangement of external and internal conditions.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  46/99
  Nr opisu: 0000032646
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Rola władz lokalnych w procesie collective learning na przykładzie samorządów gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2015, nr 4, s. 23--31
  p-ISSN: 2353-9178

  Uwagi: Tytuł tomu: Przedsiębiorczość w rozwoju lokalnym / red. nauk. Anna J. Parzonko.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Język publikacji: POL
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: czynnik wiedzy ; proces collective learning ; lokalne władze samorządowe ; gminy przyrodniczo cenne
  Słowa kluczowe ang.: factor of knowledge ; collective learning process ; local self-government authorities ; natural valuable municipalities
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/TIRR_4_2015.pdf
  Streszczenie: Celem pracy było zdefiniowanie potencjalnej roli władz samorządowych gmin przyrodniczo cennych w procesie collective learning oraz zdiagnozowanie aktywności w tym obszarze władz samorządowych reprezentujących gminy przyrodniczo cenne województwa lubelskiego. Zdefiniowano obszary aktywności władz lokalnych w procesie collective learning, takie jak: tworzenie wiedzy indywidualnej w urzędzie gminy, synergia wiedzy indywidualnej w urzędzie gminy, tworzenie warunków do wymiany wiedzy między urzędem a podmiotami otoczenia. Wykazano, że władze samorządowe gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego w niedostatecznym stopniu wykorzystują możliwości kreowania procesu collective learning we wspieraniu zrównoważonego rozwoju lokalnego.
  Streszczenie: The aim of the study was to: define the potential role of local municipal authorities in the process of collective learning within natural valuable areas and to diagnose the activity of local au-thorities representing the municipalities within the natural valuable areas of the Lublin Voivodeship in this respect. The following areas of the activity of local authorities in the process of collective learning have been defined: development of individual knowledge in municipality offices, synergy of individual knowledge in municipal offices, creating conditions for the process of knowledge exchange between the offices and the environment entities. It has been shown that local authorities of the municipali-ties within natural valuable areas of the Lublin Voivodeshipdo not sufficiently exploit the potential for creating the process of collective learning in fostering local sustainable development.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  47/99
  Nr opisu: 0000031757
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł monografii: Samorząd gminny w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2015
  Strony: 402 s., il., 24 cm
  Seria: Monografie i Rozprawy, nr 4
  ISBN: 978-83-64881-12-1
  Charakterystyka formalna: monografia polska (autor)
  Charakterystyka merytoryczna: praca monograficzna
  Charakterystyka wg MNiSW: autorstwo monografii - j. polski lub inny poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Liczba arkuszy: 27
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: samorząd gminny ; rozwój lokalny ; rozwój zrównoważony ; obszar przyrodniczo cenny ; środowisko przyrodnicze ; konkurencyjność ; województwo lubelskie
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  48/99
  Nr opisu: 0000030658
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Selected Problems of Sustainable Development of Environmentally Valuable Areas of the Lubelskie Voivodship
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2015, T. 13, nr 1, s. 33--40
  p-ISSN: 1644-9398

  Uwagi: Streszcz. w jęz. ang.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 14.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; obszar cenny przyrodniczo ; województwo lubelskie
  Słowa kluczowe ang.: sustainable development ; enrironmentally valuable areas ; Lubelskie Voivodship
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  Inne bazy podające opis:
 • BazEkon
 • CEJSH

  http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br39_05guzal.pdf
  Streszczenie: The overall objective of the study was to identify the problems of sustainable development of environmentally valuable areas of the Lubelskie Voivodship, as seen from the perspective of local authorities. Implementation of the adopted objective was served by the analysis of the results of research carried out in 2013 in the Lubelskie Voivodship in the 30 communes of the greatest ecological value in the Lubelskie Voivodship 1 according to the index developed by D. Guzal-Dec within the assessment of natural value in the study of the ecological value of rural and urban-rural communes of the Lubelskie Voivodship 2 and the analysis of documents of local development strategies of the researched communes. The study included a questionnaire survey of 383 councilors representing 86% of respondents. In light of the conducted analysis we can claim that problems of socio-economic development, such as unemployment, poverty, emigration of young people, difficulty in developing social capital, poor infrastructure - both social and technical, including roads and sewers, are still important issues of sustainable development. and environmental problems are not seen as important when compared to the essential problems of socioeconomic development, as well as the small scale of direct environmental threats.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  49/99
  Nr opisu: 0000031367
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Strategie rozwoju lokalnego jako narzędzie zarządzania rozwojem gmin połozonych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Tytuł równoległy: Local development strategies as a management tool for development of communes located in valuable natural areas of the Lublin province
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2015, T. 17, z. 3, s. 125--130
  p-ISSN: 1508-3535

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: strategia rozwoju lokalnego ; obszar przyrodniczo cenny ; województwo lubelskie
  Słowa kluczowe ang.: local development strategies ; valuable natural areas ; Lublin province
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/17-3/17-3-Guzal.pdf
  Streszczenie: Celem pracy była ocena przydatności strategii rozwoju gminy jako narzędzia zarządzania rozwojem obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Realizacji celu służyła analiza literatury przedmiotu, dokumentów strategii rozwoju oraz wyników badań przeprowadzonych na terenie 30 gmin z grupy o najwyżej cenności ekologicznej w województwie lubelskim według wskaźnika opracowanego przez Guzal-Dec w ramach badania cenności ekologicznej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa lubelskiego. Badanie terenowe zrealizowano w czwartym kwartale 2013 roku przy użyciu kwestionariusza wywiadu skierowanego do wójtów. Stwierdzono, że mimo ogólnej poprawności formalnej analizowanych dokumentów, wystąpiły nieprawidłowości w ich przygotowywaniu i realizacji, które warunkowały niską skuteczność tych strategii jako narzędzi zarządzania rozwojem i kreowania zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzone badania pozwoliły na potwierdzenie hipotezy, że strategie rozwoju lokalnego są niedostatecznie wykorzystanym narzędziem zarządzania rozwojem gmin położonych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego.
  Streszczenie: The aim of the study was to evaluate the usefulness of the municipality's development strategy as a tool for managing the development of natural valuable areas of the Lublin province. The objective was served by the analysis of literature, development strategy documents and the results of research carried out in 30 municipalities in the group with the highest environmental values in the Lublin province, according to the indicator developed by Danuta Guzal-Dec in the study of natural values of rural and urban-rural municipalities of the Lublin province - the procedure is described in detail in [Guzal-Dec 2013]. Fieldwork was carried out in the fourth quarter of 2013 using an interview questionnaire addressed to mayors. It was found that, despite the general eligibility of the documents analyzed, incorrectness in their preparation and implementation were identified which determine the low efficiency of these strategies as tools for managing the development and creation of sustainable development. The study allowed us to confirm the hypothesis that local development strategies are underexploited management tools for development of communes located in valuable natural areas of the Lublin province.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  50/99
  Nr opisu: 0000030659
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Świadomość ekologiczna radnych gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2015, nr 2 (36), s. 217--224
  p-ISSN: 1899-5241
  e-ISSN: 1899-5772

  Uwagi: Streszcz. w jęz. pol. i ang.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 13.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: świadomość ekologiczna ; radny ; obszar przyrodniczo cenny ; województwo lubelskie
  Uwaga: Kopia dostepna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroi Zbiorów Biblioteki PSW.
  Inne bazy podające opis:
 • AGRO
 • CEJSH
 • DOAJ
 • BazEkon

  http://www.jard.edu.pl/pub/8_2_2015.pdf
  DOI: 10.17306/JARD.2015.23
  Streszczenie: Celem opracowania była analiza wybranych aspektów świadomości ekologicznej radnych gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań autorki zrealizowanych w 2013 r. w ramach projektu "Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego", fi nansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Teren badania stanowiło 30 gmin o najwyżej cenności ekologicznej w województwie lubelskim według wskaźnika opracowanego przez D. Guzal- -Dec w ramach badania cenności ekologicznej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa lubelskiego. Przy użyciu kwestionariusza ankiety przebadano 383 radnych, czyli 86% ogółu. Radni z gmin przyrodniczo cennych wykazywali pozytywny stosunek do otaczających ich szczególnie cennych elementów przyrody, często mieli jednak zbyt niski poziom wiedzy na temat jej ochrony.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  51/99
  Nr opisu: 0000031208
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: The activity of local government in fostering the development of tourist brand products of natural valuable areas of the Lublin voivodeship
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2015, nr 14/63, s. 75--86
  p-ISSN: 2081-3430

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 13.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: markowy produkt turystyczny ; samorząd gminny ; obszar cenny przyrodniczo ; województwo lubelskie
  Słowa kluczowe ang.: branded tourist product ; municipal government ; valuable natural areas ; Lublin Voivodeship
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW
  http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2015_T14_nr63.pdf
  Streszczenie: Celem pracy było wskazanie znaczenia markowych produktów turystycznych jako czynnika rozwoju gmin położonych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego oraz ocena aktywności władz gminnych w przygotowywaniu warunków do tworzenia markowych produktów turystycznych. Branding jest kosztowny, dlatego w kształtowanie markowego produktu terytorialnego zaangażowanych powinno być wiele podmiotów, w tym władze samorządowe. W otoczeniu, w jakim funkcjonują gminy trudno wyobrazić sobie zarządzanie nimi bez budowania marki. Brak rozpoznawalności poszczególnych regionów województwa jest czynnikiem spowalniającym rozwój turystyki, ale stwarza szansę wykreowania marki zgodnej z oczekiwaniami władz i mieszkańców. W przeprowadzonym badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. Materiał empiryczny pochodził z 30 kwestionariuszy wywiadu skierowanych do wójtów gmin. Wykazano, że w badanych gminach wysokie walory przyrodniczo-kulturowe są w niewielkim stopniu wykorzystywane przez lokalne społeczności jako dochodowy, markowy produkt turystyczny. Widoczne są jednak pozytywne zmiany, podejmowanie kompleksowych spójnych działań marketingowych.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  52/99
  Nr opisu: 0000031515
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Agnieszka Anna Siedlecka, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł monografii: Wspieranie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarach cennych przyrodniczo : poradnik dla władz samorządowych, przedsiębiorców i rolników
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW JPII
  Rok wydania: 2015
  Strony: 48 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-64881-14-5
  Charakterystyka formalna: opracowanie polskie
  Język publikacji: POL
  Liczba arkuszy: 2,5
  Słowa kluczowe: przedsiębiorczość ; samorząd gminny ; gospodarstwo rolne ; obszar cenny przyrodniczo ; województwo lubelskie
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  53/99
  Nr opisu: 0000029552
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł właściwy: Organizational aspects of environmental management in the municipal offices of the areas of natural value in the Lublin Voivodeship (Poland)
  Tytuł całości [typ dokumentu]: W: International Scientific Conference Legal, Economic, Managerial and Environmental Aspects of Performance Competencies by Local Authorities
  Miejsce wydania: Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2014
  Nr znormalizowany: ISBN 978-80-552-1284-5
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: zarządzanie środowiskowe ; samorząd ; województwo lubelskie
  Słowa kluczowe ang.: environmental management ; organizational aspects of environmental management ; commune office ; Lublin voivodship
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, nr 2011/01/D/HS4/03927

  54/99
  Nr opisu: 0000029548
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Partnerstwa międzysektorowe - lokalne grupy działania jako instrument wykorzystania zasobów lokalnych w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Tytuł równoległy: Intersectoral partnerships - local action groups as an instrument for the use of local resources in the process of suistainable development of the areas of natural value located in the Lubelskie Province
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2014, T. 16, z. 4, s. 109--114
  p-ISSN: 1508-3535

  Uwagi: Streszcz. w j. ang.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: lokalna grupa działania ; współpraca międzysektorowa ; zrównoważony rozwój ; obszar cenny przyrodniczo
  Słowa kluczowe ang.: local action groups ; intersectoral cooperation ; sustainable development ; areas of natural value
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW
  Inne bazy podające opis:
 • AGRO
 • BazEkon

  http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/16-4/16-4-Guzal.pdf
  Streszczenie: Celem badań było określenie możliwości wykorzystania zasobów lokalnych obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego w procesach zrównoważonego rozwoju w wyniku podejmowania przez samorząd terytorialny współpracy międzysektorowej w ramach partnerstw lokalnych grup działania (LGD). W badaniach zastosowano metodę studium przypadku 13 LGD z obszarów 30 gmin o najwyżej cenności ekologicznej w województwie. Materiał pozyskano z wywiadów przeprowadzonych z wójtami lub burmistrzami gmin i pracownikami biur LGD. Źródłem i nformacji były też lokalne strategie rozwoju (LSR) i oficjalne strony internetowe LGD. W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że badane LGD na obecnym etapie ich funckjonowania stanowią ważny, ale niedostatecznie wykorzystany instrument kreowania rozwoju lokalnego w oparciu o lokalne zasoby.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, nr 2011/01/D/HS4/03927

  55/99
  Nr opisu: 0000030330
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Selected problems of sustainable development of the valuable natural areas of the Lubelskie Voivodship
  Tytuł całości: W: Sustainable Rural Development in Peripheral Regions : book of abstracts / ed. by Paweł Cebrykow, Wojciech Doroszewicz
  Miejsce wydania: Zwierzyniec
  Wydawca: KARTPOL S.C.
  Rok wydania: 2014
  Strony zajęte przez pracę: S. 56
  ISBN: 978-83-62664-52-8
  Charakterystyka formalna: streszczenie zjazdowe międzynarodowe (książka streszczeń)
  Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: obszar cenny przyrodniczo ; rozwój zrównoważony ; województwo lubelskie
  Słowa kluczowe ang.: valuable natural areas ; sustainable development ; Lublin voivodship
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  56/99
  Nr opisu: 0000029546
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Supporting Development of Tourism by Local Municipal Self-Covernments within the Naturally Valuable Areas of the Lubelskie Voivodship
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2014, nr 3, s. 111--120
  p-ISSN: 1644-9398

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: wsparcie ; turystyka ; samorząd ; obszar cenny przyrodniczo
  Słowa kluczowe ang.: supporting tourism ; local self-government ; natural valuable areas ; Lubelskie Voivoidship
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW
  Inne bazy podające opis:
 • CEJSH
 • BazEkon

  http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br37_13guzal.pdf
  Streszczenie: The aim of the work is to diagnose the activity of local governments in supporting tourism development in naturally valuable areas of the Lubelskie Voivodship (Poland). The study area consisted of 30 municipalities with the highest natural value in the Lubelskie Voivodship selected for the study based on the value of the indicator developed by D. Guzal-Dec in the study of the natural value of rural and urban- rural communes within the Lubelskie Voivodship. A questionnaire interview was used for the diagnostic purposes of the survey. Interviews were completed in 2013. The research material comprised 30 interviews with mayors and staff dealing with environmental issues in municipal offices. Websites of the surveyed communes were an important source of information. In the surveyed group, approximately 75% of the authorities declared their preference for tourism as the main direction of development of their commune. Detailed analysis of the use of various instruments of support lead to the conclusion that about 50% of them actively support tourism, of which about 30% have a planned policy manifested in a comprehensive application of the instruments of support. It seems, therefore, that strategies of cooperation for the development of tourism should be systematically and rationally utilized, especially in com- munities with high natural potential and less favorable non-natural conditions for tourism development.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  57/99
  Nr opisu: 0000029550
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł właściwy: Supporting enterprises as a manifestation of local governments' competing in the natural valuable areas of the Lublin Voivodship (Poland)
  Tytuł całości [typ dokumentu]: W: International Scientific Conference Legal, Economic, Managerial and Environmental Aspects of Performance Competencies by Local Authorities
  Miejsce wydania: Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2014
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: wsparcie ; przedsiębiorstwo ; obszar cenny przyrodniczo ; konkurencyjność gmin ; konkurencyjność ; województwo lubelskie
  Słowa kluczowe ang.: supporting enterpreneurship ; commune competitiveness ; indirect competitiveness ; natural valuable areas ; Lubelskie Voivodship
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, nr 2011/01/D/HS4/03927

  58/99
  Nr opisu: 0000026858
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Evaluation of rural development processes in the Lublin region using similarity measures
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2013, nr 292, s. 143--153
  p-ISSN: 0208-6018

  Uwagi: Streszcz. w jęz. pol. i ang.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Liczba znaków: 23333
  Liczba arkuszy: 0,58
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: obszar wiejski ; rozwój ; Lubelszczyzna
  Słowa kluczowe ang.: rural areas ; rural development ; evaluation ; Lublin Region
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/10463/11-guzal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  Streszczenie: The purpose of this paper is to present the results of the analysis of rural development processes in the Lublin region for the occurrence of convergence or divergence of development based on similarity measures formulated by I. Kudrycka. The results of analysis will help to identify the characteristics of the differences in developmental processes in the region and will provide an indication to the local authorities, responsible for the design and implementation of intraregional policy for the development of rural areas related to the adaptation of tools to aid development of the individual needs of selected groups of areas. The similarity in the local coordinate system (rural municipalities) was characterized within five areas: human capital, the economy, households, infrastructure and environment. This paper describes the method proposed by I. Kudrycka and presents the analysis of estimated similarity measures and their changes over time. The basis for determining the similarity measures were BDL GUS data.
  Streszczenie: Celem referatu jest przedstawienie wyników analizy procesów rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego pod kątem występowania konwergencji lub dywergencji rozwoju na podstawie miary podobieństwa sformułowanej przez I. Kudrycką. Wyniki analizy umożliwią określenie charakterystyki różnic w przebiegu procesów rozwojowych na obszarze regionu oraz stanowić będą wskazanie dla władz samorządowych odpowiedzialnych za projektowanie i realizację polityki intraregionalnej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich odnośnie dostosowania narzędzi wspomagania rozwoju do indywidualnych potrzeb wybranych grup obszarów. Podobieństwo w układzie lokalnym (gminy wiejskie) scharakteryzowano w pięciu obszarach: kapitał ludzki, gospodarka, gospodarstwa domowe, infrastruktura i środowisko. W pracy opisano metodę zaproponowaną przez I. Kudrycką oraz dokonano analizy oszacowanych miar podobieństwa i ich zmian w czasie. Podstawą określenia miar podobieństwa były dane BDL GUS.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, projekt badawczy nr 2011/01/D/HS4/03927

  59/99
  Nr opisu: 0000027063
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2013, T. 15, nr 3, s. 2925-2941
  p-ISSN: 1506-218X

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie z IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.806
  Punktacja ministerstwa: 15.000
  Liczba arkuszy: 0,91
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gmina wiejska ; środowisko naturalne ; cenność ekologiczna ; model Presja-Stan-Reakcja
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  Inne bazy podające opis:
 • WoS
 • Scopus

  http://ros.edu.pl/images/roczniki/2013/pp_2013_194.pdf

  60/99
  Nr opisu: 0000027078
  Autorzy: Ewelina Dresler, Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł monografii: Potrzeby kompetencyjne pracodawców na lokalnym rynku pracy
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW JPII
  Rok wydania: 2013
  Strony: 59 s., 24 cm
  ISBN: 978-83-61044-43-7
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: raport z badań / ekspertyza
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rynek pracy ; pracodawca ; kompetencje zawodowe
  Uwaga: sygn. B.1254 VII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]
  Projekt/grant: Przejdźmy do praktyki! Pilotażowa ścieżka przygotowania studentów Zarządzania do wejścia na rynek pracy : Europejski Fundusz Społeczny, na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z MNiSW

  61/99
  Nr opisu: 0000027193
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Przestrzenne zróżnicowanie cenności ekologicznej obszarów wiejskich województwa lubelskiego
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2013, T. 15, z. 4, s. 133-138
  p-ISSN: 1508-3535

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Liczba arkuszy: 0,5
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: cenność ekologiczna ; obszar wiejski ; województwo lubelskie
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  Inne bazy podające opis:
 • AGRO
 • BazEkon

  http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/15-4/15-4-Guzal.pdf
  Streszczenie: Celem badań była analiza przestrzennego zróżnicowania cenności ekologicznej obszarów wiejskich w województwie lubelskim na potrzeby planowania kierunków rozwoju najcenniejszych ekologicznie obszarów. Analizy przeprowadzono dla gmin wiejskich (171) i obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich (22) województwa. Ocenę cenności ekologicznej gmin uzależniono od rodzaju formy użytkowania ziemi, zanieczyszczenia środowiska i stopnia zdegradowania poszczególnych elementów środowiska oraz stopnia zachowania naturalnych elementów środowiska. W ocenie poziomu cenności ekologicznej posłużono się wskaźnikiem Perkala.
  Streszczenie: The aim of this paper is to analyze the spatial diversity of the rural ecological values in the Lublin Voivodeship for the planning of the development of ecologically valuable areas. Analyses were performed for rural municipalities (171) and rural areas of urban-rural municipalities of the region (22). Assessment of rural ecological values of the municipalities was conditioned upon: the form of land use, pollution and degradation level of individual environmental elements, the degree of natural environmental elements conservation. In assessing the level of environmental values non-model method called the Perkal method was used. Case study was prepared in the framework of the research project No. 2011/01/D/HS4/03927 entitled "Environmental conditions and factors of development of the economic functions of ecologically valuable natural areas of the Lublin province" funded by NSC.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, projekt badawczy nr 2011/01/D/HS4/03927

  62/99
  Nr opisu: 0000027061
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju gmin wiejskich województwa lubelskiego
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2012, nr 42, s. 73--84
  p-ISSN: 1426-9724

  Uwagi: Tytuł tomu: Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 5.000
  Index Copernicus: 5.270
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: warunki naturalne ; walory przyrodnicze ; czynniki rozwoju ; wskaźnik syntetyczny ; gmina wiejska ; województwo lubelskie
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poznan_42_druk.pdf
  Streszczenie: Celem opracowania jest analiza przyrodniczych uwarunkowań rozwoju gmin wiejskich województwa lubelskiego. W badaniu uwzględniono zmienne opisujące warunki klimatyczne, glebowe, walory przyrody oraz zasoby wodne. Do sumarycznej oceny poziomu warunków naturalnych posłużono się metodą sum standaryzowanych lub wskaźnikiem Perkala.

  63/99
  Nr opisu: 0000024242
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Rola marketingu terytorialnego w zarządzaniu rozwojem gminy
  Tytuł całości: W: Marketing terytorialny w budowaniu konkurencyjności podmiotów publicznych / red. nauk. A. Siedlecka, A. Smarzewska, M. Zwolińska-Ligaj
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW JPII
  Rok wydania: 2012
  Strony zajęte przez pracę: S. 56-70
  ISBN: 978-83-61044-82-6
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Liczba arkuszy: 0,7
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: marketing terytorialny ; marketing mix ; promocja ; public relations ; rozwój lokalny ; zarządzanie rozwojem ; samorząd gminny
  Uwaga: sygn. 13867 XIII CZYT. ; 13868 XIII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  64/99
  Nr opisu: 0000027634
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Formalne strategie rozwoju badanych gmin objętych siecią Natura 2000
  Tytuł całości: W: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 w świetle badań empirycznych / red. nauk. Artur Bołtromiuk
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  Rok wydania: 2011
  Strony zajęte przez pracę: S. 141-162
  ISBN: 83-89900-40-8
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Liczba arkuszy: 1
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: samorząd gminny ; gmina ; strategia rozwoju ; rozwój zrównoważony ; Natura 2000

  65/99
  Nr opisu: 0000022117
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Konkurencyjność inwestycyjna gminy w kontekście kształtowania równowagi intraregionalnej na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową / red. A. Siedlecka
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2011
  Strony zajęte przez pracę: S. 217-224
  ISBN: 978-83-61044-77-2
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Liczba znaków: 21411
  Liczba arkuszy: 0,54
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: samorząd gminny ; gmina wiejska ; inwestycje komunalne ; wydatki inwestycyjne ; zróżnicowanie intraregionalne ; województwo lubelskie
  Uwaga: sygn. 13170 VIII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  66/99
  Nr opisu: 0000022304
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Samorząd gminy jako podmiot działań marketingowych na przykładzie gmin objętych siecią Natura 2000
  Tytuł równoległy: Local government as a subject of marketing activities on the example of the municipalities covered by the Natura 2000 network
  Tytuł czasopisma:
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2011, T. 4, nr 2, s. 76--81
  p-ISSN: 2083-3725

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 2.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: marketing terytorialny ; samorząd gminny ; sieć Natura 2000
  http://ers.edu.pl/OJS/index.php/erspl/article/view/164/169
  Streszczenie: W opracowaniu dokonano oceny aktywności władz samorządowych 14 gmin regionu Zielone Płuca Polski w realizacji działań marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem działalności promocyjnej. analiza materiału empirycznego wskazuje, że badane urzędy gmin stosują tradycyjne narzędzia promocyjne, wykazują niską aktywność w zakresie promocji gmin jako obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych oraz są niedostatecznie przygotowane pod względem organizacyjnym, planistycznym i kompetencyjnym do realizacji działań marketingowych.
  Streszczenie: This study evaluated the activity of local authorities of 14 Polish Green Lungs region municipalities in the implementation of marketing activities with particular emphasis on promotional activities. An analysis of empirical material indicates that these offices of the municipalities use traditional promotional tools, are not very active in the promotion of municipalities when it comes to special natural assets and are not adequately prepared in terms of organization, planning and competence to carry out marketing activities.

  67/99
  Nr opisu: 0000020543
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Relacje gmin "naturowych" z otoczeniem w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
  Tytuł całości: W: Europejska sieć Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa / red. A. Bołtromiuk
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
  Rok wydania: 2010
  Seria: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
  Strony zajęte przez pracę: S. 127-141
  ISBN: 83-89900-38-6
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: obszar wiejski ; rozwój zrównoważony ; Natura 2000 ; samorząd gminny

  68/99
  Nr opisu: 0000020542
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Sieć Natura 2000 w świetle opinii wójtów i radnych reprezentujących gminy objęte Europejską Siecią Ekologiczną
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2010, nr 1 (146), s. 171--186
  p-ISSN: 0137-1673

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 9.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: samorząd gminny ; Natura 2000
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/393/siec-natura-2000-w-swietle-opinii-wojtow-i-radnych-reprezentujacych-gminy-objete-europejska-siecia-ekologiczna
  Streszczenie: W opracowaniu zostały przedstawione postawy przedstawicieli samorządów gminnych objętych siecią Natura 2000 wobec problemów ochrony środowiska oraz rangi problemów środowiskowych w procesie zarządzania rozwojem gminy ze szczególnym uwzględnieniem opinii na temat oddziaływania sieci Natura 2000 na rozwój lokalnych gospodarek. Badani przedstawiciele samorządu wyrazili niejednoznaczne opinie (zarówno negatywne jak i pozytywne) dotyczące konsekwencji objęcia terenu gminy siecią Natura 2000. Jak się wydaje, źródłem negatywnego postrzegania Natury 2000 w dużej mierze jest brak informacji oraz przedmiotowe potraktowanie samorządów w procesie wyznaczania obszarów "naturowych". Podkreślić należy, że przedstawiciele samorządów terytorialnych dostrzegają potencjalną rolę zasobów i walorów środowiska przyrodniczego w kreowaniu rozwoju gminy, jednak na obecnym etapie funkcjonowania sieć Natura 2000 budzi istotne zastrzeżenia, które przesłaniają potencjalne korzyści.

  69/99
  Nr opisu: 0000020544
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd gminy na obszarach objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2010, nr 27, s. 265--275
  p-ISSN: 1426-9724

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: samorząd gminny ; przedsiębiorczość ; Natura 2000
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_27.pdf
  Streszczenie: Celem opracowania jest przedstawienie wybranych zagadnień składających się na politykę wspierania przedsiębiorczości, realizowaną w gminach objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000. Tło rozważań stanowi prezentacja lokalnych uwarunkowań przedsiębiorczości, wynikających z objęcia gmin siecią Natura 2000. W artykule wskazano narzędzia wspierania przedsiębiorców, wykorzystywane przez władze gminy, oraz przedstawiono opinie radnych dotyczące najważniejszych działań w zakresie rozwoju gospodarczego, które może podejmować urząd gminy.

  70/99
  Nr opisu: 0000020545
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego w kreowaniu wielofunkcyjności gmin objętych siecią Natura 2000
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2010, nr 31, s. 215--222
  p-ISSN: 1426-9724

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: samorząd gminny ; gmina ; rozwój ; Natura 2000
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_31_do_rewizji.pdf
  Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono działania samorządów służące kreowaniu wielofunkcyjnego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000. analizie poddano szczególnie uwarunkowania rozwoju funkcji turystyki, jako sposobu wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych w procesie rozwoju. Opracowania powstało na podstawie wyników badań empirycznych prowadzonych w ramach projektu pt. "Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski". Badaniami objęto przedstawicieli samorządu terytorialnego - wójtów/burmistrzów reprezentujących 14 gmin regionu Zielone Płuca Polski, w których udział obszaru chronionego Natura 2000 w ogóle powierzchni gminy wynosi 80% i więcej.

  71/99
  Nr opisu: 0000032647
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Konkurencyjność gmin wiejskich w kontekście koncepcji zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
  Tytuł równoległy: Competition of rural communities in the context of sustainable and multifunctional development of rural areas
  Tytuł całości: W: System środowiskowego i rolniczego modelowania w skali lokalnej = Environmental and agricultural modelling system in the local scale / red. nauk. Mieczysław Adamowicz
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Rok wydania: 2009
  Seria: Prace Naukowe / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, nr 48
  Strony zajęte przez pracę: S. 217-236
  ISBN: 978-83-583-085-9
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Liczba arkuszy: 1
  Słowa kluczowe: gmina wiejska ; konkurencyjność ; rozwój zrównoważony ; rozwój wielofunkcyjny
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.

  72/99
  Nr opisu: 0000032648
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Konkurencyjność gmin wiejskich województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: System środowiskowego i rolniczego modelowania w skali lokalnej = Environmental and agricultural modelling system in the local scale / red. nauk. Mieczysław Adamowicz
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Rok wydania: 2009
  Seria: Prace Naukowe / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, nr 48
  Strony zajęte przez pracę: S. 237-256
  ISBN: 978-83-583-085-9
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Liczba arkuszy: 1
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gmina wiejska ; konkurencyjność ; województwo lubelskie
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.

  73/99
  Nr opisu: 0000020420
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł monografii: Konkurencyjność jednostek terytorialnych na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego / D. Guzal-Dec
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2009
  Strony: 250 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-61044-48-2
  Uwagi: Bibliogr. s. 236-243.
  Charakterystyka formalna: monografia polska (autor)
  Charakterystyka wg MNiSW: autorstwo monografii - j. polski lub inny poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 12.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: samorząd gminny ; gmina ; region ; zarządzanie ; konkurencyjność ; województwo lubelskie
  Uwaga: sygn. 9322 XIII CZYT. ; 9323 XIII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  74/99
  Nr opisu: 0000022731
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Report on the ceremony of conferring the Doctor Honoris Causa degree of the Lublin University of Environmental and Life Sciences to prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2009, Vol. 3, s. 343--349
  p-ISSN: 1899-1025

  Charakterystyka formalna: sprawozdanie
  Język publikacji: ENG
  http://rozprawy-spoleczne.pswbp.pl/pdf/guzal_dec.pdf

  75/99
  Nr opisu: 0000016870
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Działania promocyjne urzędów gmin na przykładzie wybranych gmin wiejskich województwa lubelskiego
  Tytuł równoległy: Promotion activities in communes' offices on the example of selected rural communes in Lubelskie voivodeship
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2008, T. 2, s. 179--194
  p-ISSN: 1899-1025

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: gmina wiejska ; promocja ; public relations ; urząd gminy ; województwo lubelskie
  http://rozprawy-spoleczne.pswbp.pl/pdf/ii_14_guzal_dec_zwoli.pdf
  Streszczenie: W pracy przedstawiono teoretyczne aspekty promocji jako narzędzia komunikacji i informowania o gminie oraz wyniki badań aktywności promocyjnej w wybranych urzędach gmin wiejskich województwa lubelskiego. Analizie poddano zakres i częstotliwość stosowania różnych narzędzi promocyjnych, w tym także promocji gospodarczej. Szczególną uwagę po-święcono wykorzystaniu sieci internetowej jako narzędzia promocji. Zbadano także uwarunkowania rozwoju działalności promocyjnej wynikające m.in. z możliwości finansowych budżetów gmin oraz aktywności przedstawicieli samorządu w podnoszeniu kwalifikacji w zakresie marketingu terytorialnego.
  Streszczenie: In this paper the authors present theoretical aspects of promotion as the tool of communication and information about commune and also results of studies of promotion activities in selected rural communes in Lubelskie voivodeship. The authors analyzed the range and frequency of using by the local government particular promotion instruments with the special emphasis put on economic promotion. The authors focus their attention on using of Internet network as a promotion instrument. In this paper different conditions of promotion activities was analyzed for example the financial possibilities and activities of representatives of communes in improving their qualifications when it comes to territorial marketing.

  76/99
  Nr opisu: 0000020921
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Konkurencyjność gmin województwa lubelskiego w rozwoju turystyki wiejskiej
  Tytuł całości: W: Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej / red. nauk. I. Sikorska-Wolak
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Rok wydania: 2008
  Strony zajęte przez pracę: S. 265-278
  ISBN: 978-83-7244-971-9
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gmina wiejska ; turystyka wiejska ; konkurencyjność ; marketing
  Uwaga: sygn. 9303 XX CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  77/99
  Nr opisu: 0000020985
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich województwa lubelskiego - wybrane aspekty analizy ilościowej
  Tytuł całości: W: Ruch graniczny w kontekście rozszerzania Unii Europejskiej / red. M. Adamowicz, A. Siedlecka
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2008
  Strony zajęte przez pracę: S. 11-22
  ISBN: 978-83-61044-68-0
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: przedsiębiorczość ; działalność pozarolnicza ; obszar wiejski ; województwo lubelskie
  Uwaga: sygn. 10950 XI CZYT. ; 10951 XI CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  78/99
  Nr opisu: 0000020920
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz studium i plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzia zarządzania strategicznego w gminie
  Tytuł całości: W: Samorząd terytorialny w Polsce : szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej / red. nauk. Zbigniew Strzelecki
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza
  Rok wydania: 2008
  Strony zajęte przez pracę: S. 115-124
  ISBN: 978-83-7378-357-7
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gmina ; zarządzanie strategiczne ; strategia rozwoju ; zagospodarowanie przestrzenne
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.

  79/99
  Nr opisu: 0000016871
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Struktura gospodarcza gmin wiejskich województwa lubelskiego i jej wpływ na kształtowanie się wybranych zjawisk ekonomicznych i demograficznych
  Tytuł równoległy: The economic structure of local rural government units in the Lublin province and its influence on selected economic and demographic phenomenons
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2008, T. 2, s. 195--213
  p-ISSN: 1899-1025

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo ; gmina wiejska ; struktura gospodarcza ; obszar wiejski
  http://rozprawy-spoleczne.pswbp.pl/pdf/ii_15_zwolinska_ligaj_guzal_dec.pdf
  Streszczenie: Część teoretyczna pracy koncentruje się na prezentacji problemu wielofunkcyjności obszarów wiejskich. W części empirycznej podjęto próbę określenia funkcji ekonomicznych wiejskich obszarów województwa lubelskiego, ich struktury oraz zróżnicowania przestrzennego wykazując, że dywersyfikacja gospodarki warunkuje poprawę sytuacji w wybranych obszarach funkcjonowania gminy. Wyniki badań umożliwiły określenie roli przedsiębiorstw w przekształceniach strukturalnych obszarów wiejskich. W pracy przeprowadzono studia nad funkcjami, które wypełniają przedsiębiorstwa w lokalnej gospodarce w takich obszarach, jak m.in. tworzenie miejsc pracy i rozwijanie powiązań kooperacyjnych.
  Streszczenie: In the theoretical part of this paper the authors concentrate on the presentation of the nature of multifunctionality of rural areas. In the empirical part the authors make an attempt at determining the economic functions of rural areas in the Lublin province, as well as their economic structure and spatial diversification. In this way, they show that diversification of the economy constitutes a factor which conditions improvement within selected aspects of functioning of a district. Studies of the functions performed by economic enterprises in local economies were also conducted. These covered several aspects, such as, job creation and the development of coopera-tive networks.

  80/99
  Nr opisu: 0000020923
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Uwarunkowania rozwoju inwestycji infrastrukturalnych jako instrumentu zwiększania konkurencyjności gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2008, T. 267 (53), s. 69--80
  p-ISSN: 1506-1965

  Kopia niedostępna: x
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: gmina wiejska ; konkurencyjność ; inwestycja infrastrukturalna ; województwo lubelskie

  81/99
  Nr opisu: 0000020924
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd gminy na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2008, nr 21, s. 11--21
  p-ISSN: 1896-382X

  Uwagi: Tytuł tomu: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego : przedsiębiorczość, instytucje wsparcia i gospodarka finansowa.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: samorząd gminny ; gmina wiejska ; przedsiębiorczość ; województwo lubelskie
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.

  82/99
  Nr opisu: 0000021000
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Współpraca międzynarodowa (twining) samorządów gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Ruch graniczny w kontekście rozszerzania Unii Europejskiej / red. M. Adamowicz, A. Siedlecka
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2008
  Strony zajęte przez pracę: S. 191-200
  ISBN: 978-83-61044-68-0
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Liczba arkuszy: 0,5
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: samorząd gminny ; gmina wiejska ; gmina partnerska ; współpraca międzynarodowa ; województwo lubelskie
  Uwaga: sygn. 10950 XI CZYT. ; 10951 XI CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  83/99
  Nr opisu: 0000020922
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Współpraca samorządu gminnego z przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi na przykładzie wybranych gmin wiejskich województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy / red. Ewa Bojar, Jan Stachowicz
  Miejsce wydania: Lublin
  Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
  Rok wydania: 2008
  Strony zajęte przez pracę: S. 121-133
  ISBN: 978-83-7497-061-7
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: samorząd gminny ; organizacja pozarządowa ; współpraca ; gmina wiejska ; województwo lubelskie
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.

  84/99
  Nr opisu: 0000017954
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Czynniki wzmocnienia potencjału konkurencyjności gmin wiejskich z uwzględnieniem turystyki na przykładzie województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Kierunki rozwoju turystyki w województwie lubelskim / red. J. Bergier, M. Stelmach
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2007
  Strony zajęte przez pracę: S. 169-178
  ISBN: 978-83-61044-24-6
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Liczba arkuszy: 0,5
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gmina wiejska ; turystyka ; konkurencyjność ; region ; województwo lubelskie
  Uwaga: sygn. 8399 XX CZYT. ; 8400 XX CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  85/99
  Nr opisu: 0000012928
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Efekty zarządzania konkurencyjnością w gminach wiejskich regionu przygranicznego na przykładzie województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Rozwój transgranicznej współpracy edukacyjnej w regionie Biała Podlaska - Brześć, T. 2 / red. M. Adamowicz, A. Siedlecka
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2007
  Strony zajęte przez pracę: S. 114-121
  ISBN: 978-83-61044-08-6
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: gmina wiejska ; region przygraniczny ; konkurencyjność ; zarządzanie strategiczne ; województwo lubelskie
  Uwaga: sygn. 6947 XII.2 CZYT. ; 6948 XII.2 CZYT.

  86/99
  Nr opisu: 0000020904
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Ocena aktywności samorządu gminy w zakresie realizacji zadań własnych na przykładzie wybranych gmin wiejskich województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi / red. nauk. M. Błąd, D. Klepacka-Kołodziejska
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  Rok wydania: 2007
  Seria: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
  Strony zajęte przez pracę: S. 35-42
  ISBN: 83-89900-18-1
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Język publikacji: POL
  Liczba arkuszy: mniej niż 0,5
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: samorząd gminny ; gmina wiejska ; województwo lubelskie
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.

  87/99
  Nr opisu: 0000020905
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań konkurencyjności rolnictwa w wopjewództwie lubelskim
  Tytuł równoległy: Competitiveness of agriculture in lubelskie voivodhip - diversification of conditions
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2007, T. 9, z. 2, s. 9--14
  p-ISSN: 1508-3535

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: rolnictwo ; konkurencyjność ; gmina wiejska ; województwo lubelskie
  Słowa kluczowe ang.: agriculture ; competitiveness ; rural commune ; Lubelskie Voivodeship
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  Streszczenie: Podjęto próbę charakterystyki uwarunkowań konkurencyjności rolnictwa wynikających z zasobności i jakości czynników wytwórczych w gminach wiejskich województwa lubelskiego.
  Streszczenie: The paper shows typology of rural communes in lubelskie voivodship. Presented types of communes were defined according to seven criteria: quality index of rural land, the rates of unemployment, indicator of agriculture area structure, and also according to the criterion of level of incomes from agriculture activities, and the level of capital factors describe by rural lands per tractors. The communes were divided into tree categories with the best, the worst and average conditions of competitiveness of agriculture.

  88/99
  Nr opisu: 0000017953
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Struktura funkcji ekonomicznych obszarów wiejskich województwa lubelskiego z uwzględnieniem turystyki
  Tytuł całości: W: Kierunki rozwoju turystyki w województwie lubelskim / red. J. Bergier, M. Stelmach
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2007
  Strony zajęte przez pracę: S. 159-168
  ISBN: 978-83-61044-24-6
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: turystyka ; agroturystyka ; wieś ; gospodarka ; infrastruktura ; województwo lubelskie
  Uwaga: sygn. 8399 XX CZYT. ; 8400 XX CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  89/99
  Nr opisu: 0000012852
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Uwarunkowania atrakcyjności i konkurencyjności gmin wiejskich regionu przygranicznego na przykładzie województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej w regionie Biała Podlaska - Brześć, T. 1 / red. M. Adamowicz, A. Siedlecka
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2007
  Strony zajęte przez pracę: S. 126-135
  ISBN: 978-83-61044-04-8
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: gmina wiejska ; region przygraniczny ; atrakcyjność ; konkurencyjność ; województwo lubelskie
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  90/99
  Nr opisu: 0000020892
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Konkurencyjność przedsiębiorstwa a otoczenie lokalne
  Tytuł całości: W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji : determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, Cz. 1 / red. M. Juchniewicz
  Miejsce wydania: Olsztyn
  Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  Rok wydania: 2006
  Strony zajęte przez pracę: S. 55-60
  ISBN: 83-7299-450-1
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo ; konkurencyjność ; otoczenie lokalne

  91/99
  Nr opisu: 0000007673
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Opinie przedsiębiorców na temat skuteczności realizacji wybranych działań samorządu gminy z zakresu marketingu wewnętrznego na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym / red. M. Adamowicz
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2006
  Strony zajęte przez pracę: S. 213-218
  ISBN: 83-923366-4-X
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: samorząd gminny ; przedsiębiorczość ; konkurencyjność ; zarządzanie ; marketing terytorialny ; województwo lubelskie
  Uwaga: sygn. 5157 XIII.2 CZYT. ; 5158 XIII.2 CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  92/99
  Nr opisu: 0000020900
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Przestrzenne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich
  Tytuł całości: W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji : determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, Cz. 2 / red. M. Juchniewicz
  Miejsce wydania: Olsztyn
  Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  Rok wydania: 2006
  ISBN: 83-7299-450-1
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo ; konkurencyjność ; obszar wiejski ; lokalizacja

  93/99
  Nr opisu: 0000026117
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Konkurencyjność jednostek terytorialnych a uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Stan i perspektywy oraz innowacje w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich : materiały z konferencji naukowej pt.: "Stan i perspektywy oraz innowacje w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich", 14-15.1-.2005 r. Janów Podlaski
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2005
  Strony zajęte przez pracę: S. 6-10
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: gmina wiejska ; samorząd terytorialny ; konkurencyjność ; turystyka ; województwo lubelskie

  94/99
  Nr opisu: 0000020891
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Konkurencyjność jednostek terytorialnych na przykładzie gmin wiejskich
  Tytuł całości: W: Kwestia agrarna w Polsce i na świecie : księga pamiątkowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Mieczysława Adamowicza / red. B. Klepacki [i in.]
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Rok wydania: 2005
  Strony zajęte przez pracę: S. 660-670
  ISBN: 83-7244-670-9
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gmina wiejska ; konkurencyjność ; samorząd terytorialny
  Uwaga: sygn. 5135 XVII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  95/99
  Nr opisu: 0000020890
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Samodzielność finansowa gminy a możliwości inwestowania na przykładzie budżetu gminy wiejskiej Biała Podlaska
  Tytuł równoległy: Financial independence of a commune and the possibilities of investing based on the budget of Biała Podlaska rural commune
  Tytuł całości: W: Funkcje obszarów wiejskich / red. Ewa Pałka
  Miejsce wydania: Kielce
  Wydawca: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Rok wydania: 2005
  Strony zajęte przez pracę: S. 329-339
  ISBN: 83-7133-253-X
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: samorząd terytorialny ; gmina wiejska ; budżet ; samodzielność finansowa ; inwestycje
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.

  96/99
  Nr opisu: 0000001269
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Wielofunkcyjny i zróżnicowany rozwój obszarów wiejskich : korzyści rozwijania turystyki
  Tytuł całości: W: Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi / red. nauk. B. Sawicki, J. Bergier
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2005
  Strony zajęte przez pracę: S. 79-83
  ISBN: 83-916235-8-0
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: obszar wiejski ; turystyka ; agroturystyka ; rozwój
  Uwaga: sygn. 4468 XX CZYT. ; 4469 XX CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  97/99
  Nr opisu: 0000000778
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Patrycja Monika Hołownia.
  Tytuł pracy: Metodologia opracowania strategii rozwoju gminy należącej do obszaru przygranicznego na przykładzie strategii rozwoju miasta Międzyrzec Podlaski
  Tytuł całości: W: Rozwój obszarów przygranicznych w kontekście funkcjonowania Euroregionów / red. M. Adamowicz, J. Bergier
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2004
  Strony zajęte przez pracę: S. 101-110
  ISBN: 83-916235-5-6
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: region przygraniczny ; gmina ; strategia rozwoju ; Międzyrzec Podlaski (woj. lubelskie)
  Uwaga: 4294 XII CZYT. ; 4295 XII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  98/99
  Nr opisu: 0000000776
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Patrycja Monika Hołownia.
  Tytuł pracy: Podejmowanie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez cudzoziemców, osoby zagraniczne i przedsiębiorców zagranicznych a funkcjonowanie euroregionów
  Tytuł całości: W: Rozwój obszarów przygranicznych w kontekście funkcjonowania Euroregionów / red. M. Adamowicz, J. Bergier
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2004
  Strony zajęte przez pracę: S. 85-93
  ISBN: 83-916235-5-6
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: euroregion ; działalność gospodarcza ; współpraca gospodarcza ; region przygraniczny ; cudzoziemcy
  Uwaga: 4294 XII CZYT. ; 4295 XII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  99/99
  Nr opisu: 0000032650
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Rola funduszy poręczeń kredytowych w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie działalności Lubelskiego Funduszu Przedsiębiorczości
  Tytuł całości: W: Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Anatoliusz Kopczuk
  Miejsce wydania: Białystok
  Wydawca: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
  Rok wydania: 2003
  Strony zajęte przez pracę: S. 213-221
  ISBN: 83-87256-56-0
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa małe i średnie ; finanowanie ; fundusz poręczeń kredytowych ; Lubelski Fundusz Przedsiębiorczości
  Uwaga: sygn. P.2372 VIII.4.4 Czytelnia C
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka AB