AB

Bibliografia publikacji pracowników
Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej

Baza tworzona przez Bibliotekę Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II.Zapytanie: SIEDLECKA AGNIESZKA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 93Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/93
Nr opisu: 0000046724
Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Agnieszka Anna Siedlecka, Anna Jakubowicz.
Tytuł pracy: The return of pensioners to the labour market in the macro-region of Eastern Poland
Tytuł pracy w innym języku: Powroty emerytów na rynek pracy w makroregionie Polski Wschodniej
Tytuł czasopisma:
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2023, Vol. 16, no. 4, p. 519--537
p-ISSN: 2083-3725
e-ISSN: 2451-182X

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja ministerstwa: 70.000
Słowa kluczowe: aktywność zawodowa ; emeryci ; osoby starsze ; Polska Wschodnia ; rynek pracy
Słowa kluczowe ang.: eastern Poland ; economic activity ; elderly people ; labour market
http://www.ers.edu.pl/POWROTY-EMERYTOW-NA-RYNEK-PRACY-W-MAKROREGIONIE-POLSKI-nWSCHODNIEJ,175711,0,2.html
DOI: 10.2478/ers-2023-0034
Streszczenie: The aim of the study is to determine the scale of the phenomenon of pensioners remaining on the labour market and their potential readiness to return, as well as the determinants of this phenomenon in the peripheral areas of the macro-region of Eastern Poland. Materials and methods: The results of a survey conducted in 2021 among pensioners from Podlaskie, Lubelskie and Podkarpackie Voivodeships were used. Results: Simultaneous receipt of a pension and continued employment occurred in the case of 36.9% of the surveyed sample, 10% of the respondents were not working but declared their readiness to return to the labour market. The reasons for remaining unemployed mainly included: lack of suitable job offers, health problems and unwillingness to work. Conclusions: The specificity of the problems of unemployed pensioners in the macro-region of Eastern Poland suggests the need for regional activation measures in social policy, taking into account the existing potential of elderly people.
Streszczenie: Celem pracy jest określenie skali zjawiska pozostawania na rynku pracy emerytów oraz potencjalnej gotowości do powrotów oraz uwarunkowań tego zjawiska na obszarach peryferyjnych makroregionu Polski Wschodniej. Materiały i metody: Wykorzystano wyniki badania sondażowego przeprowadzonego w 2021 roku wśród emerytów z województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Wyniki: Jednoczesne pobieranie emerytury i kontynuacja zatrudnienia miała miejsce w przypadku 36,9% badanej próby, 10% badanych nie pracowało, ale zadeklarowało gotowość powrotu na rynek pracy. Do przyczyn pozostawania bez pracy należały głównie: brak odpowiednich ofert pracy, problemy zdrowotne oraz niechęć do podejmowania pracy. Wnioski: Specyfika problemów pozostawania bez pracy emerytów z makroregionu Polski Wschodniej sugeruje potrzebę stworzenia regionalnych działań aktywizujących w polityce społecznej, biorących pod uwagę istniejący potencjał osób starszych.

2/93
Nr opisu: 0000046425
Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Kamil Treska.
Tytuł pracy: Turystyka wiejska w powiecie bialskim
Tytuł pracy w innym języku: Rural tourism in the Biala poviat
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2023, Vol. 25, no. 3, p. 275--286
p-ISSN: 2657-781X
e-ISSN: 2657-7828

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 70.000
Słowa kluczowe: konsument ; powiat bialski ; turystyka wiejska ; zasoby środowiskowe
Słowa kluczowe ang.: Biala poviat ; consumer ; environmental resources ; rural tourism
https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=613349
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie możliwości rozwoju turystyki wiejskiej na terenie powiatu bialskiego. Powiat bialski jest jednym z powiatów województwa lubelskiego, w którym potencjał turystyczny może stanowić istotny element jego rozwoju. Jest to obszar charakteryzujący się dużymi walorami środowiskowymi i kulturowymi oraz niskim poziomem zanieczyszczenia środowiska. W celu oceny potencjału środowiskowego i kulturowego powiatu przeprowadzono badania z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Badania te zrealizowano w drugim kwartale 2023 roku, wśród 108 turystów odwiedzających powiat bialski w trakcie trwania badań lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Uzyskane wyniki badań potwierdziły wcześniej stawiane założenia, że teren powiatu bialskiego stanowi istotny przedmiot zainteresowania turystów. Badane osoby wysoko oceniły potencjał turystyczny powiatu i wskazały na znaczącą rolę atrakcyjnych elementów środowiska przyrodniczego. W ostatnich latach zaobserwowano także wzrost zainteresowania turystyką na tym terenie. Wyniki badań jednak wskazują, że należałoby podjąć kroki, które pozwoliłyby na większe wykorzystanie możliwości stworzonych przez środowisko i zasoby kulturowe.
Streszczenie: The purpose of the article is to present the possibilities of developing rural tourism in Biala County. Biala County is one of the counties in the Lublin Voivodeship where tourism potential may be an important element of its development. It is an area characterised by high environmental and cultural values and a low level of environmental pollution. In order to assess the environmental and cultural potential of the district, a study was conducted using the author's survey questionnaire. The research was carried out in the second quarter of 2023, among 108 tourists visiting Biala County during the study period or within the last 12 months. The results of the research confirmed the previously stated assumptions that the Biala County area is an important object of interest for tourists. The respondents highly rated the tourist potential of the district and pointed out the significant role of attractive elements of the natural environment. Recent years have also seen an increase in interest in tourism in the area. However, the survey results indicate that steps should be taken to make greater use of the opportunities created by the environment and cultural resources.

3/93
Nr opisu: 0000044522
Autorzy: Tomasz Rokicki, Grzegorz Koszela, Luiza Ochnio, Aleksandra Perkowska, Piotr Bórawski, Aneta Bełdycka-Bórawska, Barbara Gradziuk, Piotr Gradziuk, Agnieszka Anna Siedlecka, Andras Szeberenyi, Maciej Dzikuć.
Tytuł pracy: Changes in the production of energy from renewable sources in the countries of Central and Eastern Europe
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2022, Vol. 10, article number 993547
p-ISSN: 2296-598X

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie zagranicznym
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie z IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.400
Punktacja ministerstwa: 100.000
Słowa kluczowe ang.: energy policy ; energy transformation ; hydropower ; production ; renewable energy
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenrg.2022.993547/full
DOI: 10.3389/fenrg.2022.993547
Streszczenie: The main aim of this paper was to determine changes in renewable energy production in the countries of Central and Eastern Europe. The specific objectives were to assess the degree of concentration of renewable energy and the pace of changes in the volume of production of this energy from individual sources in the countries of Central and Eastern Europe, as well as to determine the structure according to renewable energy sources to show the directions of changes. Central and Eastern Europe countries were covered in the research, meaning that a total of 23 countries were included in the analysis. The data used in the study was obtained from the IRENA and World Bank databases. The research period covered the years from 2011 to 2019. For data analysis, the following methods were used: Index methods, Gini coefficient, Lorenz curve, and Grade Data Analysis. The development of the renewable energy sector and modernisation of the energy structure are of great importance for countries to meet their climate obligations. Large-scale energy production from renewable sources could reduce a 60% reduction in the temperature rise. Additionally, such activities will contribute to an increase in energy efficiency by 90%. The energy transition would also bring more comprehensive social and environmental benefits. Thus far, researchers have dealt with energy consumption-related problems in Central and Eastern Europe countries. This article focuses on the production of renewable energy in countries of Central and Eastern Europe. The article fills the research gap in this area. It refers to the situation in the countries of Central and Eastern Europe at a time when developing renewable energy has become very important. In our analysis, we examine renewable energy production in countries located in one region but are and are not EU members. Thanks to this, it will be possible to observe differences in terms of belonging to economic groups. In the case of the pace of changes and the structure of renewable energy produced, a difference can be found between the EU member countries of Central and Eastern Europe and the group of countries outside the EU. The fastest renewable energy production growth was achieved in EU member countries of Central and Eastern Europe. In the case of the mentioned countries, the production of solar, wind, and bioenergy was developed. In other countries, hydropower production was set and treated as a traditional energy source. Generally, in countries of Central and Eastern Europe, the development of energy based on renewable energy sources was not dependent on the pace of economic development of the country. Decision-makers in the countries of Central and Eastern Europe should develop the production of renewable energy from sources that are the easiest and cheapest to use. This is the only way to increase the production of renewable energy in developing countries.

4/93
Nr opisu: 0000044037
Autorzy: Naďa Hazuchová, Jana Stávková, Agnieszka Anna Siedlecka, Ludmila Nagyová.
Tytuł pracy: Consumers' stance on food waste in the Czech Republic, Poland, and Slovakia
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2022, Vol. 7, issue 3, p. 637--658
p-ISSN: 2471-2086

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie zagranicznym
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie z IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.800
Punktacja ministerstwa: 40.000
Słowa kluczowe ang.: causes ; consumer ; factors ; food ; wasting
https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/agrfood.2022040
DOI: 10.3934/agrfood.2022040
Streszczenie: This work focuses on the area of food waste from the subjective perspective of the consumers themselves. The key source of data is a questionnaire survey with a sample selection of 3,429 respondents from the Czech Republic, Poland, and Slovakia, which are countries with historical and cultural ties. This survey was orchestrated in 2019 and it aimed to uncover the consumers' stances on this area. For every country involved, the results proved that the most common reason for food waste is that the food spoils when stored. One's stance on food waste is influenced by identifiers such as age, education, economic activity, and perceived income. A significant difference between the surveyed countries can be seen in the fact that Poles have over a 10× greater chance of wasting the smallest amount of food. Descriptive statistics, contingency analysis, and logistic regression were used to analyze the data. It is evident that subsequent research is necessary in this area, ideally with a united methodology for every country in the European Union.

5/93
Nr opisu: 0000044523
Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Karolina Zielnik.
Tytuł pracy: Czynniki rozwoju agroturystyki w opinii turystów na przykładzie województwa lubelskiego
Tytuł równoległy: Factors for the development of agrotourism in the opinion of tourists on the example of the Lubelskie voivodeship
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2022, Vol. 24, no. 4, p. 169--183
p-ISSN: 2657-781X
e-ISSN: 2657-7828

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 40.000
Słowa kluczowe: agroturystyka ; obszar wiejski ; turysta ; turystyka wiejska ; walory środowiskowe ; województwo lubelskie
Słowa kluczowe ang.: agritourism ; environmental assets ; Lubelskie Voivodeship ; rural areas ; rural tourism ; tourist
https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=233518
DOI: 10.5604/01.3001.0016.1209
Streszczenie: Celem artykułu jest określenie czynników, które wpływają na wybór agroturystyki jako formy wypoczynku. Jednym z tych czynników może być środowisko przyrodnicze i jego otoczenie, które stanowią ważny element rozwoju poszczególnych obszarów terytorialnych. Stwarzają one także możliwości rozwoju poszczególnych form działalności rolniczej i pozarolniczej na terenie poszczególnych regionów. Województwo lubelskie jest szczególnie ciekawym obszarem do realizacji badań związanych z rozwojem agroturystyki i prowadzenia analiz związanych z tym zagadnieniem, zarówno ze względu na jego położenie terytorialne, jak i walory związane z poszczególnymi jego obszarami, wynikające ze znacznie mniejszego uprzemysłowienia, a także znaczących terenów rolniczych. Do realizacji postawionego celu zastosowano badania ankietowe z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Próbę badawczą stanowili mieszkańcy województwa lubelskiego, którzy w ostatnich pięciu latach korzystali z usług agroturystycznych na terenie województwa. Badania zrealizowano od marca do maja 2022 roku, z wykorzystaniem metody CAWI. Uzyskany materiał empiryczny opracowano metodami statystycznymi i zastosowano do tego celu pakiet STATISTICA. Z badań wynika, że jednym z czynników wpływających na decyzje związane z formą aktywności są walory środowiskowe. Wśród innych istotnych uwarunkowań należy wskazać warunki sanitarne i infrastrukturę wspomagającą wypoczynek (np. dostęp do grilla, sprzętu sportowego). Analiza wyników wskazuje, że gospodarstwa agroturystyczne nie w pełni korzystają z możliwości stworzonych przez ich otoczenie środowiskowe oraz posiadane zasoby.
Streszczenie: The aim of the article is to define the factors that influence the choice of agritourism as a form of recreation. One of these factors may be the natural environment and its surroundings, which constitute an important element in the development of individual territorial areas. They also create opportunities for the development of individual forms of agricultural and non-agricultural activity in individual regions. The Lubelskie Voivodeship is a particularly interesting area for research related to the development of agritourism and analyzes related to this issue, both due to its territorial location and values ??related to its individual areas, resulting from much less industrialization, as well as significant agricultural areas. In order to achieve the set goal, a questionnaire study was used with the use of the proprietary questionnaire. The research sample consisted of the inhabitants of the Lubelskie Voivodeship, who used agritourism services in the voivodeship in the last five years. The research was carried out in the period from March to May 2022 using the CAWI method. The obtained empirical material was developed using statistical methods with the use of the STATISTICA package for this purpose. The obtained research results indicated that one of the factors influencing decisions related to the form of activity are environmental values. A number of other important conditions include sanitary conditions and leisure infrastructure (e.g. access to a barbecue, sports equipment). The analysis of the results shows that agritourism farms do not fully use the opportunities created by their environmental surroundings and their resources.

6/93
Nr opisu: 0000044653
Autorzy: Mariusz Pyra, Agnieszka Anna Siedlecka.
Tytuł pracy: Effect of Inflation on Poland's Economic Growth in 2021-2022
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2022, Vol. 25, issue 4, p. 97--111
p-ISSN: 1108-2976

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie zagranicznym
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 100.000
Słowa kluczowe ang.: CPI ; economic growth ; GDP ; inflation
https://ersj.eu/journal/3070
DOI: 10.35808/ersj/3070
Streszczenie: The present study is an analysis of inflation and economic growth. Its purpose is to present the impact of inflation processes on economic growth as well as to formulate the relationship between these two basic economic categories. Design/Methodology/Approach: Secondary information sources were used in the study, mainly economic reports, available literature on the subject, statistical data retrieved from the Polish Central Statistical Office (GUS), as well as EUROSTAT statistical information. Published sources were analysed and reviewed using a descriptive approach. Statistical data was analysed by means of the Pearson linear correlation coefficient and the linear and polynomial trend model. Findings: Statistical analysis confirmed the existence of a moderate relationship between the inflation rate and the economic growth index. The relationship is inverse, i.e. the higher the inflation rate, the lower the economic growth index. Practical Implications: A low inflation rate has a long-term positive impact on the rate of economic growth, vindicating the choice of price stabilisation as a goal of monetary policy. Originality/Value: The analysis of macroeconomic phenomena in the post-pandemic period seems to be necessary to explain the course of current economic processes. The lockdown has weakened national economies, but the relationship between inflation and economic growth has not changed its nature. Therefore, it seems justified to continue research on such relationships.

7/93
Nr opisu: 0000044268
Autorzy: Oleksii Mohylnyi, Nataliia Patyka, Anatolii Kucher, Vitaliy Krupin, Agnieszka Anna Siedlecka, Marcin Wysokiński.
Tytuł pracy: Features of Agrarian Sector Deregulation in the Context of Martial Law: Shocks in Food Security
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2022, Vol. 14, issue 20, article number 12979
p-ISSN: 2071-1050

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie zagranicznym
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie z IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.900
Punktacja ministerstwa: 100.000
Słowa kluczowe ang.: agrarian sector ; consumption ; export-import operations ; food security ; legal regime ; martial law
https://www.mdpi.com/2071-1050/14/20/12979
DOI: 10.3390/su142012979
Streszczenie: The purpose of this article is to reveal the peculiarities of the agrarian sector deregulation mechanisms in the conditions of the legal regime of martial law and the reasons for the vulnerability of the food security of the country and the world. The process of the agrarian sector deregulation in the period of the legal regime of martial law is clarified with regard to: (a) land matters; (b) taxation; (c) crediting; (d) material and technical support; (e) social and labor relations; and (f) state order. The elements of scientific novelty consist in the introduction of a systematic approach to the generalization of the extraordinary approaches to the process of agrarian sector deregulation during the legal regime of martial law. It is proposed to review the previously adopted documents of a strategic nature regarding the sustainable development of the agrarian sector of Ukraine and to change the mechanisms of the global food crisis fight radically by specially authorized international organizations. The experience of agrarian sector deregulation in the conditions of the legal regime of martial law can be taken into account by the state institutions when reviewing previously adopted documents and during the development of strategic plans for the restoration of the work of commodity producers, guaranteeing the food security of the population and taking into account the internal threats and the long-term external aggression of Russia against Ukraine.

8/93
Nr opisu: 0000044112
Autorzy: Mariusz Pyra, Agnieszka Anna Siedlecka.
Tytuł pracy: Potential Benefits from University Mergers - An Attempt to Evaluate Future Efficiency Levels with a Selected DEA Model
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2022, Vol. 25, issue 2, p. 665--683
p-ISSN: 1108-2976

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie zagranicznym
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 100.000
Słowa kluczowe ang.: DEA ; higher eduction ; operational efficiency ; Poland
https://ersj.eu/journal/2988
DOI: 10.35808/ersj/2988
Streszczenie: Purpose: The specificity of defining and describing the efficiency of higher education institutions and the related difficulties arise from the fact that the purpose of such an educational institution is perceived in various ways. Over the last years, there have been several significant reforms of higher education, including vocational education, which have led to a revision of the way in which universities are perceived. What remains unchanged is that the primary task of public vocational universities is to educate specialists for various fields of economy. The effective implementation of this very important function and many others makes it necessary to constantly reflect on the functioning of universities. In terms of the efficiency of these units, analytical, research, comparative, and other activities may lead to valuable conclusions, which in the long run have a chance to improve the position of public vocational universities in the competitive market of educational services. Design/Methodology/Approach: The aim of this article is to present a simulation of a merger of a state higher vocational school on the example of ABNS in Biała Podlaska with three selected schools from the public vocational school sector and three selected academic universities from Poland. The simulation was based on the research material and conclusions from the research project entitled. "Forecasting changes in the efficiency of selected PWSZs as a result of university consolidation in the context of the ranking of PWSZs in Poland", which was conducted in 2020 - 2021. Findings: The results of the simulation made it possible to evaluate the efficiency of the university in Biala Podlaska after merging with selected higher education institutions. This provided basis for inferring benefits in the area of efficiency for ABNS in Biala Podlaska, in the context of the analysed potential strategic alliances with selected educational units. Practical implications: This made it possible to verify the following hypothesis: A greater benefit in terms of increased operational efficiency will be achieved by ABNS in Biala Podlaska if it merges with an entity from the public vocational university sector than from the academic university sector. Originality/Value: The analyses conducted illustrate the potential of a new approach to the higher education system.

9/93
Nr opisu: 0000045415
Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
Tytuł monografii: Rynek pracy wobec wyzwań przyszłości : ewolucja i wspólczesne uwarunkowania / red. Agnieszka Siedlecka, Danuta Guzal-Dec
Miejsce wydania: Biała Podlaska
Wydawca: Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Rok wydania: 2022
Strony: 273 s., ilustracje, tabele, wykresy, 24 cm
ISBN: 978-83-64881-95-4
Charakterystyka formalna: monografia polska (redaktor)
Charakterystyka wg MNiSW: redakcja monografii z wykazu MEiN
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 80.000
Index Copernicus: 20.000
Liczba arkuszy: 14,7 + grafika
Słowa kluczowe: kraje UE ; praca ; Polska ; rynek pracy ; siła robocza ; zatrudnienie
[sprawdź dostępność w katalogu AB]

10/93
Nr opisu: 0000041817
Autorzy: Tomasz Rokicki, Marcin Ratajczak, Piotr Bórawski, Aneta Bełdycka-Bórawska, Barbara Gradziuk, Piotr Gradziuk, Agnieszka Anna Siedlecka.
Tytuł pracy: Energy Self-Subsistence of Agriculture in EU Countries
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2021, Vol. 14, issue 11, article number 3014
p-ISSN: 1996-1073

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie zagranicznym
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie z IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.252
Punktacja ministerstwa: 140.000
Słowa kluczowe ang.: agriculture ; bioenergy ; energy policy ; renewable energy sources
https://www.mdpi.com/1996-1073/14/11/3014
DOI: 10.3390/en14113014
Streszczenie: The paper's main purpose was to identify the level and factors influencing the consumption of bioenergy of agricultural origin in agriculture in EU countries. All EU countries were deliberately selected for research, as of 31 December 2018. The research period covered the years 2004 to 2018. The sources of materials were the subject literature, Eurostat data, and IEA (International Energy Agency) data. The following methods were used for the analysis and presentation of materials: descriptive, tabular, graphical, Gini concentration coefficient, Lorenz concentration curve, descriptive statistics, Kendall's tau correlation coefficient and Spearman's rank correlation coefficient. In the EU, there was a high level of concentration of renewable energy consumption in several countries. There was also no change in the use of bioenergy of agricultural origin in agriculture, but the concentration level was low. The degree of concentration has not changed for both parameters of renewable energy over a dozen or so years, which proves a similar pace of development of the use of renewable energy sources in individual EU countries. Higher consumption of bioenergy of agricultural origin in agriculture was shown to occur in economically developed countries, but with high agricultural production. There was a strong correlation between the consumption of bioenergy of agricultural origin in agriculture for the entire EU and individual economic parameters in the field of energy and agriculture. The relations were positive for all economic parameters, for total renewables and biofuels consumption and for agricultural production parameters. Negative relations concerned the total energy consumption and parameters related to the area of agricultural crops.

11/93
Nr opisu: 0000043178
Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
Tytuł monografii: Rynek pracy wobec wyzwań przyszłości - ujęcie interdyscyplinarne / red. Agnieszka Siedlecka, Danuta Guzal-Dec
Miejsce wydania: Biała Podlaska
Wydawca: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Rok wydania: 2021
Strony: 272 s., tabele, wykresy, 24 cm
ISBN: 978-83-64881-83-1
Charakterystyka formalna: monografia polska (redaktor)
Charakterystyka wg MNiSW: redakcja monografii z wykazu MEiN
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 80.000
Index Copernicus: 20.000
Liczba arkuszy: 19
Słowa kluczowe: bezrobocie ; pandemia ; polityka społeczna ; rynek pracy ; zmiana

12/93
Nr opisu: 0000041898
Autorzy: Piotr Gołasa, Marcin Wysokiński, Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Piotr Gradziuk, Magdalena Golonko, Barbara Gradziuk, Agnieszka Anna Siedlecka, Arkadiusz Gromada.
Tytuł pracy: Sources of Greenhouse Gas Emission in Agriculture, with Particular Emphasis on Emissions from Energy Used
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2021, Vol. 14, issue 13, article number 3784
p-ISSN: 1996-1073

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie zagranicznym
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie z IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.252
Punktacja ministerstwa: 140.000
Słowa kluczowe ang.: GHG ; agriculture ; energy consumption ; farms ; FADN
https://www.mdpi.com/1996-1073/14/13/3784
DOI: 10.3390/en14133784
Streszczenie: The relationship between agriculture and climate change is two-sided. Agriculture is the branch of the economy most affected by the ongoing processes. It is also a large emitter of greenhouse gases and there are more and more voices about the need to reduce emissions. The purpose of the study was, based on FADN (Farm Accountancy Data Network) data, to determine the structure of greenhouse gas emissions in farms and to identify types of farms where it is possible to reduce GHG (greenhouse gas) emissions through better energy use. The emission volume was determined on the basis of the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) methodology modified for the FADN data. The emissions related to the production of energy were found to be of minor importance compared to other emission sources. Only in the horticultural crop type is the emission from the Energy section the dominant stream of GHG emission. The greatest emissions come from livestock production. Therefore, the emphasis on reducing emissions should not be placed on the Energy sector because, except for the type of horticultural farm, there is not much potential for reduction. The introduction of taxes for GHG emissions at the level of 27.31 EUR/t would reduce farm income from 21% for the type of field crops to 40% for the type of herbivorous animals. The exception is low-emission permanent crops, where the decrease in income would be only 3.85%.

13/93
Nr opisu: 0000040473
Autorzy: Nad'a Hazuchová, Jana Stávková, Agnieszka Anna Siedlecka, L'udmila Nagyová.
Tytuł pracy: Current Aspects of Consumer Behaviour in Central European Countries
Tytuł całości: W: Perspectives on Consumer Behaviour : Theoretical Aspects and Practical Applications / ed. Włodzimierz Sroka
Miejsce wydania: Cham
Wydawca: Springer
Rok wydania: 2020
Strony zajęte przez pracę: S. 3-29
ISBN: 978-3-030-47379-2
Kopia niedostępna: x
Charakterystyka formalna: rozdział w monografii zagranicznej
Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. kongres. lub podst. dla dyscypliny
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe ang.: consumer ; consumer behaviour ; food economy ; quality of life ; household ; expectations ; Czech Republic ; Slovakia ; Poland

14/93
Nr opisu: 0000039873
Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
Tytuł pracy: Pro-environmental activities of rural households in the scope of reducing electricity consumption
Tytuł równoległy: Prośrodowiskowe działania wiejskich gospodarstw domowych celem ograniczania zużycia energii elektrycznej
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2020, Vol. 22, no. 2, p. 183--191
p-ISSN: 2657-781X
e-ISSN: 2657-7828

Uwagi: Na wykazie czasopism MNiSW (2019 r.) czasopismo występuje pod nazwą Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.
Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 40.000
Praca recenzowana
Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; zachowania prośrodowiskowe ; wykorzystanie zasobów ; środowisko ; energia elektryczna
Słowa kluczowe ang.: household ; environmental behaviour ; resources ; environment ; electricity
https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=204038
DOI: 10.5604/01.3001.0014.1385
Streszczenie: The aim of the article is to provide examples of activities undertaken by rural households in the pursuit of reducing electricity use. Households are one of the economic entities of the economic system that significantly use electricity to meet the needs of their members. Expenses incurred for the purchase of energy constitute one of the significant elements in the structure of total expenses. Households, by limiting the consumption of electricity, firstly, reduce expenses, and secondly, undertake pro-environmental activities. The article uses the results of surveys carried out in a group of 404 households located in rural areas of Poland. In addition, the analysis of primary data was expanded to include data from the Household Budget Survey carried out by the Central Statistical Office. The conducted research has shown that the most common activities aimed at reducing energy consumption were turning off the light in unused rooms as well as the use of energy-saving light bulbs and home appliances. Activities were mainly influenced by the level of ecological awareness, level of education and age.

15/93
Nr opisu: 0000041198
Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Klaudia Juszczuk, Wioleta Kuflewska.
Tytuł pracy: Wpływ reklam telewizyjnych na młodych konsumentów
Tytuł pracy w innym języku: The impact of television advertising on young consumers
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2020, T. 14, nr 4, s. 135--146
p-ISSN: 2081-6081
e-ISSN: 2657-9332

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja ministerstwa: 20.000
Słowa kluczowe: dzieci ; konsument ; reklama ; reklama telewizyjna
Słowa kluczowe ang.: children ; consumer ; advertising ; television advertising
http://rozprawyspoleczne.edu.pl/WPLYW-REKLAM-TELEWIZYJNYCH-NA-MLODYCH-KONSUMENTOW,132421,0,2.html
DOI: 10.29316/rs/132421
Streszczenie: Jednym z narzędzi marketingowych o dużej skali zasięgu jest reklama telewizyjna. Celem artykułu jest analiza oddziaływania i postrzegania reklamy telewizyjnej przez młodych konsumentów. Materiał i metody: Będące podstawą niniejszego opracowania badania zostały przeprowadzone grupie 1224 młodych konsumentów w wieku 9-12 lat na terenie miasta Biała Podlaska, w okresie grudzień 2019-styczeń 2020. Wyniki: W opinii respondentów, reklama nie ma istotnego wpływu na dzieci. Najmłodsi, uczestnicząc w zakupach, wpływają jedynie w niewielkim stopniu na to, co dorośli kupują. Dzieci zbyt dużo czasu poświęcają w ciągu dnia na oglądanie telewizji, jak i samych reklam. Przez to ich kontakt z nadawanymi w telewizji, przyciągającymi wzrok niezależnie od wieku blokami reklamowymi jest nieunikniony. Wnioski: Młodzi konsumenci, mimo że spędzają znaczną ilość czasu na oglądaniu telewizji, nie lubią emitowanych tam reklam. Mimowolnie jednak oglądają reklamy, zapamiętują, co zostało w nich pokazane i w trakcie zakupów dostrzegają reklamowane produkty. Nie starają się nakłaniać rodziców do ich zakupu, co wykazują wyniki przeprowadzonych badań.
Streszczenie: One of the large-scale marketing tools is TV advertising. The aim of the article is to analyze the impact and perception of television advertising by young consumers. Material and methods: The research on which this study is based was carried out on a group of 1,224 young consumers aged 9-12 in the city of Biała Podlaska, in the period December 2019 - January 2020. Results: The youngest, participating in shopping, have only a slight influence on what the adults buy. Children spend too much time during the day watching TV and only commercials. As a result, their contact with television advertising blocks, eye-catching regardless of age, is inevitable. Conclusions: Young consumers do not like advertisements broadcast there. However, they unintentionally watch advertisements, remember what has been shown in them and noticed advertised products while shopping. They do not try to persuade their parents to buy them, as the results of the research show.

16/93
Nr opisu: 0000038898
Autorzy: Jarosław Marek Żbikowski, Agnieszka Anna Siedlecka, Marek Kuźmicki.
Tytuł pracy: Determinants of tourist activity of people with disabilities living in rural areas
Tytuł pracy w innym języku: Determinanty aktywności turystycznej osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na obszarach wiejskich
Tytuł czasopisma:
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2019, Vol. 12, no. 4, p. 401--417
p-ISSN: 2083-3725
e-ISSN: 2451-182X

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja ministerstwa: 20.000
Praca recenzowana
Słowa kluczowe: aktywność turystyczna ; niepełnosprawni ; obszar wiejski
Słowa kluczowe ang.: disabled people ; tourist activity ; rural areas
http://www.ers.edu.pl/DETERMINANTY-AKTYWNOSCI-TURYSTYCZNEJ-OSOB-nZ-NIEPELNOSPRAWNOSCIA-ZAMIESZKALYCH-NA,115113,0,2.html
DOI: 10.2478/ers-2019-0036
Streszczenie: Subject and purpose of work: The aim of the conducted research and analyzes was the attempt to assess the impact of selected factors over tourist activity of people with disabilities and factors related to the immediate environment of people with disabilities. Materials and methods: A total of 5 000 respondents were subjected to the quantitative research. Participants of the research were adults with legally recognized disabilities. In the research, there was used the method of a diagnostic survey. Results: Tourist activity of disabled people living in rural areas in Poland concerns only about 50% of respondents. Leaving the place of permanent residence in a free time is the most often declared by young and middle-aged people with higher, secondary and post-secondary education, professionally active, married people with mental and sensory disabilities. Conclusions: Factors stimulating participation in tourism are the level of education and professional activity of respondents. In the assessment of respondents the important factor is also a general family situation.
Streszczenie: Przedmiot i cel pracy: Celem podjętych badań i analiz była próba oceny wpływu wybranych czynników związanych bezpośrednio z osobą niepełnosprawną oraz czynników związanych z bezpośrednim otoczeniem osób z niepełnosprawnością, takich jak aktywność turystyczna osób z niepełnosprawnością. Materiały i metody: Badaniom ilościowym zostało poddanych 5000 respondentów. Uczestnikami badań były dorosłe osoby niepełnosprawne prawnie. W badaniach została zastosowana metoda sondażu diagnostycznego. Wyniki: Aktywność turystyczna osób z niepełnosprawnością zamieszkująca tereny wiejskie w Polsce dotyczy tylko około 50% badanych. Wyjazd poza miejsce stałego zamieszkania w czasie wolnym deklarują najczęściej osoby młode i w średnim wieku, z wykształceniem wyższym, aktywni zawodowo, będące w związkach małżeńskich, z niepełnosprawnością psychiczną sensoryczną. Wnioski: Czynnikami aktywizującymi uczestnictwo w turystyce jest poziom wykształcenia oraz aktywność zawodowa respondentów. Ważnymi czynnikami w ocenie badanych jest również ogólna sytuacja rodzinna. Aktywizacja zawodowa oraz podnoszenie świadomości i rozbudzanie potrzeb turystycznych może przyczynić się do zwiększonej aktywności w życiu społecznym, zawodowym i korzystnie wpłynąć na relacje w bezpośrednim otoczeniu osób z niepełnosprawnością.

17/93
Nr opisu: 0000038392
Autorzy: Marek Kuźmicki, Jarosław Marek Żbikowski, Agnieszka Anna Siedlecka.
Tytuł pracy: Dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z komputerów osobistych przez osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na obszarach wiejskich
Tytuł pracy w innym języku: Internet access and the usability of personal computers by people with disabilities residing in rural areas
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2019, T. 13, nr 2, s. 110--128
p-ISSN: 2081-6081
e-ISSN: 2657-9332

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja ministerstwa: 20.000
Praca recenzowana
Słowa kluczowe: osoba z niepełnosprawnością ; komputer ; Internet ; dostępność ; praca
Słowa kluczowe ang.: person with disability ; computer ; internet ; accessibility ; work
http://rozprawyspoleczne.edu.pl/Internet-access-and-the-usability-of-personal-computers-by-people-with-disabilities,113319,0,1.html
DOI: 10.29316/rs/113319
Streszczenie: Przedmiot i cel pracy: Określenie dostępności oraz wykorzystania komputerów osobistych oraz Internetu przez osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące obszary wiejskie na terenie Polski. Materiały i metody: Badania ankietowe na próbie 5000 osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w całej Polsce przeprowadzono w okresie od czerwca 2010 roku do czerwca 2011 roku. Wyniki: Ponad połowa badanych zamieszkujących obszary wiejskie nie korzysta z komputera, ani nie potrafi go obsługiwać. Ponad połowa gospodarstw domowych respondentów nie posiada dostępu do Internetu. Tylko 19,58% osób z niepełnosprawnością, które nie potrafią obsługiwać komputera chciałoby nabyć taką umiejętność. Wnioski: W związku z dynamicznym rozwojem technologii teleinformatycznych w tym Internetu i Social Mediów konieczne są działania, które będą przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu niepełnosprawnych. Powinny one dotyczyć poprawy dostępności osób z niepełnosprawnością do sprzętu komputerowego oraz Internetu, zwiększenia świadomości, jakie korzyści może przynieść korzystanie z nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, a także potrzeb tej grupy społecznej do nauki obsługi sprzętu komputerowego.
Streszczenie: The subject and aim of the article: Determining the accessibility and usability of personal computers and the Internet by people with disabilities residing in rural areas of Poland. Materials and methods: Survey conducted among 5000 people with disabilities residing in rural and urban-rural communes of Poland in the period from June 2010 to June 2011. Results: More than half of the respondents residing in rural areas do not use computers nor do they know how to use them. Over half of the respondents' households do not have access to the Internet. Only 19.58% of people with disabilities who are unable to use computers would like to acquire such a skill. Conclusion: Due to the dynamic development of ICT technologies, including the Internet and social media, it is necessary to implement measures which will counteract digital exclusion of the disabled. These measures should be aimed at: improving the accessibility of people with disabilities to computer equipment and the Internet, increasing awareness of the benefits that the use of modern communication solutions may bring, and the need of this social group to learn how to use computer equipment.

18/93
Nr opisu: 0000035767
Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Gabriela Wielogórska.
Tytuł pracy: Czynniki determinujące prowadzenie działalności agroturystycznej przez wiejskie gospodarstwa domowe na przykładzie województwa lubelskiego
Tytuł równoległy: Factors determining the agritourism activity by rural households on the example of the Lublin Province
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2018, T. 20, z. 1, s. 130--136
p-ISSN: 1508-3535
e-ISSN: 2450-7296

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 10.000
Praca recenzowana
Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; dochody ; agroturystyka
Słowa kluczowe ang.: household ; income ; agritourism
https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=169234&language=en
DOI: 10.5604/01.3001.0011.7239
Streszczenie: Poziom dochodów osiąganych przez wiejskie gospodarstwa domowe prowadzące działalność rolniczą jest niższy w porównaniu z pozostałymi typami gospodarstw. Jednym ze sposobów uzyskiwania dodatkowych środków finansowych na obszarach wiejskich jest świadczenie usług turystycznych (np. agroturystycznych). Obszary wiejskie województwa lubelskiego charakteryzują się szczególnie korzystnymi warunkami środowiskowymi dla realizacji tego rodzaju działalności. Celem artykułu jest określenie czynników wpływających na podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności agroturystycznej. Postawiono hipotezę, że czynnikiem w największym stopniu wpływającym na decyzję była potrzeba pozyskania dodatkowego źródła dochodów. Weryfikacja postawionej hipotezy możliwa była dzięki badaniom zrealizowanym w grupie 51 kierowników gospodarstw domowych świadczących usługi agroturystyczne. Uzyskany materiał empiryczny pozwolił stwierdzić, że czynnikiem który w największym stopniu wpłynął na decyzję o rozpoczęciu świadczenia usług agroturystycznych było atrakcyjne położenie gospodarstwa.
Streszczenie: The level of income earned by rural households conducting agricultural activity is lower compared to other types of households. One of the ways to obtain additional financial resources in rural areas is the provision of tourist services (eg. agritourism). The rural areas of the Lubelskie Province are characterized by particularly favourable environmental conditions for the implementation of this type of activity. The aim of the article is to determine the factors influencing the decision to start agrotourism. A hypothesis was formulated that the factor which had the greatest impact on the decision was the need to obtain an additional source of income. Verification of the hypothesis was possible thanks to research carried out in the group of 51 household managers providing agrotourism services. The obtained empirical material allowed to conclude that the most important factor influencing the decision to start agritourism services was the attractive location of the farm household.

19/93
Nr opisu: 0000037297
Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
Tytuł monografii: Determinanty prośrodowiskowych zachowań wiejskich gospodarstw domowych w aspekcie wykorzystania zasobów naturalnych
Miejsce wydania: Biała Podlaska
Wydawca: Wydawnictwo PSW JPII
Rok wydania: 2018
Strony: 301 s., il., 24 cm
Seria: Monografie i Rozprawy, nr 8
ISBN: 978-83-64881-46-6
Uwagi: Publikacja ukazała się drukiem w IV 2019 r.
Charakterystyka formalna: monografia polska (autor)
Charakterystyka merytoryczna: praca monograficzna
Charakterystyka wg MNiSW: autorstwo monografii - j. polski lub inny poza kongres.
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 80.000
Liczba arkuszy: 18
Praca recenzowana
Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; konsumpcja ; rozwój zrównoważony ; środowisko ; zasoby naturalne
Projekt/grant: Gospodarstwo domowe a środowisko przyrodnicze : działalność statutowa WNET PSW
Projekt/grant: Ekonomiczne podstawy funkcjonowania podmiotów gospodarczych i przebiegu procesów : działalność statutowa WNET PSW, WNET.ZE.3001.1.2018.AS

20/93
Nr opisu: 0000036262
Autorzy: Md Irfan Ansari, Ajay Kumar, Danuta Grażyna Barnat-Hunek, Zbigniew Suchorab, Stanisław Bogdan Fic, Agnieszka Anna Siedlecka.
Tytuł pracy: Effect of Mass Variation on Vibration of a Functionally Graded Material Plate
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2018, Vol. 56, number 11, p. 4626-4631
p-ISSN: 1533-385X

Kopia niedostępna: x
Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie zagranicznym
Charakterystyka merytoryczna: komunikat o wynikach badań
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie z IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.951
Punktacja ministerstwa: 40.000
Praca recenzowana
Słowa kluczowe ang.: functionally graded material ; mass variation ; material properties
https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/1.J057095
DOI: 10.2514/1.J057095

21/93
Nr opisu: 0000035769
Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Izabela Wielewska.
Tytuł pracy: Expenses of farm households on consumer goods and services in 2006-2016 in Poland
Tytuł całości: W: Economic Science for Rural Development : proceedings of the International Scientific Conference, No 48, Integrated and Sustainable Regional Development. Marketing and Sustainable Consumption / ed. Anita Anuzina
Miejsce wydania: Jelgava
Wydawca: Latvia University of Life Sciences and Technologies
Rok wydania: 2018
Seria: Economic Science for Rural Development, 1691-3078, No 48
Strony zajęte przez pracę: P. 388-394
ISBN: 978-9984-48-293-4
Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
Charakterystyka wg MNiSW: publikacja w recenzowanych mat. konf. międzynar. uwzględnionej w WoS
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 15.000
Liczba arkuszy: 0,5
Praca recenzowana
Słowa kluczowe ang.: household ; expenses ; quality of life
Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
Inne bazy podające opis:
 • WoS

  http://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Krajums_Nr_48_01.05.2018.pdf
  DOI: 10.22616/ESRD.2018.109
  Streszczenie: The level and structure of household expenses is determined by the amount of income earned. In the analysed period, the results of the household budget survey indicate an increase in both the average monthly disposable income per one person of the household as well as the average monthly expenditure per person on consumer goods and services. The aim of this paper is to demonstrate how the shift in the level of farm household incomes in relation to households in general influences the change in expenditures on consumer goods and services. For the purpose of the study, secondary data obtained from the reports of the Central Statistical Office were used.

  22/93
  Nr opisu: 0000036267
  Autorzy: Izabela Wielewska, Marzena Kacprzak, Agnieszka Król, Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Human Capital in the Aspect of Raising Innovativeness in Rural Areas
  Tytuł całości: W: International Scientific Days 2018 : "Towards Productive, sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems" : Conference Proceedings / ed. Elena Horská Zuzana Kapsdorferová Marcela Hallová
  Miejsce wydania: Prague
  Wydawca: Wolters Kluwer ČR.
  Rok wydania: 2018
  Strony zajęte przez pracę: S. 1810-1823
  ISBN: 978-80-7598-180-6
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
  Język publikacji: ENG
  Liczba arkuszy: 0,7
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe ang.: human capital ; innovations ; innovativeness ; rural areas ; support instruments
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/isd2018_proceedings/isd_conference_proceedings.pdf
  Streszczenie: The aim of this article is to show the importance and necessity of improving the quality of human capital in the aspect of increasing the level of innovation in rural areas. The key problem is, first of all, waste of human capital and difficulties in shaping awareness and desirable attitudes among residents of rural areas. The desk research method was used for the analysis. Human capital and innovations form a network of interrelationships and dependencies, and the conducted research and analyses aimed at better recognition of said dependencies allow to formulate and direct further research. The development of human capital and care for its quality as well as the associated increase in innovation of rural areas is the primary goal of EU member states' policies. This can be seen in various newer and newer solutions and implemented projects as well as the number of institutions participating in their implementation. More and more attention is paid to the needs and problems of various social groups in rural areas, e.g. senior farmers, where effective use of the potential of this group is becoming a challenge in the face of an aging population. As part of improving the quality of human capital and the innovativeness of rural areas, not only financial assistance but also widely-developed advice is available. There is a need to deepen research in order to clarify the correlation between the quality of human capital and the innovativeness of rural areas, including the search for newsupport instruments.
  Projekt/grant: : działalność statutowa WNET PSW

  23/93
  Nr opisu: 0000035805
  Autorzy: Marek Kuźmicki, Jarosław Marek Żbikowski, Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: The use of personal computers and Internet networks by professionally active people with disabilities living in rural areas
  Tytuł równoległy: Wykorzystanie komputerów osobistych i sieci Internet przez czynne zawodowo osoby niepełnosprawne zamieszkałe na obszarach wiejskich
  Tytuł czasopisma:
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2018, Vol. 11, no. 2, p. 55--66
  p-ISSN: 2083-3725
  e-ISSN: 2451-182X

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja ministerstwa: 9.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: osoba niepełnosprawna ; komputer ; Internet ; dostępność ; praca
  Słowa kluczowe ang.: person with disability ; computer ; internet ; availability ; work
  http://www.journalssystem.com/ers/WYKORZYSTANIE-KOMPUTEROW-OSOBISTYCH-I-SIECI-INTERNET-PRZEZ-nCZYNNE-ZAWODOWO-OSOBY,94512,0,1.html
  DOI: 10.2478/ers-2018-0015
  Streszczenie: Celem artykułu jest określenie poziomu dostępności do komputerów osobistych i Internetu oraz ich wykorzystania do pracy na odległość, przez osoby niepełnosprawne czynne zawodowo, zamieszkujące obszary wiejskie na terenie całej Polski. Materiały i metody: Badania ankietowe zostały zrealizowane w okresie od 30 czerwca 2010 roku do 31 maja 2011roku na próbie 5000 osób niepełnosprawnych, spośród których 1359 w ciągu ostatnich 30 dni od momentu badania wykonywały pracę zarobkową - były czynne zawodowo. Obszarem badań były losowo wybrane gminy wiejskie i miejsko-wiejskie w szesnastu województwach. Wyniki: Komputer i Internet są najchętniej wykorzystywane w grupie młodych osób niepełnosprawnych oraz tych, które prowadzą swoją działalność gospodarczą na terenie gmin. Komputer i Internet najczęściej wykorzystywane jest przez niepełnosprawnych z dysfunkcją fizyczną, sensoryczną i złożoną. Wnioski: Należy zintensyfikować działania i wysiłki organizacyjne, techniczne i prawne które przyczynią się do pełniejszego i szerszego wykorzystaniem komputerów i Internetu oraz innych urządzeń wspomagających przez osoby niepełnosprawne.
  Streszczenie: The aim of the article is to determine the level of accessibility of personal computers and the Internet and their use for distance work by professionally active persons with disabilities living in rural areas throughout Poland. Materials and methods: Surveys were carried out during the period from June 30, 2010, to May 31, 2011, on a sample of 5,000 persons with disabilities, 1359 of whom, during the last 30 days of the survey, were gainfully employed - they were professionally active. The area of research included randomly selected rural and urbanrural communes in sixteen provinces. Results: Personal computers and the Internet are most often used by the group of young people with disabilities and those who conduct their business activities in communes. Personal computers and the Internet are most often used by disabled persons with physical, sensory and complex disorders. Conclusions: It is necessary to intensify organisational, technical and legal activities and efforts that will contribute to a fuller and wider use of computers, the Internet and other assistive technology by people with disabilities.

  24/93
  Nr opisu: 0000036411
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Warunki mieszkaniowe wiejskich gospodarstw domowych w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej
  Tytuł równoległy: Housing conditions of rural households in Poland compared with selected countries of the European Union
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2018, T. 20, z. 6, s. 230--235
  p-ISSN: 1508-3535
  e-ISSN: 2450-7296

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; jakośc życia ; mieszkanie ; obszary wiejskie
  Słowa kluczowe ang.: household ; quality of life ; home ; rural areas
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=183158
  DOI: 10.5604/01.3001.0012.7766
  Streszczenie: Celem artykułu jest analiza warunków mieszkaniowych gospodarstw domowych zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce na tle w wybranych państw Unii Europejskiej. Gospodarstwo domowe, jako podstawowy podmiot życia gospodarczego dysponuje ograniczonymi zasobami. Jednym z elementów tych zasobów jest mieszkanie. Zarówno jego powierzchnia, wyposażanie oraz infrastruktura stanowią istotny element wpływający na kształtowanie jakości życia. Analiza danych statystycznych wskazała, że gorsze warunki, opisane z wykorzystaniem miernika, jakim jest średnia liczba pokojów na osobę w gospodarstwach domowych, były w Polsce w porównaniu z innymi państwami UE. Wykorzystano dane statystyczne dla roku 2017 zgromadzone przez urząd statystyczny UE (Eurostat).
  Streszczenie: The aim of the paper was to analyze the housing conditions of households living in rural areas in Poland against a background in selected European Union countries. The household as a basic subject of economic life has limited resources. One of the elements of these resources is a flat. Both its area, equipment and infrastructure are an important element affecting the quality of life. The analysis of statistical data showed that worse conditions, described using the average number of rooms per person in households, were in Poland in comparison with other European Union countries. The statistical data for 2017 collected by the Statistical Office of the European Union (Eurostat) were used in the article.
  Projekt/grant: : działalność statutowa WNET PSW

  25/93
  Nr opisu: 0000036577
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Beata Arseniuk.
  Tytuł pracy: Wpływ inwestycji JST na subiektywną i obiektywną jakość życia gospodarstw domowych na przykładzie gminy miejskiej Biała Podlaska
  Tytuł równoległy: The impact of local government investments on the subjective and objective quality of life of households on the example of the Biała Podlaska municipal commune
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2018, nr 56 (4/2018), s. 323--336
  p-ISSN: 1898-5084

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: jakość życia ; gospodarstwo domowe ; jednostka samorządu terytorialnego
  Słowa kluczowe ang.: quality of life ; households ; local government unit
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/numery-czasopisma/zeszyt-nr-56
  DOI: 10.15584/nsawg.2018.4.26
  Streszczenie: Kondycja gospodarki narodowej jest czynnikiem kształtującym w sposób pośredni jakość życia społeczeństwa, a także poszczególnych gospodarstw domowych. Jednym z elementów wpływających na jej kreowanie są działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednostką najbliższą gospodarstwom domowym jest gmina realizująca wiele zadań własnych i zleconych. Inwestycje realizowane przez gminy mogą i niejednokrotnie są finansowane ze środków uzyskiwanych z funduszy UE. Celem artykułu była próba odpowiedzi na pytanie, czy inwestycje finansowane w ramach środków z UE realizowane przez JST wpływają na subiektywną i obiektywną jakość życia gospodarstw domowych. Dla realizacji celu badań przeprowadzone zostały badania ankietowe. Dobór próby do badań miał charakter doboru wygodnego. Założeniem uczestnictwa w badaniu było miejsce zamieszkania - gmina miejska Biała Podlaska. Badania przeprowadzone zostały w 2015 r. na grupie 176 kierowników gospodarstw domowych. Dla określenia obiektywnego poziomu życia wykorzystano dane statystyczne pochodzące z badań realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny i przeznaczane do publicznej wiadomości na stronie www.stat.gov.pl - Bank Danych Lokalnych. Dodatkowym źródłem były dane pochodzące z Urzędu Gminy miejskiej Biała Podlaska. Uzyskane wyniki badań wskazały, że badani kierownicy gospodarstw domowych posiadali dużą wiedzę na temat realizowanych przez samorząd terytorialny inwestycji, a także wysoko ocenili zasadność realizowanych projektów uwzględnionych w badaniach. Jednakże jakość życia w opinii respondentów nie poprawiła się. Można przypuszczać, iż inwestycje te nie podnoszą w opinii badanych jakości życia, gdyż nie pociągały za sobą nowych miejsc pracy.
  Streszczenie: The condition of the national economy is a factor that indirectly influences the quality of life of the society as well as of individual households. One of the elements influencing its creation are activities undertaken by local government units. The unit closest to households is a commune that carries out a number of its own and commissioned tasks. Investments implemented by municipalities can, and often are financed from funds obtained from the European Union. The aim of the article was to try to answer the question whether investments financed under the EU funds carried out by local government units affect the subjective and objective quality of households' lives. Surveys were carried out for the purpose of the research. The selection of the test sample was of a convenient nature. One of the assumptions for participation in the study was the place of residence in the Municipality of Biała Podlaska. The research was conducted on a group of 176 household managers in 2015. To determine the objective standard of living, statistical data from surveys carried out by the Central Statistical Office and published for public use on www.stat.gov.pl - Local Data Bank were used. An additional source was data obtained from the Office of the Biała Podlaska Municipal Commune. The results obtained from the research indicated that the surveyed household managers had a lot of knowledge about the investments carried out by the local government, and also highly valued the legitimacy of the projects included in the research. However, according to the respondents, the quality of life did not improve. It can be assumed that these investments, in the opinion of the respondents, do not increase the quality of life as they do not entail new jobs.

  26/93
  Nr opisu: 0000035766
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Mateusz Kuszneruk.
  Tytuł pracy: Zrównoważona konsumpcja a marnotrawstwo żywności w opinii kierowników gospodarstw domowych
  Tytuł równoległy: Sustainable consumption and waste of food in the opinion of household managers
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2018, nr 19 (68), s. 223-236
  p-ISSN: 2081-3430
  e-ISSN: 2544-0640

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 13.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; konsumpcja ; konsumpcja zrównoważona ; marnotrawstwo żywności
  Słowa kluczowe ang.: household ; consumption ; sustainable consumption ; food wastage
  http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PEFIM_2018_n68.pdf
  DOI: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.19
  Streszczenie: Celem artykułu jest wskazanie różnic w podejściu do konsumpcji zrównoważonej oraz marnotrawstwa żywności według deklarowanej postawy konsumpcyjnej. Dla jego realizacji określono pytania badawcze: Czy gospodarstwa domowe kierowane przez respondentów wyrażających opinię o zależności pomiędzy konsumpcją zrównoważoną a stanem środowiska naturalnego zdecydowanie rzadziej wyrzucają artykuły żywnościowe? Czy w tego rodzaju gospodarstwach częściej decyzje nabywcze podejmowane są racjonalnie?
  Streszczenie: The aim of the paper is to indicate differences in the approach to sustainable consumption and food wastage according to the declared consumerist attitude. To accomplish such an aim there are asked the following research questions: Do households managed by respondents who express the opinion on the relationship between sustainable consumption and the state of the environment much less frequently discard food products? Do these types of households make more rational purchase decisions?

  27/93
  Nr opisu: 0000033823
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Exploitation and protection of resources in ecological farms of a subregion of Lublin Voivodship
  Tytuł równoległy: Wykorzystanie i ochrona zasobów w gospodarstwach ekologicznych podregionu województwa lubelskiego
  Tytuł czasopisma:
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2017, Vol. 10, No. 2, s. 5--15
  p-ISSN: 2083-3725

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja ministerstwa: 9.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; gospodarstwa rolne ; rolnictwo ekologiczne ; biogospodarka
  Słowa kluczowe ang.: farm ; farms ; ecological farming ; bioeconomics
  http://www.ers.edu.pl/WYKORZYSTANIE-I-OCHRONA-ZASOBOW-W-GOSPODARSTWACH-EKOLOGICZNYCH-PODREGIONU-WOJEWODZTWA,92871,0,2.html
  Streszczenie: Subject and purpose of work: The purpose of the study is to evaluate the utilisation of resources necessary for agricultural production as well as their protection in farms conducting ecological production. The deliberations undertaken in this paper focus on certified farms due to their specificity and character of their production, which is compatible with the principles of sustainable development. Materials and methods: The article uses the results of research from twenty ecological farms in the Chełm- Zamość subregion of Lublin Voivodeship. The deciding factor in selecting this region was the prominent role of agricultural production in this region when compared to the other ones in the voivodeship. Results: The research results have shown that there is a lack of correlation between actions taken by producers and caring for the natural environment. Farmers displayed little awareness with regard to the use of environmental resources and assets in agricultural production. Conclusions: Running a farm aimed at ecological production is connected with the implementation of solutions that have not found application in traditional agricultural production, with obtaining a certificate and the need for training and further study. This does not, however, translate into the introduction of pro-ecological solutions in agricultural production or the farm itself. A significant share of the investigated producers did not report the need for introducing such solutions. It indicates the need for continuous broadening of knowledge and creating ecological.
  Streszczenie: Przedmiot i cel pracy: Celem opracowania jest ocena wykorzystania zasobów niezbędnych w produkcji rolniczej i ich ochrony w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną. Rozważania podjęte w artykule koncentrują się na certyfikowanych gospodarstwach rolnych z uwagi na ich specyfikę i charakter realizowanej produkcji, która sama w sobie jest zgodna z zasadami rozwoju zrównoważonego. Materiały i metody: W artykule wykorzystano wyniki badań dwudziestu gospodarstw ekologicznych z terenu podregionu chełmsko-zamojskiego województwa lubelskiego. O wyborze podregionu zdecydowała znacząca rola produkcji rolniczej w regionie na tle pozostałych w województwie. Wyniki: Uzyskane wyniki badań wskazały na brak powiązania podejmowanych przez producentów działań z dbałością o środowisko przyrodnicze. Rolnicy charakteryzowali się niewielką świadomością dotyczącą wykorzystywania zasobów i walorów środowiskowych w produkcji rolniczej. Wnioski: Prowadzenie gospodarstwa ukierunkowanego na produkcję ekologiczną jest związane z wprowadzaniem rozwiązań nie stosowanych w tradycyjnej produkcji rolniczej, uzyskaniem certyfikatu, a także potrzebą szkolenia i dokształcanie. Nie przekłada się to jednak na wprowadzanie rozwiązań proekologicznych w produkcji rolniczej i w samym gospodarstwie domowym. Znacząca część badanych producentów nie wykazała potrzeby wprowadzania takich rozwiązań. Wskazuje to na potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy i kreowania świadomości ekologicznej.

  28/93
  Nr opisu: 0000035765
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Marta Guziuk.
  Tytuł pracy: Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu jako destynacja gospodarstw domowych
  Tytuł równoległy: The Landscape Park the Bug River Gorge of Podlasie as a destination for households
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2017, nr 7, s. 99-108
  p-ISSN: 2353-9178
  e-ISSN: 2543-8859

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł spoza wykazu MEiN
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; czas wolny ; turystyka ; krajobraz ; Podlaski Przełom Bugu
  Słowa kluczowe ang.: household ; free time ; tourism ; landscape ; Bug River Gorge
  http://sj.wne.sggw.pl/pdf/TIRR_2017_n7.pdf
  DOI: 10.22630/TIRR.2017.7.10
  Streszczenie: Wśród wielu funkcji jakie pełnią gospodarstwa domowe, można wymienić między innymi funkcję mającą na celu zagospodarowanie czasu wolnego poszczególnych jego członków. Metoda i narzędzia pozwalające na realizację tej funkcji oraz sam fakt ilości czasu wolnego wpływają na jakość życia. W dużej mierze możliwości zagospodarowania czasu wolnego zależą od poziomu osiąganych dochodów w gospodarstwie, jego sytuacji ekonomicznej. Obszar Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu to jeden z celów podróży na tereny wschodniej Polski. Celem artykułu jest określenie głównych czynników determinujących podejmowanie aktywności turystycznej oraz ocena czynników wpływających, zdaniem respondentów, na atrakcyjność turystyczną tego parku. Postawiono hipotezę, iż w opinii usługobiorców najważniejszym czynnikiem jest położenie w pobliżu stadniny koni w Janowie Podlaskim. Dla realizacji celu i weryfikacji postawionej hipotezy przeprowadzone zostały badania ankietowe na grupie 103 kierowników gospodarstw domowych korzystających z usług turystycznych na tym terenie w okresie kwiecień-czerwiec 2017 roku.
  Streszczenie: Among many functions of households there can be indicated the function aimed at management of free time of their members. The method and the tools that allow for this function and the fact that they have a certain amount of free time affect the quality of life. The options of spending free time are highly dependent on the level of household's income, its economic situation. One of the destinations of trips to the Eastern Poland is the virgin area of the Landscape Park the Bug River Gorge of Podlasie. The aim of the paper is to identify the main determinants of tourist activity and the factors influencing the tourist attractiveness of the Landscape Park the Bug River Gorge of Podlasie on the basis of respondents' opinions. There was made a hypothesis that in the opinion of customers the most important factor is the location in the vicinity of the Horse Stud in Janów Podlaski. To accomplish such a goal and verify the hypothesis, the survey was conducted on a group of 103 household managers using tourist services in this area in the period from April to June 2017.

  29/93
  Nr opisu: 0000035353
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Postawa konsumencka względem środowiska przyrodniczego a zachowania nabywcze gospodarstw domowych na rynku artykułów spożywczych
  Tytuł równoległy: Consumer Attitude towards the Natural Environment and Households' Purchasing Behaviours in the Market for Foodstuffs
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2017, nr 3 (20), s. 45--58
  p-ISSN: 2083-6929

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 7.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: środowisko przyrodnicze ; zachowania konsumenta ; Gospodarstwa domowe ; Artykuły spożywcze ; badania ankietowe ; Wyniki badań
  Słowa kluczowe ang.: natural environment ; consumer behaviour ; Household Foodstuffs ; Questionnaire survey ; Research results
  Streszczenie: Artykuł ma na celu wskazanie zależności występującej pomiędzy deklarowaną postawą konsumencką względem środowiska a decyzjami związanymi z nabywaniem artykułów spożywczych. Jest on próbą odpowiedzi na pytania badawcze: czy deklarowana postawa konsumencka wskazująca na zainteresowanie kwestiami środowiska przyrodniczego znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistych decyzjach nabywczych, czy konsumenci charakteryzujący się postawą prośrodowiskową są bliżej wcielania w swoich praktykach nabywczych rozwiązań wskazujących na konsumpcję zrównoważoną. W tym celu przeprowadzone zostały badania z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety na grupie 100 kierowników, będących głową gospodarstwa domowego, wybranych z wykorzystaniem metody doboru nielosowego. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż subiektywna ocena zainteresowania kwestiami środowiska przyrodniczego ma bezpośrednie odzwierciedlenie w aktywności na rynku artykułów żywnościowych. Respondenci reprezentujący postawę prośrodowiskową zdecydowanie w większym stopniu przy podejmowaniu decyzji nabywczych wskazywali ważność kwestii środowiskowych. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wskazane byłyby dalsze badania, mające na celu zbadanie poziomu świadomości ekologicznej i jej wpływu na decyzje i postawy konsumentów. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
  Streszczenie: The aim of the article is to indicate the dependence occurring between the declared consumer attitude towards the environment and the decisions related to purchases of foodstuffs. The article is an attempt to answer the research questions: Is the declared consumer attitude, indicating the concern about the natural environment's issues, reflected in real purchasing decisions? Are the consumers, characterising by the pro-environmental attitude, closer to the implementation in their purchasing practices of the solutions pointing out to sustainable consumption? Having this in mind, the author carried out questionnaire-based surveys in a group of 100 heads of households selected by the method of nonprobability sampling. The obtained results allow statement that the subjective evaluation of the concern about the natural environment's issues is directly reflected in activity in the market for food. The respondents representing he pro-environmental attitude in a definitely greater degree were indicating while making their purchasing decisions to the importance of environmental issues. The carried out surveys allow stating that it would be reasonable to conduct further research aimed at surveying the level of ecological awareness and its impact on the consumers' decisions and attitudes. The article is of the research nature. (original abstract)

  30/93
  Nr opisu: 0000035355
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Sustainable consumption as a behaviour model of households
  Tytuł całości: W: Integrated and Sustainable Regional Development Marketing and Sustainable Consumption : Proceedings of the 2017 International Conference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT" No 45 Jelgava, LLU ESAF, 27-28 April 2017
  Miejsce wydania: Jelgava
  Wydawca: Lativia University of Agriculture
  Rok wydania: 2017
  Seria: Economic Science for Rural Development, 1691-3078, No 45
  Strony zajęte przez pracę: S. 351-359
  ISBN: 978-9984-48-261-3
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
  Charakterystyka wg MNiSW: publikacja w recenzowanych mat. konf. międzynar. uwzględnionej w WoS
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 15.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; konsumpcja zrównoważona ; zachowania konsumenta
  Słowa kluczowe ang.: household ; sustainable consumption ; consumer's attitude
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii
  Inne bazy podające opis:
 • WoS

  http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2017/Latvia_ESRD_45_2017-351-359.pdf
  Streszczenie: The problem of sustainable consumption is an interdisciplinary issue. It constitutes an important element of interest in the area of sustainable development. Households, as the most numerous consumers in the national economy, creating various models of consumption can aim at positive influence over the natural environment, the sustainable use of possessed resources. The purpose of the study is to indicate differences in the attitude towards sustainable consumption on the basis of the declared consumer's attitude of a head of a household in relation to the natural environment. The declared attitude was presented through a subjective opinion of respondents in the scope of approach to purchase decisions in the context of the natural environment. To achieve such a goal, the following research questions were asked: whether households headed by respondents with the pro-ecological attitude more often took actions indicating for the implementation of sustainable consumption and whether there was a significant percentage of entities not implementing sustainable consumption among respondents who had declared the neutral attitude in all the examined behaviours. For the purpose of the study, survey research was conducted on the group of 100 heads of households chosen with the use of targeted choice method.

  31/93
  Nr opisu: 0000035356
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Jarosław Marek Żbikowski, Marek Kuźmicki.
  Tytuł pracy: Wybrane zachowania ekonomiczne członków wiejskich gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną
  Tytuł równoległy: Selected forms of economic behaviour of members in rural households with a disabled person
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2017, T. XIX, z. 3, s. 265--270
  p-ISSN: 1508-3535

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; zachowania ekonomiczne ; osoba niepełnosprawna
  Słowa kluczowe ang.: household ; economic behavior ; disabled person
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii
  https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=151576&language=en
  DOI: 10.5604/01.3001.0010.3259
  Streszczenie: Celem opracowania jest dokonanie oceny wybranych zachowań ekonomicznych wiejskich gospodarstw domowych współtworzonych przez osoby niepełnosprawne. Wszystkie podmioty występujące w systemie gospodarczym realizują w mniejszym lub większym stopniu różnorodne zachowania ekonomiczne. Analizie poddano pozyskiwanie dochodów przez tego rodzaju gospodarstwa. Z uwagi na zakres przestrzenny badań zasadne wydaje się być przypuszczenie, że praca w rolnictwie to dominujące źródło dochodów analizowanych gospodarstw domowych. Postawiona została druga hipoteza, zakładająca, że źródła dochodów gospodarstw domowych determinowane są stopniem niepełnosprawności i okresem, na który orzeczenie zostało wydane. W celu weryfikacji hipotezy przeprowadzono badania ankietowe na grupie 5000 gospodarstw domowych współtworzonych przez osoby niepełnosprawne. Przeprowadzone analizy pozwoliły na pozytywną weryfikację jedynie drugiej hipotezy.
  Streszczenie: All subjects that exist in a given economic system show to a greater or lesser degree various forms of economic behaviour. The main aim of this study is to analyze selected forms of economic behaviour in rural households with disabled people. In particular, the author presents a thorough analysis of ways of generating income by people living in such households. Taking into consideration the spatial scope of the research, it seems legitimate to assume that work in agriculture the predominant source of income in the analyzed households. Another hypothesis formulated in this study is the assumption that the sources of income in households with a disabled person are determined by the degree of disability and the period of legal disability status granted in a medical certificate. In order to verify the hypothesis, the author conducted survey studies of 5000 households with disabled people. The analysis allowed for a positive verification of only the second hypothesis.

  32/93
  Nr opisu: 0000033449
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Agri-environmental programs as an instrument for creating sustainable development of the environmentally valuable areas of the Lubelskie voivodeship (Poland)
  Tytuł całości: W: XV Nemzetközi Tudományos Napok "Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között : a tudományos napok publikaćiói / ed. by György Katalin
  Tytuł całości: W: 15th International Scientific Days "Challenges and Prospects for Innovation between 2014-2020" : papers of scientific days = XV. Internationale Wissenschaftliche tagung "Herausforderungen und Möglichkeiten von Innovationen zwischen 2014-2020" : publikationen der wissenschaftlichen tagung
  Miejsce wydania: Gyöngyös
  Wydawca: Károly Róbert Föiskola
  Rok wydania: 2016
  Strony zajęte przez pracę: S. 1397-1403
  ISBN: 978-963-9941-92-2
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; obszar przyrodniczo-cenny ; programy rolnośrodowiskowe
  Słowa kluczowe ang.: household ; natural valuable areas ; agri-environmental program
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  33/93
  Nr opisu: 0000033448
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Agrotourism as a form of balanced and multifunctional development of high nature value farmland areas in the Lubelskie voivodship
  Tytuł całości: W: Sustainability of rural areas in practice : conference proceedings from International Scientific Conference / ed. Ladislav Mura, Monika Bumbalová, Monika Gubáňová
  Miejsce wydania: Nitra
  Wydawca: Slovak University of Agriculture in Nitra
  Rok wydania: 2016
  Strony zajęte przez pracę: S. 550-555
  ISBN: 978-80-552-1574-7
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe ang.: agrotourism ; high nature value areas ; multifunctional and balance development ; rural households
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  http://ves.uniag.sk/files/pdf/041ids5i37kruxpty1ewl46nvl53n2.pdf
  Streszczenie: Agribusiness is one of the areas of an activity undertaken by rural households, which are seeking additional income sources. This form of providing tourism-related services gains importance in the context of multifunctional and balanced development of rural areas. Due to their specificity and characteristic environmental benefits, areas of natural value constitute a territorially important sector of providing rural tourism services. The main aim of the following article is to determine the factors that contribute to undertaking an agricultural activity in the context of balanced and multifunctional development. The research paper was written on the basis of data analysis of 39 rural households rendering agricultural services and located in areas of high nature value in the Lubelskie Voivodship. The article has been based on the data obtained in the research study number 2011/ 01/ D/ HS4/ 03927 entitled "Ecological determinants and factors contributing to the development of agricultural functions in the areas of natural value in the Lubelskie Voivodship" financed from the resources of National Science Centre.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  34/93
  Nr opisu: 0000032455
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Local government as a public institution supporting organic production in the opinion of the producers from natural valuable areas of the Lublin voivodeship (Poland)
  Tytuł całości: W: Economic Science for Rural Development : Rural Development and Enterpreneurship, Bioeconomy, Home Economics : proceedings of the 2016 International Conference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT", Jelgava, LLU ESAF, 21-22 April 2016 / ed. Anita Auzina
  Miejsce wydania: Jelgava
  Wydawca: Latvia University of Agriculture
  Rok wydania: 2016
  Seria: Economic Science for Rural Development, 1691-3078, No. 41
  Strony zajęte przez pracę: P. 140-146
  ISBN: 978-9984-48-223-1
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
  Charakterystyka wg MNiSW: publikacja w recenzowanych mat. konf. międzynar. uwzględnionej w WoS
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 15.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: produkcja ekologiczna ; obszar przyrodniczo cenny ; samorząd gminy
  Słowa kluczowe ang.: organic production ; valuable natural areas ; local government
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2016/Latvia_ESRD_41_2016-140-146.pdf
  Streszczenie: Undertaking organic farming is conditioned by carrying out a series of tasks related to, inter alia, the implementation of the new procedures, technologies. This means that for the proper functioning, building regional capacity in this aspect, it is necessary to have support of institutions and organizations. Agricultural production (including organic food production) in this regard needs support not only from the corporate market but state institutions as well, including local government units. The aim of this paper is to estimate support for organic food production provided by local government units compared to other institutions and organizations. It has been verified whether the local government unit indicated by producers as the most crucial with reference to the support provided for organic producers would be Marshall's Office. Research material for the purpose of the following paper was collected from 43 households producing organic food in 30 communes out of the most valuable areas according to the rate formulated by D. Guzal-Dec as part of studying the ecological value of rural and urban-rural communes of Lublin voivodeship. The research was conducted by means of a diagnostic survey with the use of a questionnaire.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  35/93
  Nr opisu: 0000033446
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Normy prawne jako narzędzie kreowania gospodarki odpadami gospodarstw domowych
  Tytuł równoległy: Legal standards as an instrument for the creation of household waste management
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2016, T. 18, z. 3, s. 321--327
  p-ISSN: 1508-3535
  e-ISSN: 2450-7296

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; gospodarstwo domowe ; świadomość ekologiczna ; odpady
  Słowa kluczowe ang.: sustainable development ; households ; ecological awareness ; waste
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  http://rn.seria.com.pl/rn/category/4-18-3.html
  Streszczenie: Produkcja odpadów jest jednym z wyzwań, przed którymi stają współczesne gospodarki, jest to także jeden z wiodących czynników oddziałujący na środowisko naturalne. Jedną z metod jego ograniczania jest powtórne wykorzystywanie odpadów, które możliwe jest dzięki selektywnej zbiórce. Celem opracowania była ocena wpływu wprowadzonej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i przyrządu w gminach oraz niektórych innych ustaw na decyzję o selektywnej zbiórce odpadów oraz na poprawę stanu środowiska przyrodniczego w opinii badanych przedstawicieli gospodarstw domowych. W tym celu postawiono pytania badawcze, czy w.w. ustawa w opinii mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego wpływa na stan i ochronę środowiska, czy podejście do selektywnej lub nieselektywnej zbiórki odpadów bytowych związane jest z wprowadzeniem unormowań prawnych. Stwierdzono, że ponad 80% respondentów było zdania, że wprowadzenie rozwiązań prawnych pozytywnie wpłynie na stan środowiska, około 50% respondentów zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów prowadzoną przed 1 lipca 2013 roku, a po wejściu aktu prawnego deklaracja ta dotyczyła wszystkich badanych gospodarstwach domowych.
  Streszczenie: Production of waste is one of the challenges faced by contemporary economics, it is also one of the leading factors affecting the environment. One of the methods to reduce this problem is the re-use of waste, which is possible due to its selective collection. The aim of the study was to assess the impact of the "Act amending the Act on maintaining cleanliness and the instrument in municipalities and some other acts" on the decision of the selective collection of waste and on the improvement of the natural environment in the opinion of the surveyed representatives of households. For this purpose, research questions were specified: Does the "Act amending the Act on maintaining cleanliness and the instrument in municipalities and some other acts" in the opinion of the residents of rural areas of Lubelskie voivodship affect the state and protection of the environment? Is the approach to the selective or non-selective collection of household waste associated with the introduction of legal norms? The results of the research made it possible to get answers to such research questions: over 80% of the respondents were of the opinion that the introduction of legal solutions would positively impact the environment; only just over 50% of the respondents declared the selective collection of waste by 1 July 2013, and after the date the act was entered into force, the collection was carried out in all households.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  36/93
  Nr opisu: 0000032675
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Bogusław Grąszko.
  Tytuł pracy: Odnawialne źródła energii jako narzędzie oddziaływania na jakość życia gospodarstw domowych
  Tytuł równoległy: Renewable energy sources as a tool to influence the quality of life of households
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2016, T. 18, z. 2, s. 237--242
  p-ISSN: 1508-3535

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: jakość życia ; gospodarstwo domowe ; świadomość ekologiczna ; odnawialne źródła energii
  Słowa kluczowe ang.: quality of life ; households ; environmental awareness ; renewable energy sources
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/18-2/18-2-Siedlecka.pdf
  Streszczenie: Celem opracowania jest wskazanie wpływu wykorzystania kolektorów słonecznych jako przykładu odnawialnych źródeł energii, na subiektywne odczucie jakości życia gospodarstw domowych. W 2015 roku przeprowadzono badania ankietowe w grupie 50 gospodarstw domowych gminy Wisznice (woj. lubelskie). Gmina Wisznice jest jedną z pięciu gmin partnerskich działających w ramach porozumienia partnerskiego Dolina Zielawy. W zakresie współpracy gminy pozyskały dofinansowanie z UE, m.in. dla projektu "Czysta energia w Dolinie Zielawy" (dofinansowanie instalacji kolektorów solarnych). Gospodarstwo domowe jest podmiotem, które w znaczącym stopniu oddziałuje na środowisko przyrodnicze, jak także jest jednostką, która odczuwa jego wpływ. Możliwości rozpoznania tego wpływu związane są ze świadomością ekologiczną kierowników gospodarstw domowych i poszczególnych ich członków. Niewątpliwie walory środowiska przyrodniczego są czynnikiem, który wpływa na jakość życia członków gospodarstw. Dążąc do poprawy jakości życia, a zarazem jakości środowiska przyrodniczego w gospodarstwach coraz częściej wykorzystuje się odnawialne źródła energii, wśród nich zdecydowanie najczęściej kolektory słoneczne.
  Streszczenie: Households are not only the subject that substantially influences natural environment but also an entity influenced by nature. The ways of understanding this influence are related to environmental awareness of farm managers as well as household members. Natural environment values are undoubtedly a factor that has a significant effect on the quality of life of households. Aiming to improve the quality of life as well as environmental quality in households, renewable energy sources, especially solar collectors, have been used more and more frequently. The main objective of this paper is to clearly indicate the impact of using solar collectors as an example of renewable energy sources on the subjective perception of the quality of life of households. To achieve the objective questionnaires were conducted in a group of 50 households of Wisznice Municipality (Lubelskie province). Wisznice Municipality is one of five acting within the scope of Zielawy Valley partnership agreement . Cooperation enabled municipalities to receive financial support from the EU, inter alia, for the project "Clean energy in Zielawa Valley" (support to installing solar collectors).

  37/93
  Nr opisu: 0000032472
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Agnieszka Anna Siedlecka, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Report from the all Poland conference on "Managing areas of gret natural interest", Biała Podlaska, 20th november 2015
  Tytuł pracy w innym języku: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych", biała Podlaska, 20 listopada 2015
  Tytuł czasopisma:
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2016, Vol. 9, no. 1, p. 125--129
  p-ISSN: 2083-3725

  Charakterystyka formalna: sprawozdanie
  Język publikacji: ENG, POL
  http://ers.edu.pl/OJS/index.php/erspl/article/view/243/230

  38/93
  Nr opisu: 0000030402
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Degree of meeting the needs of households from valuable natural areas of the Lublin voivodeship
  Tytuł całości: W: Economic Science for Rural Development : 1. Marketing and Sustainable Consumption. 2. New Dimensions in the Development of Society / ed. Janis Kusis
  Miejsce wydania: Jelgava
  Wydawca: Latvia University of Agriculture
  Rok wydania: 2015
  Seria: Economic Science for Rural Development, 1691-3078, No. 40
  Strony zajęte przez pracę: S. 64-71
  ISBN: 978-9984-48-183-8
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
  Charakterystyka wg MNiSW: publikacja w recenzowanych mat. konf. międzynar. uwzględnionej w WoS
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 15.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; konsumpcja ; obszar cenny przyrodniczo
  Słowa kluczowe ang.: household ; consumption ; valuable natural areas
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  Inne bazy podające opis:
 • WoS
 • AGRIS
 • CAB Abstracts
 • EBSCO

  http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2015/Latvia_ESRD_40_2015-64-71.pdf
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  39/93
  Nr opisu: 0000031322
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Determinanty świadomości ekologicznej w kontekście budowania jakości kapitału ludzkiego rolników z obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Kapitał ludzki : stan i perspektywy rozwoju : praca zbiorowa / red. nauk. Iwona Kowalska
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Rok wydania: 2015
  Strony zajęte przez pracę: S. 139-148
  ISBN: 978-83-7583-657-8
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Liczba arkuszy: 0,5
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: świadomość ekologiczna ; obszar przyrodniczo cenny ; kapitał ludzki
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  40/93
  Nr opisu: 0000031823
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Agnieszka Anna Siedlecka, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł monografii: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW JPII
  Rok wydania: 2015
  Strony: 310 s., il., 24 cm
  Seria: Monografie i Rozprawy, nr 7
  ISBN: 978-83-64881-13-8
  Charakterystyka formalna: monografia polska (autor)
  Charakterystyka wg MNiSW: autorstwo monografii - j. polski lub inny poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Liczba arkuszy: 19,5
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: obszar przyrodniczo cenny ; obszar wiejski ; gmina wiejska ; gmina miejsko-wiejska ; gospodarstwo rolne ; przedsiębiorstwo ; środowisko przyrodnicze ; ochrona środowiska ; rozwój lokalny ; województwo lubelskie
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  41/93
  Nr opisu: 0000031225
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Impact of the activities of local government on the quality of life of households, in the opinion of the inhabitants, of the border commune, Hanna
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2015, Vol. 19, no. 4, p. 21--25
  p-ISSN: 0867-6046
  e-ISSN: 2084-6118

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 14.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; jakość życia ; obszar wiejski ; samorząd gminy
  Słowa kluczowe ang.: household ; quality of life ; rural areas ; municipal government
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://www.degruyter.com/view/j/mgrsd.2015.19.issue-4/mgrsd-2015-0021/mgrsd-2015-0021.xml?format=INT
  DOI: 10.1515/mgrsd-2015-0021
  Streszczenie: The issue of quality of life is an interdisciplinary issue. Non-economic and economic factors influence its level. The aim of the study is a subjective assessment of the quality of life for residents of the border commune of Hanna and to assess the impact of investment in the commune on its level. The article attempts to answer the following question. What types of investment affect the quality of life of residents to the greatest extent? In order to achieve these objectives, surveys were conducted for the period January - April 2014. The samples for the research were not made by randomised choice, but instead used the snowball method. The results indicated that the subjective assessment of the quality of life for residents is high. It can be said that in the opinion of the respondents, quality of life has not changed significantly over the past five years. Respondents recognize the affect that the important role of the commune's activities has on the quality of life of households; particularly investments from EU funds.

  42/93
  Nr opisu: 0000030399
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Institutions and Organizations in the Development of Organic Farms in the Lubelskie Voivodship
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2015, T. 13, nr 1, s. 59-65
  p-ISSN: 1644-9398

  Uwagi: Streszcz. w jęz. ang.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 14.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gospodarstwo ekologiczne ; produkcja ekologiczna ; wsparcie instytucjonalne ; województwo lubelskie
  Słowa kluczowe ang.: organic farms ; organic production ; institutional support ; Lubelskie Voivodship
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  Inne bazy podające opis:
 • CEJSH
 • BazEkon

  http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br39_09siedlecka.pdf
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  43/93
  Nr opisu: 0000031778
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Oferta produktowa jako element marketingu-mix w gospodarstwach agroturystycznych obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Tytuł równoległy: A product offer as an element of the marketing-mix in agricultural households situated in high nature value areas of Lubelskie region
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2015, nr 111, s. 131--142
  p-ISSN: 2081-6979

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 13.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: obszar przyrodniczo cenny ; gospodarstwo domowe ; gospodarstwo agroturystyczne ; produkt
  Słowa kluczowe ang.: natural valuable areas ; household ; agritourism ; product
  http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2015_nr111.pdf
  Streszczenie: Prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na jej charakter, wiąże się z wykreowaniem produktu, który będzie stanowił przedmiot zainteresowania konsumentów. Według prognoz Instytutu Turystyki, liczba przyjazdów turystów w nadchodzących latach będzie wzrastała. Szczególnie istotny wydaje się trend wskazany przez Europejską Komisję Turystyki, według której wzrost świadomości związany z ochroną środowiska będzie skutkował wzrostem zainteresowanie turystów miejscami, gdzie rozwój zrównoważony odgrywa znaczącą rolę. W przypadku Lubelszczyzny szczególnie duże znaczenie ma rozwój segmentu, jakim jest turystyka na obszarach wiejskich, ekoturystyka i agroturystyka. W celu pozyskania klientów gospodarstwa agroturystyczne zmuszone są do podejmowania działań ukierunkowanych na wypromowanie interesującej i atrakcyjnej oferty. Możliwe jest to tylko wówczas, gdy zaoferują produkt, który zainteresuje i zaintryguje turystów. Celem niniejszego opracowania jest analiza oferty produktów oferowanych przez gospodarstwa agroturystyczne na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy prowadzenie działalności na tych terenach wpływa korzystnie na zakres oferty produktowej. Dla realizacji celu przeprowadzone zostały badania w gospodarstwach agroturystycznych z gmin przyrodniczo cennych oraz gmin o niskich walorach środowiskowych. Badania zrealizowane zostały w okresie listopad-grudzień 2013 roku. Uzyskane wyniki wskazują, iż umiejscowienie gospodarstw świadczących usługi turystyczne na obszarach przyrodniczo cennych wpływa zdecydowanie na poszerzoną ofertę produktową. Wpływ na to mają zarówno czynniki środowiskowe, jak również aktywność samych właścicieli gospodarstw.
  Streszczenie: Conducting economic activity, regardless of its nature, is connected with creating a product which will be of particular interest to its future consumers. According to the Tourist Institute's data, the number of inbound tourists in the forthcoming years will be on the increase. Particularly interesting seems to be the trend indicated by The European Travel Commission (ETC) according to which the increase of awareness connected with environmental protection will result in a bigger interest of tourists in the spots with balanced development being of great importance. As regards Lubelskie region (NUTS 2), it is crucial to develop tourism in rural areas, ecotourism as well as agritourism. In order to acquire customers, agricultural households need to take actions to create and promote an interesting offer. Only if they propose the product attractive to customers, will it be possible. The purpose of the following article is to analyse the offer of products provided by agricultural households located in high nature value areas of Lubelskie region and to answer the question whether doing business in those areas positively influences the product offer range. To achieve the aforementioned objective, the research in agricultural households from high nature value value municipalities and those with lower environmental values was carried out. It was conducted in November and December 2013. The results obtained by the author indicate that the location of households offering tourist services in high nature value areas has a significant impact on an extended product offer. It may be influenced by both environmental factors as well as household owners' activity.

  44/93
  Nr opisu: 0000031819
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł monografii: Środowiskowe aspekty funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2015
  Strony: 300 s., il., 24 cm
  Seria: Monografie i Rozprawy, nr 5
  ISBN: 978-83-64881-15-2
  Charakterystyka formalna: monografia polska (autor)
  Charakterystyka wg MNiSW: autorstwo monografii - j. polski lub inny poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Liczba arkuszy: 17
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; gospodarstwo ekologiczne ; obszar wiejski ; obszar przyrodniczo cenny ; działalność rolnicza ; środowisko przyrodnicze ; województwo lubelskie
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  45/93
  Nr opisu: 0000031773
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Uwarunkowania i perspektywy rozwoju gospodarstw ekologicznych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Tytuł równoległy: Conditions and prospects for the development of organic farms in natural valuable areas of the Lubelskie province
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2015, T. 17, z. 6, s. 240--245
  p-ISSN: 1508-3535

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Słowa kluczowe: produkcja ekologiczna ; gospodarstwo ekologiczne ; obszar przyrodniczo cenny
  Słowa kluczowe ang.: organic production ; organic farms ; natural valuable areas
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/17-6/17-6-Siedlecka.pdf
  Streszczenie: Celem pracy było określenie uwarunkowań i perspektyw rozwoju produkcji ekologicznej na terenach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego w opinii producentów. Dla realizacji celu pracy wykorzystano baania przeprowadzone w grupie 43 rolników prowadzących certyfikowaną produkcje ekologiczną z terenu gmin przyrodniczo cennych. Badania zrealizowano na terenie 30 gmin o najwyższej cenności ekologicznej w okresie od listopada do grudnia 2013 roku w ramach realizowanego projektu badawczego pt. Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego.
  Streszczenie: The aim of the study was to determine the conditions and prospects for development of organic production in natural valuable areas of the Lublin province, in the opinion of producers. The execution of the study was based on research conducted in a group of 43 farmers conducting certized organic production from natural valuable communes. the study was carried out in 30 municipalities with the highest natural values in the period of November - December 2013 within the framework of the research project No. 2011/01/D/HS4/03927 entitled "Environmental Conditions and Factors of Economic Functions Development in Valuable Natural Areas of the Lublin province" funded by the National Science Centre.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  46/93
  Nr opisu: 0000031515
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Agnieszka Anna Siedlecka, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł monografii: Wspieranie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarach cennych przyrodniczo : poradnik dla władz samorządowych, przedsiębiorców i rolników
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW JPII
  Rok wydania: 2015
  Strony: 48 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-64881-14-5
  Charakterystyka formalna: opracowanie polskie
  Język publikacji: POL
  Liczba arkuszy: 2,5
  Słowa kluczowe: przedsiębiorczość ; samorząd gminny ; gospodarstwo rolne ; obszar cenny przyrodniczo ; województwo lubelskie
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  47/93
  Nr opisu: 0000029100
  Autorzy: Marek Kuźmicki, Jarosław Marek Żbikowski, Agnieszka Anna Siedlecka, Dominik Dąbrowski.
  Tytuł pracy: Influence of demographic features on evaluation of the job market by the disabled living in rural areas
  Tytuł równoległy: Wpływ cech demograficznych na ocenę lokalnego rynku pracy osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich
  Tytuł czasopisma:
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2014, Vol. 7, nr 3, s. 41--54
  p-ISSN: 2083-3725

  Uwagi: Streszcz. w jęz. ang. i pol.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Index Copernicus: 70.810
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: rynek pracy ; obszar wiejski ; niepełnosprawni ; cechy społeczno-demograficzne
  Słowa kluczowe ang.: job market ; rural areas ; disabled ; demographic features
  Inne bazy podające opis:
 • AGRO
 • BazEkon

  http://www.ers.edu.pl/OJS/index.php/erspl/article/view/21
  Projekt/grant: Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich województwa lubelskiego : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  48/93
  Nr opisu: 0000029098
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Jarosław Marek Żbikowski, Agnieszka Smarzewska, Marian Jan Stelmach.
  Tytuł pracy: Niepełnosprawny jako aktywny uczestnik rynku pracy
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2014, Vol. 19, nr 21 (2/2014), s. 97--108
  p-ISSN: 2300-6366
  e-ISSN: 2353-0758

  Uwagi: Streszcz. w j. ang.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Index Copernicus: 66.360
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: niepełnosprawność ; rynek pracy ; aktywność zawodowa
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów
  http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/modern-management-review/mmr-21/mmr-21-2-2014/
  DOI: 10.7862/rz.2014.mmr.22

  49/93
  Nr opisu: 0000029183
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Ocena wsparcia rolnictwa ekologicznego przez instytucje z otoczenia rolnictwa
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2014, nr 107, s. 81--92
  p-ISSN: 2081-6979

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne ; wsparcie instytucjonalne
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW
  Inne bazy podające opis:
 • AGRO
 • BazEkon
 • System Informacji o Gospodarce Żywnościowej

  http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2014_nr107.pdf

  50/93
  Nr opisu: 0000028767
  Autorzy: Katarzyna Świerczewska-Pietras, Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej obszarów transgranicznych
  Tytuł całości: W: Transgraniczność jako czynnik rozwoju regionu : (na przykładzie województwa podlaskiego), T. II, Współpraca Polski ze wschodnim sąsiedztwem gospodarczym - wybrane aspekty / red. Aneta Ejsmont, Katarzyna Kucab-Bąk, Iwona Przychocka
  Miejsce wydania: Suwałki
  Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
  Rok wydania: 2014
  Strony zajęte przez pracę: S. 217-230
  ISBN: 978-83-934340-7-7
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Liczba znaków: 28367
  Liczba arkuszy: 0,7
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: współpraca transgraniczna ; przedsiębiorczość ; rozwój

  51/93
  Nr opisu: 0000028587
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Jarosław Marek Żbikowski.
  Tytuł pracy: Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych prowadzących działalność rolniczą współtworzonych przez osoby niepełnosprawne
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2014, T. 16, z. 4, s. 266--270
  p-ISSN: 1508-3535

  Uwagi: Streszcz. w jęz. pol. i ang.
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; budżet domowy ; produkcja rolnicza ; niepełnosprawni ; obszar wiejski
  Inne bazy podające opis:
 • AGRO
 • BazEkon


  52/93
  Nr opisu: 0000029350
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Wybrane zagadnienia z marketingu żywności ekologicznej w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2014, nr 3(33), s. 229--240
  p-ISSN: 1899-5241
  e-ISSN: 1899-5772

  Uwagi: Streszcz w j. ang.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 9.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: marketing ; marketing ekologiczny ; promocja ; dystrybucja ; produkcja ; żywność ekologiczna
  Słowa kluczowe ang.: marketing ; ecological marketing ; promotion ; distribution ; production of organic food
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW
  Inne bazy podające opis:
 • AGRO
 • CEJSH
 • DOAJ
 • BazEkon

  http://www.jard.edu.pl/pub/18_3_2014_pl.pdf
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/ 03927

  53/93
  Nr opisu: 0000026491
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Definition and measurement of objective quality of life for assessing the level of sustainable development of rural communities
  Tytuł całości: W: Economic Science for Rural Development : Integrated and Sustainable Regional Development : proceedings of the International Scientific Conference / ed. Aija Eglite
  Miejsce wydania: Jelgava
  Wydawca: Latvia University of Agriculture
  Rok wydania: 2013
  Seria: Economic Science for Rural Development, No. 31
  Strony zajęte przez pracę: S. 164-169
  ISBN: 978-9934-8304-7-1
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
  Charakterystyka wg MNiSW: publikacja w recenzowanych mat. konf. międzynar. uwzględnionej w WoS
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Liczba znaków: 30582
  Liczba arkuszy: 0,76
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; jakość życia ; obszar wiejski
  Słowa kluczowe ang.: sustainalbe development ; quality of life ; rural areas
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  Inne bazy podające opis:
 • WoS
 • EBSCO
 • AGRIS

  http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2013/Latvia_Economic_Science_Rural_2013_31.pdf

  54/93
  Nr opisu: 0000026859
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Obiektywna jakość życia jako kategoria rozwoju zrównoważonego na przykładzie gmin województwa lubelskiego
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2013, nr 293, s. 149--169
  p-ISSN: 1899-3192
  e-ISSN: 2392-0041

  Uwagi: Streszcz. w jęz. pol. i ang. Tytuł numeru: Jakość życia a zrównoważony rozwój.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 7.000
  Liczba arkuszy: 1,2
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: jakość życia ; rozwój zrównoważony ; gmina ; województwo lubelskie
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  Inne bazy podające opis:
 • BazEkon
 • Central and Eastern European Online Library
 • EBSCO

  http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=28840&from=publication

  55/93
  Nr opisu: 0000027958
  Autorzy: Agnieszka Smarzewska, Jarosław Marek Żbikowski, Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Sytuacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2013, Vol. 18, no 20 (4), p. 159--168
  p-ISSN: 2300-5327
  e-ISSN: 2300-9918

  Uwagi: Na wykazie czasopism punktowanych MNiSW za rok 2013 część B czasopismo figuruje pod tytułem: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne, ISSN 1234-3684.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Liczba arkuszy: 0,63
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: niepełnosprawni ; bezrobocie ; obszar wiejski
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/82
  DOI: 10.7862/rz.2013.hss.52
  Projekt/grant: Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich województwa lubelskiego : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  56/93
  Nr opisu: 0000026488
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Uwarunkowania ekologizacji rolnictwa w województwie lubelskim w opinii respondentów
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2013, T. 15, z. 3, s. 301--305
  p-ISSN: 1508-3535

  Uwagi: Streszcz. w jęz. pol. i ang.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Liczba arkuszy: 0,5
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne ; żywność ekologiczna ; uwarunkowania rozwoju ; województwo lubelskie
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  Inne bazy podające opis:
 • AGRO
 • BazEkon


  57/93
  Nr opisu: 0000027212
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Agnieszka Smarzewska.
  Tytuł pracy: Warunki mieszkaniowe jako miernik obiektywnej jakości życia osób niepełnosprawnych
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2013, nr 102, s. 155--166
  p-ISSN: 2081-6979

  Uwagi: Streszcz. w jęz. ang.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: niepełnosprawność ; niepełnosprawni ; jakość życia ; warunki mieszkaniowe
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  Inne bazy podające opis:
 • AGRO
 • BazEkon

  http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2013_nr102.pdf

  58/93
  Nr opisu: 0000024245
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Agnieszka Jędrzejewska.
  Tytuł pracy: Kampania promocyjna miasta Biała Podlaska jako instrument marketingu terytorialnego
  Tytuł całości: W: Marketing terytorialny w budowaniu konkurencyjności podmiotów publicznych / red. nauk. A. Siedlecka, A. Smarzewska, M. Zwolińska-Ligaj
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW JPII
  Rok wydania: 2012
  Strony zajęte przez pracę: S. 95-115
  ISBN: 978-83-61044-82-6
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Liczba znaków: 40113
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: marketing terytorialny ; miasto ; promocja ; kampania promocyjna ; wizerunek miasta
  Uwaga: sygn. 13867 XIII CZYT. ; 13868 XIII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  59/93
  Nr opisu: 0000024249
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Agnieszka Smarzewska, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł monografii: Marketing terytorialny w budowaniu konkurencyjności podmiotów publicznych / red. nauk. Agnieszka Siedlecka, Agnieszka Smarzewska, Magdalena Zwolińska-Ligaj
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW JPII
  Rok wydania: 2012
  Strony: 165, [1] s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-61044-82-6
  Charakterystyka formalna: monografia polska (redaktor)
  Charakterystyka merytoryczna: praca monograficzna
  Charakterystyka wg MNiSW: redakcja monografii - j. polski lub inny poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: marketing terytorialny ; jednostka samorządu terytorialnego ; konkurencyjność ; promocja ; komunikacja marketingowa
  Uwaga: 13867 XIII CZYT. ; 13868 XIII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  60/93
  Nr opisu: 0000023039
  Autorzy: Agnieszka Smarzewska, Agnieszka Anna Siedlecka, Elżbieta Lucyna Szczygielska.
  Tytuł pracy: Ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych w opinii badanych
  Tytuł całości: W: Problemy aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na obszarach wiejskich / red. J. Żbikowski, D. Dąbrowski, M. Kuźmicki
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2012
  Strony zajęte przez pracę: S. 61-72
  ISBN: 978-83-61044-26-0
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: niepełnosprawni ; sytuacja materialna ; gospodarstwo domowe ; świadczenia socjalne
  Uwaga: sygn. 13510 VII CZYT. ; 13511 VII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  61/93
  Nr opisu: 0000024202
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Jarosław Marek Żbikowski, Dominik Dąbrowski, Marek Kuźmicki.
  Tytuł właściwy [typ dokumentu]: Ocena sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w ocenie pracodawców [Dokument elektroniczny] : raport z badań jakościowych
  Miejsce wydania: Biała Podlaska : Wydawnictwo PSW JPII, 2012
  Numer znormalizowany: 978-83-61044-74-1
  Uwagi: Tyt. dodatkowy okł.: Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich.
  Charakterystyka formalna: raport z badań / ekspertyza
  Język publikacji: POL
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: niepełnosprawni ; praca ; aktywność zawodowa ; rynek pracy ; pracodawca
  http://dazon.pswbp.eu/materialy/RAPORT_JAKOSCIOWY.pdf
  Projekt/grant: Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich województwa lubelskiego : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Umowa nr 3/4/WRP/B/08

  62/93
  Nr opisu: 0000023040
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Agnieszka Smarzewska.
  Tytuł pracy: Sytuacja ekonomiczno-społeczna osób niepełnosprawnych na rynku pracy w opinii przedsiębiorców
  Tytuł całości: W: Problemy aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na obszarach wiejskich / red. J. Żbikowski, D. Dąbrowski, M. Kuźmicki
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2012
  Strony zajęte przez pracę: S. 73-89
  ISBN: 978-83-61044-26-0
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: niepełnosprawni ; rynek pracy ; zatrudnienie ; sytuacja społeczno-ekonomiczna ; przedsiębiorcy
  Uwaga: sygn. 13510 VII CZYT. ; 13511 VII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  63/93
  Nr opisu: 0000024035
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Joanna Żurakowska-Sawa.
  Tytuł pracy: Udział e-govermentu w procesie komunikacji JST z odbiorcami w kontekście budowy społeczeństwa informacyjnego
  Tytuł całości: W: Wizerunek regionu o orientacji rynkowej / red. nauk. A. Siedlecka, A. Smarzewska, M. Zwolińska-Ligaj, J. Kamiński
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW JPII
  Rok wydania: 2012
  Strony zajęte przez pracę: S. 132-148
  ISBN: 978-83-61044-86-4
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne ; e-goverment ; jednostka samorządu terytorialnego ; gmina ; strona www ; Euroregion Bug
  Uwaga: sygn. 13865 XIII CZYT. ; 13866 XIII CZYT.

  64/93
  Nr opisu: 0000024016
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Agnieszka Smarzewska, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Jacek Kamiński.
  Tytuł monografii: Wizerunek regionu o orientacji rynkowej / red. nauk. A. Siedlecka, A. Smarzewska, M. Zwolińska-Ligaj, J. Kamiński
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW JPII
  Rok wydania: 2012
  Strony: 149 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-61044-86-4
  Charakterystyka formalna: monografia polska (redaktor)
  Charakterystyka wg MNiSW: redakcja monografii - j. polski lub inny poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: jednostka samorządu terytorialnego ; region ; konkurencyjność ; marka terytorialna ; marketing terytorialny ; orientacja rynkowa
  Uwaga: sygn. 13865 XIII CZYT. ; 13866 XIII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  65/93
  Nr opisu: 0000022100
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł monografii: Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową / red. A. Siedlecka
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2011
  Strony: 350 s., il., 23 cm
  ISBN: 978-83-61044-77-2
  Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.
  Charakterystyka formalna: monografia polska (redaktor)
  Charakterystyka wg MNiSW: redakcja monografii - j. polski lub inny poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: budżet zadaniowy ; finanse publiczne ; samorząd terytorialny
  Uwaga: sygn. 13170 VIII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  66/93
  Nr opisu: 0000022120
  Autorzy: Joanna Żurakowska-Sawa, Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Budżet zadaniowy jednostek samorządu terytorialnego w kontekście zarządzania strategicznego
  Tytuł całości: W: Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową / red. A. Siedlecka
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2011
  Strony zajęte przez pracę: S. 248-255
  ISBN: 978-83-61044-77-2
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Liczba znaków: 23207
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: budżet zadaniowy ; jednostka samorządu terytorialnego ; zarządzanie strategiczne ; planowanie strategiczne
  Uwaga: sygn. 13170 VIII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  67/93
  Nr opisu: 0000026487
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Ocena pracy funkcjonariuszy celnych Izby Celnej w Białej Podlaskiej w opinii osób przekraczających granicę
  Tytuł całości: W: Nowe wyzwania i wykorzystanie współczesnej nauki w zarządzaniu kryzysowym : praca zbiorowa / red. nauk. Eugeniusz Sobczak
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
  Rok wydania: 2010
  Strony zajęte przez pracę: S. 151-159
  ISBN: 978-83-930594-0-9
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Język publikacji: POL
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: służba celna ; funkcjonariusz celny ; ocena pracy ; przekraczanie granicy ; kontrola graniczna

  68/93
  Nr opisu: 0000022997
  Autorzy: Ewelina Dresler, Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł monografii: Jak budować relacje z otoczeniem : szkolenia z komunikacji w organizacji : materiały szkoleniowe / red. E. Dresler, A. Siedlecka
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2009
  Strony: 94 s., il., 25 cm
  ISBN: 978-83-61044-80-2
  Uwagi: Bibliogr. przy pracach.
  Charakterystyka formalna: książka polska (redaktor)
  Język publikacji: POL
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: komunikacja interpersonalna ; organizacja ; otoczenie zewnętrzne
  Uwaga: sygn. 10176 III CZYT. ; 10177 III.10 CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]
  Projekt/grant: Jak budować relacje z otoczeniem - szkolenia z komunikacji w organizacjach : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 14/POKL.08.01.01-06-283/08-00

  69/93
  Nr opisu: 0000018054
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Planowanie przyszłości edukacyjnej dzieci na przykładzie gospodarstw wiejskich województwa lubelskiego
  Tytuł równoległy: The planning of the child on example of the rural household in Lublin province
  Tytuł całości: W: Dziecko wiejskie wyzwaniem współczesnej edukacji = (The child of the country as challenge of the contemporary education) / red. nauk. S. Nazaruk, M. Nowak
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2009
  Strony zajęte przez pracę: S. 73-80
  ISBN: 978-83-61044-44-4
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: dzieci ; edukacja ; wieś ; gospodarstwo domowe
  Uwaga: sygn. 10111 V CZYT. ; 10112 V CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  70/93
  Nr opisu: 0000021072
  Autorzy: Jarosław Marek Żbikowski, Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł monografii: Wybrane aspekty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich / red. J. Żbikowski, A. Siedlecka
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2009
  Strony: 217 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-61044-76-5
  Charakterystyka formalna: monografia polska (redaktor)
  Charakterystyka wg MNiSW: redakcja monografii - j. polski lub inny poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: niepełnosprawni ; aktywność zawodowa ; praca ; wieś ; obszar wiejski
  Uwaga: sygn. 10948 VII CZYT. ; 10949 VII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]
  Projekt/grant: Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich województwa lubelskiego : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Umowa nr 3/4/WRP/B/08

  71/93
  Nr opisu: 0000021040
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł monografii: Ruch graniczny w kontekście rozszerzania Unii Europejskiej / red. M. Adamowicz, A. Siedlecka
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2008
  Strony: 266 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-61044-68-0
  Charakterystyka formalna: monografia polska (redaktor)
  Charakterystyka wg MNiSW: redakcja monografii - j. polski lub inny poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: region przygraniczny ; współpraca gospodarcza ; Europa Środkowo-Wschodnia
  Uwaga: sygn. 10950 XI CZYT. ; 10951 XI CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  72/93
  Nr opisu: 0000026485
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Samozaopatrzenie - metoda zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych wiejskich gospodarstw domowych na przykładzie województwa lubelskiego i mazowieckiego
  Tytuł całości: W: Kultura a rynek, T. 2 / red. Sławomir Partycki
  Miejsce wydania: Lublin
  Wydawca: Wydawnictwo KUL
  Rok wydania: 2008
  Strony zajęte przez pracę: S. 338-343
  ISBN: 978-83-7363-694-1
  Uwagi: Streszcz. w jęz. ang.
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; wieś ; samozaopatrzenie ; samoobsługa
  Uwaga: sygn. 7921 VI CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  73/93
  Nr opisu: 0000016841
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Joanna Żurakowska-Sawa.
  Tytuł pracy: Strona internetowa jako element promocji na przykładzie wybranych hoteli Polski Wschodniej
  Tytuł całości: W: Hotelarstwo - stan i kierunki rozwoju / red. J. Bergier, J. Żbikowski
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2008
  Strony zajęte przez pracę: S. 37-45
  ISBN: 978-83-61044-32-1
  Charakterystyka formalna: rozdział w książce polskiej
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: hotel ; hotelarstwo ; strona www ; promocja
  Uwaga: sygn. 8407 XX CZYT. ; 8408 XX CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  74/93
  Nr opisu: 0000021001
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Joanna Żurakowska-Sawa.
  Tytuł pracy: Witryna internetowa gmin przygranicznych jako element współpracy transgranicznej
  Tytuł całości: W: Ruch graniczny w kontekście rozszerzania Unii Europejskiej / red. M. Adamowicz, A. Siedlecka
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2008
  Strony zajęte przez pracę: S. 201-208
  ISBN: 978-83-61044-68-0
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: gmina ; witryna internetowa ; region przygraniczny ; Euroregion Bug
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  75/93
  Nr opisu: 0000017601
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Dorota Karwacka.
  Tytuł pracy: Internet Public Relations w tworzeniu wizerunku wyższej uczelni na przykładzie Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych
  Tytuł całości: W: Przetwarzanie informacji w społeczeństwie informacyjnym / red. T. Grudniewski, J.M. Olchowik
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2007
  Strony zajęte przez pracę: S. 189-194
  ISBN: 978-83-61044-12-3
  Charakterystyka formalna: rozdział w książce polskiej
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: public relations ; wizerunek ; szkoła wyższa
  Uwaga: sygn. 8401 VI CZYT. ; 8402 VI CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  76/93
  Nr opisu: 0000026483
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Metody dostosowawcze wiejskich gospodarstw domowych prowadzących działalność rolniczą na przykładzie województwa mazowieckiego
  Tytuł całości: W: Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi / red. nauk. Marta Błąd, Dorota Klepacka-Kołodziejska
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
  Rok wydania: 2007
  Seria: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
  Strony zajęte przez pracę: S. 165-177
  ISBN: 83-89900-18-1
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; gospodarstwo rolne ; działalność rolnicza ; gospodarka rynkowa

  77/93
  Nr opisu: 0000020007
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł monografii: Rozwój transgranicznej współpracy edukacyjnej w regionie Biała Podlaska - Brześć, T. II / red. M. Adamowicz, A. Siedlecka
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2007
  Strony: 298 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-61044-08-6
  Charakterystyka formalna: materiały pokonferencyjne (redaktor)
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: region przygraniczny ; współpraca transgraniczna ; ruch graniczny ; turystyka ; edukacja
  Uwaga: sygn. 6947 XII.2 CZYT. ; 6948 XII.2 CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  78/93
  Nr opisu: 0000020006
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł monografii: Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej w regionie Biała Podlaska - Brześć, T. I / red. M. Adamowicz, A. Siedlecka
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2007
  Strony: 144 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-61044-04-8
  Charakterystyka formalna: materiały pokonferencyjne (redaktor)
  Język publikacji: POL
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: współpraca transgraniczna ; współpraca gospodarcza ; region przygraniczny ; Polska ; Białoruś
  Uwaga: sygn. 6945 XII CZYT. ; 6946 XII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  79/93
  Nr opisu: 0000026484
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Sprawozdanie z Konferencji "Ruch graniczny w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej" Roskosz k/Białej Podlaskiej, 24-25 maja 2007 roku
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2007, T. 1, s. 217--219
  p-ISSN: 1899-1025

  Charakterystyka formalna: sprawozdanie
  Język publikacji: POL

  80/93
  Nr opisu: 0000015568
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Struktura wydatków a poziom zaspokojenia potrzeb w odczuciu respondentów na przykładzie województwa lubelskiego
  Tytuł równoległy: The structure of expences in comparison with satisfaction of needs of respondents on the example of Lubelskie Province
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2007, T. 1, s. 135--146
  p-ISSN: 1899-1025

  Uwagi: Streszcz. w jęz. ang.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; wydatki ; zaspokajanie potrzeb ; jakość życia
  http://rozprawy-spoleczne.pswbp.pl/pdf/struktura_wydatkow.pdf

  81/93
  Nr opisu: 0000026490
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: The Standard of Living of the Owners of Rural Households According to Respondents from Lublin Province and Mazovia Province
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2007, Issue 12, p. 212--218
  p-ISSN: 1691-3078

  Uwagi: Tytuł tomu: Development: rural and regional
  Charakterystyka formalna: referat zjazdowy w czasopiśmie zagranicznym
  Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
  Język publikacji: ENG
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; wieś ; poziom życia ; samozaopatrzenie ; Polska
  Słowa kluczowe ang.: household ; rural household ; standard of living ; Poland
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.

  82/93
  Nr opisu: 0000012939
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Zarządzanie finansami wiejskich gospodarstw domowych z obszarów przygranicznych Polski Wschodniej
  Tytuł całości: W: Rozwój transgranicznej współpracy edukacyjnej w regionie Biała Podlaska - Brześć, T. 2 / red. M. Adamowicz, A. Siedlecka
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2007
  Strony zajęte przez pracę: S. 137-149
  ISBN: 978-83-61044-08-6
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; gospodarstwo rolne ; obszar wiejski ; region przygraniczny ; budżet
  Uwaga: sygn. 6947 XII CZYT. ; 6948 XII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  83/93
  Nr opisu: 0000027112
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Metody dostosowawcze gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej na przykładzie województwa mazowieckiego
  Tytuł całości: W: Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich / red. nauk. M. Adamowicz
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Rok wydania: 2006
  Seria: Prace Naukowe / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Nr 40
  Strony zajęte przez pracę: S. 129-142
  ISBN: 83-7244-797-7
  Uwagi: Streszcz. w jęz. ang.
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; adaptacja ; wieś ; uwarunkowania społeczne ; uwarunkowania ekonomiczne ; transformacja systemowa
  Uwaga: sygn. 6981 XVII CZYT. ; 5151 XVII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  84/93
  Nr opisu: 0000026492
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Organi teritorial'nogo samovrâduvannâ ta ïh funkcionuvannâ v ocinci domogospodarstv (na prikladi Lûbel'skogo voêvodstva
  Tytuł całości: W: Aktual'ni problemi reformuvaniâ deržavnogo upravlinnâ v Ukraïni : mižnarodna naukovo-praktična konferenciâ (20 sičnâ 2006 roku), Častina 1 / nauk. red. A~31.I. Malik
  Miejsce wydania: L'viv
  Wydawca: LRIDU NADU
  Rok wydania: 2006
  Strony zajęte przez pracę: S. 275-280
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Język publikacji: UKR
  Słowa kluczowe: samorząd terytorialny ; administracja samorządowa ; społeczność lokalna ; województwo lubelskie
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.

  85/93
  Nr opisu: 0000007682
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Otoczenie instytucjonalne wiejskich gospodarstw domowych na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego
  Tytuł całości: W: Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym / red. M. Adamowicz
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2006
  Strony zajęte przez pracę: S. 258-264
  ISBN: 83-923366-4-X
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: samorząd terytorialny ; gospodarstwo domowe ; obszar wiejski ; otoczenie instytucjonalne
  Uwaga: sygn. 5157 XIII CZYT. ; 5158 XIII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  86/93
  Nr opisu: 0000026482
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Diagnoza stanu zasobów ludzkich na obszarach wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego i mazowieckiego
  Tytuł całości: W: Kwestia agrarna w Polsce i na świecie : księga pamiątkowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Mieczysława Adamowicza / red. B. Klepacki
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Rok wydania: 2005
  Strony zajęte przez pracę: S. 758-776
  ISBN: 83-7244-670-9
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: kapitał ludzki ; gospodarstwo domowe ; wieś ; województwo lubelskie ; województwo mazowieckie
  Uwaga: sygn. 5135 XVII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  87/93
  Nr opisu: 0000026860
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Samorząd terytorialny - element otoczenia gospodarstw domowych na przykładzie województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Samorząd terytorialny w Polsce po 15 latach transformacji gospodarczej / red. nauk. Jerzy Woś
  Miejsce wydania: Piła
  Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
  Rok wydania: 2005
  Strony zajęte przez pracę: S. 117-132
  ISBN: 83-89795-08-6
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; otoczenie ; samorząd terytorialny ; województwo lubelskie
  Uwaga: sygn. 5289 XIII CZYT. ; 5290 XIII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  88/93
  Nr opisu: 0000026116
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Samozaopatrzenie - metoda dostosowania wiejskich gospodarstw domowych do warunków transformacji
  Tytuł całości: W: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji / red. Mieczysław Adamowicz
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Rok wydania: 2004
  Seria: Prace Naukowe / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Nr 33
  Strony zajęte przez pracę: S. 462-474
  ISBN: 83-7244-464-1
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: samozaopatrzenie ; samoobsługa ; gospodarstwo rolne ; gospodarstwo domowe ; wieś
  Uwaga: sygn. 8250 VI CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  89/93
  Nr opisu: 0000020936
  Autorzy: Ewelina Dresler, Agnieszka Anna Siedlecka, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Aktywność marketingowa zakładów piekarniczych na przykładzie powiatu bialskiego
  Tytuł całości: W: Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego / red. nauk. M. Adamowicz
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Rok wydania: 2003
  Strony zajęte przez pracę: S. 415-426
  ISBN: 83-7244-430-7
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: marketing ; sektor rolno-spożywczy ; piekarnia ; powiat bialski
  Uwaga: sygn. P.2371 WYP.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  90/93
  Nr opisu: 0000026476
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Działalność powiatu i gminy w odczuciu społecznym na przykładzie powiatu Przysucha
  Tytuł całości: W: Strategie rozwoju lokalnego, T. 1, Aspekty instytucjonalne / red. Mieczysław Adamowicz
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Rok wydania: 2003
  Strony zajęte przez pracę: S. 327-338
  ISBN: 83-7244-462-5
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: samorząd terytorialny ; gmina ; powiat ; administracja samorządowa ; społeczność lokalna
  Uwaga: sygn. P.2376 XIII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  91/93
  Nr opisu: 0000026477
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Agnieszka Sałamacha.
  Tytuł pracy: Podstawowe jednostki podziału terytorialnego kraju w Polsce po II wojnie światowej jako podstawa wspierania rozwoju wsi
  Tytuł całości: W: Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej i regionalnej / red. Wioleta Kamińska
  Miejsce wydania: Kielce
  Wydawca: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
  Rok wydania: 2003
  Seria: Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, 1429-3870, Nr 10
  Strony zajęte przez pracę: S. 41-55
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: podział terytorialny ; gmina ; wieś ; rozwój obszarów wiejskich

  92/93
  Nr opisu: 0000026489
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Agnieszka Anna Siedlecka.
  Tytuł pracy: Warunki mieszkaniowe wiejskich gospodarstw domowych na przykładzie województwa mazowieckiego
  Tytuł całości: W: Uwarunkowania organizacyjne i ekonomiczne w aktywizacji społeczno-gospodarczej : wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu / red. nauk. Lech Pałasz
  Miejsce wydania: Szczecin
  Wydawca: Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AR
  Rok wydania: 2003
  Strony zajęte przez pracę: S. 471-484
  ISBN: 83-915591-8-1
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; wieś ; warunki mieszkaniowe ; województwo mazowieckie
  Projekt/grant: Rola podmiotów gospodarczych, instytucji i społeczności lokalnych w zrównoważonym rozwoju wsi i rolnictwa : Komitet Badań Naukowych
  Projekt/grant: Adaptacja wiejskich gospodarstw domowych do warunków transformacji ustrojowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej : Fundacja Jurzykowskiego za pośrednictwem Uniwersytetu Cornell USA

  93/93
  Nr opisu: 0000026475
  Autorzy: Agnieszka Sałamacha.
  Tytuł pracy: Budżet gminy jako źródło realizacji zadań bieżących i celów rozwojowych na przykładzie gminy Biała Podlaska
  Tytuł całości: W: Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej / red. Mieczysław Adamowicz
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Rok wydania: 2002
  Strony zajęte przez pracę: S. 311-323
  ISBN: 83-724-273-8
  Uwagi: Streszcz. w jęz. pol. i ang.
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gmina ; samorząd gminny ; budżet gminy ; Biała Podlaska (woj. lubelskie)
  Uwaga: sygn. 1429 VIII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka AB