AB

Bibliografia publikacji pracowników
Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej

Baza tworzona przez Bibliotekę Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II.Zapytanie: ZWOLIŃSKA-LIGAJ MAGDALENA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 102Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/102
Nr opisu: 0000045180
Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
Tytuł pracy: Cooperative links between businesses in the context of local system resilience. A case study of Poland peripheral regions
Tytuł równoległy: Powiązania kooperacyjne przedsiębiorstw w kontekście rezyliencji układów lokalnych. Studium przypadku regionów peryferyjnych Polski
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2023, Vol. 25, no. 1, p. 325--340
p-ISSN: 2657-781X
e-ISSN: 2657-7828

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 70.000
Słowa kluczowe: innowacyjność ; kooperacja ; przedsiębiorstwo ; region peryferyjny ; rezyliencja lokalna ; smart village
Słowa kluczowe ang.: cooperative ; entrepreneurship ; innovativeness ; local resilience ; peripheral region ; smart village
https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=235028
DOI: 10.5604/01.3001.0016.2287
Streszczenie: This study investigates the extent and nature of cooperative links between businesses in the analysed administrative units (communes) in peripheral regions in terms of their effect on strengthening the resilience of local economy. Empirical research was carried out in 2018 in three peripheral regions of Poland on a sample of 240 entrepreneurs. Entrepreneurs participated in creating local (commune-level) supply chains while reporting connections with suppliers outside of local systems. Businesses analysed in this study played a key role in enhancing the diversity of local (commune-level) goods and services markets while time taking into account their customers' requirements. Local cooperation promoted strengthening of the competitive edge of cooperating businesses, becoming a local resilience factor. The characteristics of cooperative links presented in the study revealed that the benefits of local cooperation were appreciated more often in the group of businesses with inferior conditions for running and growing a business. Local economic growth policies in peripheral regions should take into account the assumptions arising from the smart village concept. A vital component of these policies in the context of fostering local innovativeness is the focus on the possibility of stimulating cooperation processes within local business sectors. Such focus of local policies may be seen as aimed at enhancing the resilience of local socio-economic systems.
Streszczenie: Celem pracy jest określenie stopnia i charakteru powiązań kooperacyjnych, charakteryzujących przedsiębiorstwa badanych gmin regionów peryferyjnych, w kontekście wpływu powiązań kooperacyjnych na wzmocnienie rezyliencji gospodarki lokalnej. Badania empiryczne zrealizowano w Polsce, w trzech regionach peryferyjnych na próbie 240 przedsiębiorców. Badane przedsiębiorstwa uczestniczą w budowaniu lokalnych łańcuchów dostaw, jednocześnie wykazując powiązania z dostawcami spoza układów lokalnych. Wypełniają ważną rolę wzbogacania różnorodności lokalnych (gminnych) rynków dóbr i usług, przy jednoczesnym uwzględnianiu wymagań odbiorców. Kooperacja w skali lokalnej służyła wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw w niej uczestniczących, stając się czynnikiem lokalnej rezyliencji. Ujawniona charakterystyka powiązań kooperacyjnych wskazuje na przyjmowanie przez przedsiębiorstwa strategii kooperacji w obliczu trudniejszych warunków funkcjonowania i rozwoju. Lokalne polityki rozwoju gospodarczego w regionach peryferyjnych powinny uwzględniać założenia wynikające z koncepcji smart village. Istotnym elementem tych polityk, w kontekście wzmacniania lokalnej innowacyjności, jest zwrócenie uwagi na możliwości pobudzania procesów kooperacji w ramach lokalnych sektorów biznesu. Takie ukierunkowanie lokalnych polityk można postrzegać, jako zmierzające w stronę wzmacniania stanu rezyliencji lokalnych układów społeczno-ekonomicznych.
Projekt/grant: Innovation, innovativeness and reginal / local growth : działalność statutowa WNET PSW, WNET/KEZ/ZE1

2/102
Nr opisu: 0000045578
Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
Tytuł pracy: How to Deal with Crisis? Place Attachment as a Factor of Resilience of Urban-Rural Communes in Poland during the COVID-19 Pandemic
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2023, Vol. 15, issue 7, article number 6222
p-ISSN: 2071-1050

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie zagranicznym
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie z IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.900
Punktacja ministerstwa: 100.000
Słowa kluczowe ang.: commune resilience ; COVID-19 ; pandemic ; peripheral regions ; place attachment
https://www.mdpi.com/2071-1050/15/7/6222
DOI: 10.3390/su15076222
Streszczenie: The phenomenon of place attachment as a community resilience determinant requires a detailed study and, as such, is not sufficiently explored in the literature. This study analyses both resilience determinants and resilience tools in order to provide local communities with optimum courses of action and decision makers with postulates concerning local development policies. Our goal is to determine the effect of place attachment on the activity of the local community in the process of the reconstruction of a local territorial unit following a crisis (COVID-19 pandemic) situation, as well as determine the symptoms of the crisis exemplified by urban-rural communes in Poland. Empirical research was carried out with regard to all 87 urban-rural communes in Poland with their seat in a small city with district rights. The respondents in the survey included individuals in governance positions: mayor/deputy mayor/secretary. Comparative analyses were performed on the entire group by juxtaposing communes located in peripheral regions (19 units) of the Eastern Poland Macroregion and the remaining communes (68). In light of the empirical research, communes located in Eastern Poland's peripheral regions were more severely impacted by the COVID-19 crisis than ones situated elsewhere in Poland. In urban-rural communes located in peripheral regions, actions supporting the "ability to absorb" shocks are taken more frequently than those promoting "positive adaptability in anticipation of, or in response to, shocks". Less frequent were proactive measures of innovative nature, involving "restoration and use" of the existing local resources, e.g., new methods of the use of natural resources by the households or new activities in the creative industry based on individual creativity, skills and talents. An analysis of all units reveals a generally low level of pro-resilience activities of the local communities in the communes investigated in the study except for the application of modern technologies/forms of remote communication. It was demonstrated that, in local communities with a high level of place attachment, activities aimed at building resilience are more frequent. For local governments, the results constitute proof of the importance of place attachment in building community resilience in local development policies. We should highlight the need for activities integrating urban and rural residents in urban-rural communes in order to create a shared space with which they could identify while strengthening bonds, thus raising the level of social capital. It is also necessary to look for ways to use IT, not only for communication processes, but also for managing crisis situations, in parallel with activities aimed at strengthening social capital.
Projekt/grant: Rezyliencja gmin miejsko-wiejskich w Polsce. Operacjonalizacja, pomiar, diagnoza mechanizmów adaptacyjnych : Fundusz Rozwoju Nauki PSW, PB4/2020

3/102
Nr opisu: 0000044109
Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
Tytuł właściwy: Review of the monograph by Andrzej Miszczuk and Magdalena Miszczuk "Local economic policy in Poland. Determinants, institutions, instruments", Norbertinum, Lublin 2021, S. 261 = Recenzja monografii Andrzeja Miszczuka i Magdaleny Miszczuk "Lokalna polityka gospodarcza w Polsce. Uwarunkowania, insyttucje, instrumenty", Norbertinum, Lublin 2021, s. 261
Tytuł czasopisma:
Rok: 2022, Vol. 15, no. 2, p. 266-268
Charakterystyka formalna: recenzja
Język publikacji: ENG, POL
DOI: 10.2478/ers-2022-0018

4/102
Nr opisu: 0000042382
Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Kamila Bartniczuk, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
Tytuł pracy: Borderland location as a factor of the development of the Terespol commune
Tytuł pracy w innym języku: Przygraniczne położenie jako czynnik rozwoju gminy Terespol
Tytuł czasopisma:
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2021, Vol. 14, no. 3, p. 320--345
p-ISSN: 2083-3725
e-ISSN: 2451-182X

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja ministerstwa: 20.000
Słowa kluczowe: gmina ; obszar przygraniczny ; path dependence ; rozwój lokalny ; Terespol (woj. lubelskie)
Słowa kluczowe ang.: borderland area ; commune ; local development ; path dependence
http://www.ers.edu.pl/PRZYGRANICZNE-POLOZENIE-JAKO-CZYNNIK-ROZWOJU-GMINY-TERESPOL,141157,0,2.html
DOI: 10.2478/ers-2021-0023
Streszczenie: Subject and purpose of work: The aim of the study was to determine the significance of the borderland location as a factor in the development of the Terespol commune. The paper answers the questions how the borderland location is perceived by the inhabitants, whether it gives an opportunity for the development of the Terespol commune, and what is the significance of the borderland location compared to other factors in the commune's development. Materials and methods: The study uses the method of a survey with a representative sample of 50 inhabitants of the Terespol commune. The literature on the subject related to the factor of the borderland location and its role in local development as well as planning documents concerning the development of the commune were investigated. The analyzes were supplemented with a review of official statistical databases describing economic activity in the commune. The time scope of the research covers the years 1990-2021. Results: In the light of the research, the borderland location is the leading factor in the development of the commune, and keeping it on the current development path and the growing significance of this factor may increase the chance of building a "New Silk Road'. Other development potential are rich natural and landscape values which favour the expansion of tourism and agriculture. The potential of the local community - residents, local entrepreneurs, and local government - is assessed as low. In the opinion of the inhabitants the potential of the location is also not fully used. Conclusions: The commune's potential should be used in the development of additional production specialties, its multifunctionality and better adaptation to new socio-economic conditions resulting from the economic transformation and the challenges of increasing competitiveness. It is necessary to activate other functions and factors, whose significance has decreased over the years, including human capital activation. A fuller use of the commune's potential should be based to a greater extent on the participation of the local community.
Streszczenie: Przedmiot i cel pracy: Celem pracy było określenie znaczenia przygranicznego położenia jako czynnika rozwoju gminy Terespol. Praca odpowiada na pytania o to jak postrzegane jest przez mieszkańców przygraniczne położenie - czy jako szansa na rozwój gminy Terespol oraz o znaczenie przygranicznego położenia na tle innych czynników rozwoju gminy. Materiały i metody: W pracy zastosowano metodę sondażu z wykorzystaniem techniki ankiety na reprezentatywnej próbie 50 mieszkańców gminy Terespol. Analizie poddano literaturę przedmiotu odnoszącą się do czynnika przygranicznego położenia i jego roli w rozwoju lokalnym oraz dokumenty planistyczne stanowiące podstawę rozwoju gminy. Analizy uzupełnione zostały przeglądem baz danych statystyki publicznej charakteryzujących działalność gospodarczą na terenie gminy. Zakres czasowy badań obejmuje lata 1990-2021. Wyniki: W świetle przeprowadzonych badań przygraniczne położenie stanowi wiodący czynnik rozwoju gminy, zatrzymujący ją na dotychczasowej ścieżce rozwoju, a rosnące znaczenie tego czynnika może potęgować szansa budowy "Nowego Jedwabnego Szlaku". Inne potencjały rozwoju stanowią bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe sprzyjające rozwojowi turystyki oraz rolnictwa. Nisko oceniany jest potencjał społeczności lokalnej - mieszkańców, przedsiębiorców lokalnych i samorządu. W opinii mieszkańców potencjał położenia także nie jest w pełni wykorzystany. Wnioski: Potencjały gminy powinny być wykorzystywane w rozwoju dodatkowych specjalności wytwórczych gminy, rozwoju jej wielofunkcyjności i lepszej adaptacji do nowych warunków społeczno-gospodarczych wynikających z transformacji gospodarczej i wyzwań wzrostu konkurencyjności. Konieczna jest aktywizacja innych funkcji i czynników, których znaczenie zmalało na przestrzeni lat, w tym aktywizacja kapitału ludzkiego. Pełniejsze wykorzystanie potencjału gminy powinno się opierać w większym stopniu na partycypacji lokalnej społeczności.

5/102
Nr opisu: 0000043079
Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
Tytuł monografii: Lokalne strategie innowacji jako instrument kreowania innowacyjności i wspierania rozwoju
Miejsce wydania: Biała Podlaska
Wydawca: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Rok wydania: 2021
Strony: 360 s, wykresy, tabele, 24 cm
Seria: Monografie i Rozprawy, nr 11
ISBN: 978-83-64881-81-7
Charakterystyka formalna: monografia polska (autor)
Charakterystyka wg MNiSW: autorstwo monografii z wykazu MEiN
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 80.000
Liczba arkuszy: 23
Słowa kluczowe: innowacje ; lokalne systemy innowacji ; rozwój lokalny ; rozwój regionalny ; strategia rozwoju
[sprawdź dostępność w katalogu AB]

6/102
Nr opisu: 0000041312
Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
Tytuł pracy: Possibilities of implementing the smart development concept in rural areas from a business perspective. The example of Eastern Poland
Tytuł równoległy: Możliwości wdrażania koncepcji inteligentnego rozwoju obszarów wiejskich z perspektywy przedsiębiorstw. Przykład regionów Polski Wschodniej
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2021, Vol. 23, no. 1, p. 97--109
p-ISSN: 2657-781X
e-ISSN: 2657-7828

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 40.000
Słowa kluczowe: inteligentny rozwój ; innowacyjność ; obszar wiejski ; przedsiębiorczość ; region peryferyjny ; Polska Wschodnia
Słowa kluczowe ang.: eastern Poland ; entrepreneurship ; innovativeness ; peripheral regions ; rural areas ; smart development
https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=214303
DOI: 10.5604/01.3001.0014.7868
Streszczenie: The aim of this paper was the evaluation of the impact of selected background conditions for implementing the smart village concept in the opinion of entrepreneurs. The assessment was based on an opinion poll on a sample of 240 entrepreneurs from three regions of Eastern Poland, using a questionnaire. The results were presented using descriptive analysis, including a comparative analysis of areas with low and high levels of smart growth potential. The presented results show that rural areas in the abovementioned regions, in general, create disadvantageous conditions for enhancing innovativeness through business activity, and the surveyed agents are characterised by a low level of innovativeness. In the opinion of the surveyed entrepreneurs, on the impact of selected factors on enterprise innovativeness, the potential impact of the local environment is above average. The findings point to a need to develop the endogenous potential of rural areas from peripheral regions by increasing access to modern ITC infrastructure and the role of the institutional environment in the process of knowledge transfer to the local sector of companies, the development of local connections in the business sector and within the scope of cooperation of local authorities with entrepreneurs.
Streszczenie: Celem badań była ocena wpływu wybranych uwarunkowań realizacji koncepcji inteligentnego rozwoju obszarów wiejskich w opinii przedsiębiorców. Oceny tej dokonano na podstawie badań sondażowych z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu na próbie 240 przedsiębiorców z trzech regionów Polski Wschodniej. Wyniki zaprezentowano z wykorzystaniem analizy opisowej, w tym analizy porównawczej obszarów o niskim i wysokim poziomie potencjału inteligentnego rozwoju. Wskazują one, że na obszarach wiejskich badanych regionów peryferyjnych występują ogólnie niesprzyjające warunki aktywności proinnowacyjnej przedsiębiorstw, a badane podmioty charakteryzuje niska innowacyjność. W opinii badanych przedsiębiorców na temat wpływu wybranych czynników na innowacyjność przedsiębiorstw potencjalny wpływ środowiska lokalnego jest ponadprzeciętny. Wykazano potrzebę rozwijania potencjału endogenicznego obszarów wiejskich regionów peryferyjnych w zakresie zwiększenia dostępności nowoczesnej infrastruktury informatycznej i komunikacyjnej, zwiększenia roli otoczenia instytucjonalnego w procesie transferu wiedzy do lokalnego sektora przedsiębiorstw, rozwoju lokalnych powiązań w sektorze przedsiębiorstw i w ramach współpracy samorządu lokalnego z przedsiębiorcami.
Projekt/grant: Innowacje i innowacyjność a rozwój regionalny i lokalny : działalność statutowa WNET PSW, WNET/KEZ/ZE/1

7/102
Nr opisu: 0000042733
Autorzy: Anton Boiko, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Vixtoria Bozhenko, Ewelina Florczak, Volodymyr Ovcharenko.
Tytuł pracy: Readiness for implementing innovations in banking in advanced and emerging economies
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2021, Vol. 14, no 4, p. 236--250
p-ISSN: 2071-8330
e-ISSN: 2306-3483

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 100.000
Słowa kluczowe ang.: bank ; financial services ; fuzzy logic ; innovation ; investment attractiveness
https://www.jois.eu/?738,en_readiness-for-implementing-innovations-in-banking-in-advanced-and-emerging-economies
DOI: 10.14254/2071-8330.2021/14-4/16
Streszczenie: The development of innovation requires special knowledge from various management areas, as well as technological and intellectual support from the state. The study aims to assess the country's readiness to introduce innovative banking technologies. The methodological tools used for the study include bibliographic analysis, fuzzy logic, factor analysis, and the Brown-Mayer model. The period under consideration is 2004-2018. The paper focuses on two groups of countries: advanced economies (Germany, France, Czech Republic, and Spain), emerging markets and developing economies (Ukraine, Poland, Turkey, Croatia, Romania). The results of bibliometric analysis obtained with VOSViewerv.1.6.10 toolkit prove that the most significant factors affecting the country's readiness to implement banking innovations are intensive economic growth, development of information and communication technologies in society, and financial strength of the banking system. The assessment results show a gradual improvement of technological and economic conditions that are necessary for the intensification of innovation processes in banking in the countries. France, Germany, Turkey, and Poland are among the leading countries with the best conditions for the development of banking innovations, while Ukraine, Croatia, and Romania have the least favorable conditions among analyzed countries. The results of this empirical study can be used to formulate a strategic plan for the development of a country's banking system.

8/102
Nr opisu: 0000040091
Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
Tytuł pracy: The "Smart Village" as a Way to Achieve Sustainable Development in Rural Areas of Poland
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2020, Vol. 12, issue 16, article number 6503
p-ISSN: 2071-1050

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie zagranicznym
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie z IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.251
Punktacja ministerstwa: 100.000
Słowa kluczowe ang.: rural areas ; sustainable development ; smart development ; smart village ; development factors ; Lubelskie Voivodeship
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/16/6503
DOI: 10.3390/su12166503
Streszczenie: In each country, rural areas cover the bulk of available land; however, they generally remain outside the mainstream of innovative development processes. Still, they have potential and are vital for implementing the highly valid concept of persistent and sustainable development. The idea of such growth can be implemented in many ways, and the smart development concept is one of these ways. The aim of this paper is to present the smart village concept as a means to achieve the sustainability and resilience of rural areas, relying on the analysis of basic theories of sustainable and persistent growth. The study examines and evaluates the state of the potential for the smart growth of rural areas in all regions of Poland, as well as presents the results of the empirical research on such potential in three regions of Eastern Poland. The smart growth potential of the regions in question was determined by means of 24 variables representing the following fields: management, life quality, economy, society, natural environment and mobility. It was concluded that the smart village concept can be useful in facilitating sustainable development of rural areas. Further research concerning the problem should in particular focus on strengthening the relations between rural communes with cities and towns in their close vicinity.

9/102
Nr opisu: 0000038895
Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
Tytuł pracy: Commune government as a creator of local relations - the local innovation context
Tytuł pracy w innym języku: Samorząd gminy jako kreator lokalnych relacji - kontekst lokalnej innowacyjności
Tytuł czasopisma:
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2019, vol. 12, no. 4, p. 387--400
p-ISSN: 2083-3725
e-ISSN: 2451-182X

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja ministerstwa: 20.000
Praca recenzowana
Słowa kluczowe: innowacyjność ; inwestycje lokalne ; lokalne grupy działania ; samorząd gminny
Słowa kluczowe ang.: innovation ; local investments ; Local Actions Group ; commune government
http://www.ers.edu.pl/SAMORZAD-GMINY-JAKO-KREATOR-LOKALNYCH-RELACJI-n-KONTEKST-LOKALNEJ-INNOWACYJNOSCI,115112,0,2.html
DOI: 10.2478/ers-2019-0035
Streszczenie: Subject and purpose of work: The objective of the study is to characterise the status and nature of local authorities' relations with local communities and to assess the importance of local relations in the process of strengthening local innovation. Materials and methods: The survey method was employed in the research and a questionnaire was sent to heads of communes /mayors via electronic means. The research material consisted of 105 questionnaire forms. Results: There is a perceived imbalance in the development of interactions with social and economic actors to the disadvantage of interactions with economic sector representatives. Increasing local innovation rooted in the economic dimension of the development processes of the analysed local systems has been revealed to be of a relatively lesser importance. Local Action Groups are a major contributor to the development and innovation process, mainly in the social dimension. Local relations are not perceived by the representatives of local authorities as particularly important factors of regional innovation. Conclusions: The analysis of the local systems revealed a need to increase the scale of activity of local government representatives as part of developing relations with the economic sector. Opportunities should be sought arising from building local partnerships aimed at the implementation of pro-innovative, multi-stakeholder projects, which will have a greater capacity to influence local development processes.
Streszczenie: Przedmiot i cel pracy: Za cel pracy przyjęto charakterystykę stanu i charakteru relacji samorządów lokalnych nawiązywanych z przedstawicielami lokalnych środowisk oraz ocenę znaczenia lokalnych relacji w procesie wzmacniania lokalnej innowacyjności. Materiały i metody: W badaniach wykorzystano metodę sondażu, kierując do wójtów/burmistrzów drogą elektroniczną kwestionariusz ankiety. Materiał badawczy stanowiło 105 kwestionariuszy ankiet. Wyniki: Dostrzeżono dysproporcje w skali rozwijanych interakcji z podmiotami sektora społecznego i gospodarczego na niekorzyść interakcji z przedstawicielami sektora gospodarczego. Ujawniono relatywnie mniejsze znaczenie czynników zwiększania lokalnej innowacyjności zakorzenionych w gospodarczym wymiarze procesów rozwojowych badanych układów lokalnych. Lokalne Grupy Działania stanowią ważny podmiot oddziałujący na proces rozwoju i innowacyjności głównie w wymiarze społecznym. Relacje lokalne nie są postrzegane przez przedstawicieli badanych władz samorządowych jako szczególnie istotne czynniki innowacyjności lo-kalnej. Wnioski: W badanych układach lokalnych ujawniła się potrzeba zwiększenia skali aktywności przedstawicieli władz samorządowych w ramach rozwijania relacji z przedstawicielami sektora gospodarczego. Poszukiwać należy możliwości wynikających z budowania lokalnych partnerstw, ukierunko-wanych na realizację proinnowacyjnych, wielopodmiotowych projektów, które uzyskają większą zdol-ność do oddziaływania na lokalne procesy rozwoju.
Projekt/grant: Innowacje i innowacyjność a rozwój regionalny i lokalny : działalność statutowa WNET PSW, WNET/KEZ/ZE/1

10/102
Nr opisu: 0000038940
Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
Tytuł pracy: Stan i determinanty wzmacniania innowacyjności lokalnej w regionach peryferyjnych - przykład regionów Polski Wschodniej
Tytuł całości: W: 100 lat polityki agrarnej w SGGW, T. 2 / red. Marian Podstawka
Miejsce wydania: Warszawa
Wydawca: Wydawnictwo SGGW
Rok wydania: 2019
Strony zajęte przez pracę: S. 271-287
ISBN: 978-83-7583-899-2 (ponownie nadany)
Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii z wykazu MEiN
Język publikacji: POL
Praca recenzowana
Słowa kluczowe: innowacje lokalne ; obszar wiejski ; rozwój inteligentny ; samorząd lokalny
Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.

11/102
Nr opisu: 0000037684
Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Łukasz Jan Zbucki.
Tytuł pracy: The potential of smart development of urban-rural communes in peripheral region (a case study of the Lublin Region, Poland)
Tytuł czasopisma:
Szczegóły: 2019, Vol. 23, issue 2, p. 85--91
p-ISSN: 0867-6046
e-ISSN: 2084-6118

Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 100.000
Słowa kluczowe ang.: smart villages concept ; operacionalization of smart village potential ; the method of zero-state unitarisation ; peripheral region ; urban-rural comunes
Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
Inne bazy podające opis:
 • WoS CC / ESCI
 • Scopus

  https://content.sciendo.com/view/journals/mgrsd/23/2/article-p85.xml
  DOI: 10.2478/mgrsd-2019-0017
  Streszczenie: The purpose of the work is to characterize the potential for the smart development of urban-rural communes of the Lublin Province as potential catalysts for the implementation of the smart villages' concept. In order to determine the potential for the smart development, the zero-unitarization method was used. In specific areas of smart village concept a synthetic index was determined. The study negatively verified the relationship between the level of potential for the smart development of the studied communes and the accessibility of transport and communication of the region's capital. The study also revealed a positive correlation between the size of the urban centre in the urban-rural commune and the level of the potential of smart development of urban-rural communes.
  Projekt/grant: : działalność statutowa WNET PSW

  12/102
  Nr opisu: 0000037051
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Wizerunek i tożsamość miasta jako instrument wzmacniania jego atrakcyjności i procesów rozwoju na przykładzie miasta Biała Podlaska
  Tytuł równoległy: City image and identity as instruments to strengthen attractiveness and development processes - the example of Biała Podlaska
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2019, nr 1 (75), s. 99--121
  p-ISSN: 1509-4995

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 40.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: wizerunek ; miasto ; tożsamość miejsca ; funkcje miasta ; Biała Podlaska
  Słowa kluczowe ang.: image ; city ; place identity ; functions of the city ; Biała Podlaska
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  http://studreg.uw.edu.pl/pl/archiwum,wizerunek-i-tozsamosc-miasta-jako-instrument-wzmacniania-jego-atrakcyjnosci-i-procesow-rozwoju-na-przykladzie-miasta-biala-podlaska
  DOI: 10.7366/1509499517506
  Streszczenie: W pracy przedstawiono stan rozwoju i tożsamość miasta Biała Podlaska przy wykorzystaniu analizy literatury i oficjalnych dokumentów władz miejskich. Zaprezentowano także opinie 316 studentów PSW na temat tożsamości i wizerunku Białej Podlaskiej. Badania ujawniły, ze wizerunek miasta jest silnie zdeterminowany lokalizacją w pobliżu granicy państwa oraz istnieniem ważnych w skali regionu ośrodków akademickich. Funkcjonowanie szkół wyższych oddziałuje nie tylko na miasto i otaczające je gmiony, lecz także na cały region oraz inne miejsca zamieszkania i zatrudnienia absolwentów. Badania potwierdziły hipotezę, że sposób postrzegania miasta przez studentów jest ważny dla dalszego rozwoju miasta.
  Streszczenie: The paper presents the state of development and the identity of the city of Biała Podlaska using the analysis of literature and official documents of the municipial authorities. The opinions of 316 PSW students about the city's image and identity were also presented. The research revealed that the city's image is strongly determined by its location near the state border and the presence of academic centres in the region. The functioning of universities affects not only the city, the surrounding towns of the municipality, but also the entire region and other places of residence and employment of graduates. The research corroborated the hypothesis that the way in which students perceive the city is smportant for the further development of the city.

  13/102
  Nr opisu: 0000037049
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Atrakcyjność i potencjał rozwojowy miasta Biała Podlaska w opinii młodzieży studiujących kierunki ekonomiczne w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej
  Tytuł równoległy: Attractiveness and development potential of the city of Biała Podlaska in the opinion of young people studying economy at the Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2018, T. 32, s. 99--111
  p-ISSN: 2543-5302
  e-ISSN: 2082-4793

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: atrakcyjność miasta ; funkcjonowanie miasta ; potencjał rozwojowy ; Biała Podlaska
  Słowa kluczowe ang.: attractiveness of the city ; functioning of the city ; development potential ; Biala Podlaska
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2019/05/S_Miejskie_32_2018-Adamowicz.pdf
  DOI: 10.25167/sm2018. 032.07
  Streszczenie: Przedmiotem pracy jest ocena atrakcyjności i potencjału rozwojowego Białej Podlaskiej w świetle opinii studentów kierunków ekonomicznych Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. W części teoretycznej pracy przedstawiono zagadnienie atrakcyjności i potencjału rozwojowego. Część empiryczna jest wynikiem sondażu diagnostycznego przeprowadzonego na zbiorowości 316 studentów. Ocena potencjału rozwojowego i funkcjonowania miasta prowadzona była przez studentów z uwzględnieniem potrzeb młodzieży studiującej, mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. Badania wykazały, że respondenci dobrze oceniają szanse dla miasta w rozwoju edukacji, handlu i sektora transportu, spedycji i logistyki. Miasto utraciło wcześniej dobrze rozwinięte funkcje przemysłowe.
  Streszczenie: The subject of the study is evaluation of the attractiveness and development potential of Biala Podlaska city in the opinion of economics students of the State School of Higher Education in Biala Podlaska. The work contains a theoretical part which presents issues of attractiveness and development potential, as well as empirical part based on the results of a diagnostic survey carried out on 316 economics students. Assessment of the development potential and functioning of the city was carried out by students, taking into account the needs of young people studying, inhabitants, entrepreneurs and tourists. Research has shown that respondents well assess the chances for a city in the development of education, trade and transport, logistics and shipping. The city has lost its well-developed industrial functions.

  14/102
  Nr opisu: 0000035856
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Finansowanie działalności innowacyjnej na przykładzie przedsiębiorstw z regionów peryferyjnych
  Tytuł równoległy: Financing innovation activity based on the example of enterprises from peripheral regions
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2018, T. 20, z. 1, s. 9--16
  p-ISSN: 1508-3535
  e-ISSN: 2450-7296

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: nakłady na innowacje ; źródła finansowania ; bariery innowacyjności ; innowacje
  Słowa kluczowe ang.: financial outlays on innovation ; source of financing ; bariers to innovation ; innovations
  https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=169214&language=en
  DOI: 10.5604/01.3001.0011.7222
  Streszczenie: Celem pracy jest charakterystyka skali, źródeł finansowania i przeznaczenia nakładów finansowych na działalność innowacyjną w badanych przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie dwóch powiatów regionu wykazującego cechy peryferyjności oraz określenie najważniejszych barier tej aktywności. Pracę oparto na wynikach badań sondażowych z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu, zrealizowanych na terenie badanych powiatów województwa lubelskiego w 2015 roku. Obejmowały one okres 2010-2014. Materiał badawczy stanowiło 147 wywiadów z przedsiębiorcami. Wykazano, że wydatki ukierunkowane na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw dokonywane były rzadko i przeznaczane były głównie na wzmacnianie ich potencjału materialnego. Przedsiębiorcy finansowali działalność innowacyjną niemal wyłącznie ze środków własnych. Przedsiębiorcy w większości dostrzegali występowanie barier działalności innowacyjnej. Bariery dotyczyły głównie ograniczonych możliwości związanych z zapewnieniem jej finansowania oraz poziomu kosztów wdrażania innowacji - ocenianego jako wysoki.
  Streszczenie: The aim of the work is to characterize the scale, sources of financing and the allocation of financial outlays for innovative activities in the surveyed enterprises. The enterprises are located in two counties of the region showing the characteristics of peripherality. The most important barriers to innovative activity were also examined. The work was based on the results of surveys using the interview questionnaire carried out in the examined counties of the Lublin voivodeship. The research material consists of 147 interviews with entrepreneurs. The research were conducted in 2015. They covered the period 2010-2014. The study showed that expenditures aimed at increasing the innovativeness of enterprises were rarely made and were intended mainly to strengthen their material potential. Entrepreneurs financed innovative activity almost exclusively from their own resources. Entrepreneurs mostly noticed the existence of barriers to innovative activity. The barriers mainly concerned limited possibilities of financing the innovative activity and high level of its costs

  15/102
  Nr opisu: 0000035743
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Mieczysław Adamowicz.
  Tytuł pracy: Innovative activity of enterprises in the peripheral region
  Tytuł całości: W: Rural Development and Entrepreneurship Production and Co-operation in Agriculture : proceedings of the International Scientific Conference, No 47 / ed. Anita Auzina
  Miejsce wydania: Jelgava
  Wydawca: Latvia University of Life Sciences and Technologies
  Rok wydania: 2018
  Seria: Economic Science for Rural Development, 1691-3078, No 47
  Strony zajęte przez pracę: S. 433-441
  ISBN: 978-9984-48-292-7
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
  Charakterystyka wg MNiSW: publikacja w recenzowanych mat. konf. międzynar. uwzględnionej w WoS
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 15.000
  Liczba arkuszy: 0,5
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe ang.: innovations ; rural enterprises ; factors and barriers to innovation ; effects of innovative activity
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  Inne bazy podające opis:
 • WoS

  http://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Krajums_Nr_47_01.05.2018.pdf
  DOI: 10.22616/ESRD.2018.050
  Streszczenie: The purpose of the work is to characterize the state of innovative activity of enterprises operating in the peripheral region, as well as to define the prospects for its increase with an indication of the most important barriers of this activity. The work presents the results of empirical research carried out in the Lublin province on a sample of 147 enterprises. The study used the diagnostic poll method using an interview questionnaire. The research allowed for a positive verification of the hypothesis about the existence of a small group of enterprises focused on development in the studied area, active in the area of introducing innovations, noticing the need to implement them and capable of overcoming numerous barriers in this process. Limitations of innovation are more often noticed by entrepreneurs active in the area of the innovation implementation. The main barriers limiting the innovative activity of the assessed enterprises include financial barriers. Barriers related to limited access to knowledge in the innovation process against the background of financial barriers are not very important.

  16/102
  Nr opisu: 0000035619
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Danuta Jolanta Guzal-Dec, Mieczysław Adamowicz.
  Tytuł pracy: Koncepcja inteligentnego rozwoju lokalnych jednostek terytorialnych na obszarach wiejskich regionu peryferyjnego na przykładzie województwa lubelskiego
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2018, Nr 2 (179), s. 247--279
  p-ISSN: 0137-1673

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 14.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: inteligentna wioska ; inteligentne miasto ; innowacje lokalne ; zasoby/udogodnienia/atrakcje
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/709
  DOI: 10.7366/wir022018/13
  Streszczenie: Celem artykułu było usystematyzowanie dorobku w zakresie podstaw teoretycznych koncepcji inteligentnego rozwoju w odniesieniu do obszarów wiejskich regionu peryferyjnego oraz podjęcie próby pomiaru potencjału inteligentnego rozwoju gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Część empiryczna pracy koncentruje się na wykorzystaniu autorskiej koncepcji pomiaru potencjału inteligentnego rozwoju dla scharakteryzowania zróżnicowania stanu zaawansowania jednostek terytorialnych w regionie lubelskim oraz identyfikacji potencjalnych ośrodków inteligentnego rozwoju, a także ukazania związku między rodzajem struktury funkcjonalnej gmin a poziomem inteligentnego rozwoju. W badaniu przyjęto, że koncepcja inteligentnych wiosek (smart village) może być zoperacjonalizowana w ramach diagnozy sześciu następujących wymiarów: zarządzanie, jakość życia, gospodarka, społeczeństwo, środowisko naturalne oraz mobilność. Budowa zestawu 24 wskaźników diagnostycznych chrakteryzujących wskazane wymiary została oparta na zasobach Banku Danych Lokalnych GUS, danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). W celu uporządkowania badanych jednostek terytorialnych pod względem potencjału smart village wykorzystano metodę unitaryzacji zerowanej. Efektem badań jest ranking 193 gmin województwa lubelskiego, w tym 167 wiejskich i 26 miejsko-wiejskich. Zrealizowane badania umożliwiły pozytywną weryfikację hipotezy dotyczącej powiązania poziomu potencjału inteligentnego rozwojuze stopniem zaawansowania procesu rozwoju wielofunkcyjnego jednostek terytorialnych. Zauważyć należy, że poza gminami miejsko-wiejskimi dostrzegalne zaawansowanie w potencjale dla inteligentnego rozwoju osiągane było także w gminach wiejskich o zróżnicowanej strukturze funkcjonalnej lokalnych gospodarek. Wyższy potencjał inteligentnego rozwoju wykazywały jednostki o wielofunkcyjnej strukturze gospodarki.
  Projekt/grant: : Badania statutowe KEiZ

  17/102
  Nr opisu: 0000037806
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł monografii: Kształtowanie lokalnych systemów innowacji jako sposób realizacji koncepcji inteligentnego rozwoju na przykładzie regionów peryferyjnych
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW JPII
  Rok wydania: 2018
  Strony: 357, [32] strony, ilustracje, 24 cm
  Seria: Monografie i Rozprawy, nr 9
  ISBN: 978-83-64881-47-3
  Charakterystyka formalna: monografia polska (autor)
  Charakterystyka merytoryczna: praca monograficzna
  Charakterystyka wg MNiSW: autorstwo monografii - j. polski lub inny poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 80.000
  Liczba arkuszy: 27
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: innowacje ; lokalny system innowacji ; inteligentny rozwój ; rozwój lokalny ; region peryferyjny ; obszar wiejski ; samorząd gminy
  Projekt/grant: Innowacje i innowacyjność a rozwój regionalny i lokalny : działalność statutowa WNET PSW, WNET/KEZ/ZE/1

  18/102
  Nr opisu: 0000036271
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: New concepts for rural development in the strategies and policies of the European Union
  Tytuł równoległy: Nowe koncepcje rozwoju obszarów wiejskich w strategiach i politykach Unii Europejskiej
  Tytuł czasopisma:
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2018, Vol. 11, no. 3, p. 7--31
  p-ISSN: 2083-3725
  e-ISSN: 2451-182X

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja ministerstwa: 9.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna ; polityka spójności ; rozwój wielofunkcyjny ; inteligentna wieś ; partnerstwo
  Słowa kluczowe ang.: Common Agricultural Policy ; cohesion policy ; multifunctional development ; smart village ; partnership
  http://www.ers.edu.pl/NOWE-KONCEPCJE-ROZWOJU-OBSZAROW-WIEJSKICH-W-STRATEGIACH-nI-POLITYKACH-UNII-EUROPEJSKIEJ,99631,0,2.html
  DOI: 10.2478/ers-2018-0022
  Streszczenie: The subject of the analysis is the concept of rural development in the European Union countries and its connection with the evolution of the common agricultural policy and the transformation of the cohesion policy. The aim of the study is to discover and assess the scale and method of supporting the rural development in the European Union countries through common agricultural policy and to present the underlying theoretical-cognitive and political-practical premises for shaping rural development strategies. Materials and methods: The official documents and subject literature are submitted for critical analysis and evaluation by authors. Results: This paper presents methods of defining and classifying rural areas and rural development through common agricultural policy and cohesion policy. It specifically outlines the concepts of multifunctional and intelligent development linked to the Europe 2020 strategy and the Cork political declarations. The new concept of smart villages and rural-urban partnership is also presented. Conclusions: The processes of rural policy separation and the need for creating national methods of the coordination of community policies and the use of European funds are indicated.
  Streszczenie: Przedmiotem analizy jest koncepcja rozwoju obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej i jej powiązanie z ewolucją wspólnej polityki rolnej i przekształceniem polityki spójności. Celem opracowania jest poznanie i ocena skali i sposobu wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez wspólną politykę rolną oraz przedstawienie leżących u podstaw tego wsparcia koncepcji teoretyczno-poznawczych i polityczno-praktycznych przesłanek kształtowania strategii rozwoju obszarów wiejskich. Materiały i metody: Wykorzystano oficjalne dokumenty, literaturę problemu, poddano krytycznej analizie i ocenie autorskiej. Wyniki: W pracy przedstawiono sposoby definiowania i klasyfikacji obszarów wiejskich oraz sposoby wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez wspólną politykę rolną i politykę spójności. Zarysowano szczególnie koncepcje wielofunkcyjnego i inteligentnego rozwoju powiązane ze strategią Europa 2020 oraz politycznymi deklaracjami z Cork. Przedstawiono także nową ideę inteligentnych wsi i partnerstwa wiejsko-miejskiego. Wnioski: Wskazano na procesy wyodrębniania się polityki rozwoju obszarów wiejskich i potrzebę kształtowania racjonalnego jej modelu przez koordynację polityk wspólnotowych i regionalne wykorzystanie funduszy europejskich.

  19/102
  Nr opisu: 0000035627
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: The Role of Local Government in the Creation of Innovation in Regional Peripheral Economies : (a Case Study of the Lublin Region, Poland)
  Tytuł równoległy: Rola władz samorządowych w kreowaniu innowacyjności gospodarki regionu peryferyjnego : (studium przypadku regionu lubelskiego, Polska)
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2018, Vol. 13, No. 2, p. 123--140
  p-ISSN: 1897-2721

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 13.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: lokalna gospodarka ; lokalne strategie innowacji ; czynniki innowacyjności
  Słowa kluczowe ang.: local economy ; local innovation strategies ; factors of innovation
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii
  http://www.uwm.edu.pl/wne/podstrony/oej1/wydania/2018/artykuly_13_2/02.pdf
  Streszczenie: The subject of this work is to find ways to strengthen the innovativeness of economies in local systems, both from government authorities and business entities. The aim of the study is to assess the scale and scope of activities undertaken by the examined local government units aimed at strengthening the innovativeness of local economies. The paper presents the perspective of local government and enterprises, which allowed for a positive verification of the hypothesis of the existing inconsistency between the activity of government authorities and the expectations of entrepreneurs in support of their pro-innovation activities by local governments. The paper demonstrates that activities aimed at creating innovative conditions have been undertaken on a small and limited scale by local authorities. Nevertheless, local authorities are aware of the need to intensify activities that are particularly important for the local economic sector. The empirical part of this work was based on the results of a survey conducted in 2015, using an interview questionnaire addressed to representatives of local authorities and enterprises in two counties of the Lubelskie Province. The research material consisted of 14 interviews with representatives of municipalities and 147 interviews with entrepreneurs
  Streszczenie: Celem badań jest ocena skali i zakresu działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ukierunkowanych na wzmocnienie innowacyjności lokalnych gospodarek. Zaprezentowano perspektywę władz samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw, co umożliwiło pozytywną weryfikację hipotezy o istniejącej niespójności między aktywnością władz samorządowych i oczekiwaniami przedsiębiorców odnośnie do wsparcia ich działań proinnowacyjnych ze strony samorządów. Wykazano, że aktywność na rzecz tworzenia uwarunkowań sprzyjających innowacyjności przez władze samorządowe była podejmowana w niewielkiej skali i w ograniczonym zakresie działań. Wśród władz samorządowych istnieje świadomość potrzeby intensyfikowania działań szczególnie ważnych dla lokalnego sektora gospodarczego. Część empiryczną pracy oparto na wynikach badań sondażowych zrealizowanych w 2015 roku z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu skierowanego do przedstawicieli władzy lokalnej oraz przedsiębiorców na terenie dwóch powiatów województwa lubelskiego. Materiał badawczy stanowi 14 wywiadów z reprezentantami gmin i 147 wywiadów z przedsiębiorcami.
  Projekt/grant: : Fundusz Grantów na Badania Własne / PSW Biała Podlaska

  20/102
  Nr opisu: 0000035630
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: The social field of smart villages concept : the case of peripheral region - Lublin province in Poland
  Tytuł całości: W: Economic Science for Rural Development : Proceedings of the 2018 International Conference Jelgava, LLU ESAF, 9 11 May 2018, No. 49 / ed. Anita Auzina
  Miejsce wydania: Jelgava
  Wydawca: Latvia University of Life Sciences and Technologies
  Rok wydania: 2018
  Seria: Economic Science for Rural Development, 1691-3078, No. 49
  Strony zajęte przez pracę: S. 296-306
  ISBN: 978-9984-48-294-1
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
  Charakterystyka wg MNiSW: publikacja w recenzowanych mat. konf. międzynar. uwzględnionej w WoS
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 15.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe ang.: smart city ; smart people/community ; smart village ; lagging regions
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii
  Inne bazy podające opis:
 • WoS

  http://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Krajums_Nr_49_01.05.2018.pdf
  Streszczenie: Lagging regions are characterised by coupling of numerous barriers to their development including the ones in the dimension of human and social capital. The concept of smart villages identifies the modes of overcoming these barriers. The aim of the paper was to operationalise and to evaluate social potential of smart village in case of lagging region (Lublin Province, Poland). A quantitative approach was applied during the research. The work uses a descriptive method in the theoretical part and statistical methods in the empirical part. In the light of the statistical analyses carried out in the research process, there has been no indication of a higher potential of rural-urban communes in comparison to rural units. The potential of social smart is strongly dispersed. A positive impact of larger urban centres in the region on the rural potential cannot be identified. However, certain concentrations can be distinguished in the framework of selected Local Action Groups (LAGs) that operate in Lublin Province. Since the peripheral regions are in particular sparsely populated by the creative class, and it is difficult to attract the creative class of people, it should be noted that investing in and promoting smart people becomes necessary catalysts for the implementation of smart villages concept. It is therefore essential to strengthen the connection between the regional and sub-regional scientific centres and commune self-governments. Fostering the activity of LAGs operating in the Community-Led Local Development (CLLD) approach in the framework of LEADER programme seems to be the desired direction of the support for endogenous potential of rural territorial units enabling the smart villages concept implementation.
  Projekt/grant: The concept of intelligent development of villages, settlements, cities and regions : Badania statutowe KEiZ, 22-1

  21/102
  Nr opisu: 0000033760
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Local Action Groups as new organisations in rural development an example of the Lublin Region (Poland)
  Tytuł całości: W: Rural Development and Enterpreneurship, Bioeconomy, Production and Co-operation in Agriculture : : proceedings of the 2017 International Conference "Economic Science for Rural Development", Jelgava, 27-28 April 2017 / ed. Anita Auzina
  Miejsce wydania: Jelgava
  Wydawca: Latvia University of Agriculture
  Rok wydania: 2017
  Seria: Economic Science for Rural Development, 1691-3078, No. 44
  Strony zajęte przez pracę: S. 58-68
  ISBN: 978-9984-48-260-6
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
  Charakterystyka wg MNiSW: publikacja w recenzowanych mat. konf. międzynar. uwzględnionej w WoS
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 15.000
  Liczba arkuszy: 0.55
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: lokalne grupy działania ; sieci współpracy na obszarach wiejskich ; rozwój obszarów wiejskich
  Słowa kluczowe ang.: LAGs ; rural networks ; rural development
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii
  Inne bazy podające opis:
 • WoS
 • AGRIS
 • CAB Abstracts
 • EBSCOhost

  http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2017/Latvia_ESRD_44_2017-58-68.pdf
  Streszczenie: The aim of this article is to determine the resource potential and the importance of the new forms of organization that are LAGs in rural development on the example of the Lublin region. The paper presents the characteristics of the resource potential of the LAGs, the evaluation of the effectiveness of the activities of the LAG perspective 2007-2013 and 2014-2020 and the analysis of the objectives of LAGs in terms of their impact on the processes of local and regional development on the basis of the statutes and LDSs for 2014-2020. The study used the following methods: a diagnostic survey, a document analysis, desk research. The interview was conducted in the third quarter of 2016. The study verified two hypotheses: 1) LAGs are organizations with growing resource potential and the scope of impact on the development processes of the region, especially in the area of stimulating the integration process of sectors (cross-linking); 2) bureaucracy is still the main barrier to the functioning and implementing the strategic / statutory objectives of LAGs. The assessment of the operation of LAGs in the perspective of 2014-2020, as compared to 2007-2013, indicates their growing role in influencing the processes of local and regional development. This role is reflected in the growth of the resource potential of the organisations and the high effectiveness of LAGs. LAGs insufficiently focus on creating various network links. Bureaucracy is still the main barrier to the effectiveness of achieving the objectives. In the current term, the LDS objectives seem to be the objectives common to all interest groups that constitute these organizations. The objectives formulated in LDSs enable the accomplishment of all of the assumed principles of the LEADER approach.

  22/102
  Nr opisu: 0000035366
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Lokalne czynniki innowacyjności - perspektywa władz lokalnych i przedsiębiorców
  Tytuł równoległy: Local factors of innovation - the perspective of local authorities and enterpreneurs
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2017, nr 18 (67), s. 7--21
  p-ISSN: 2081-3430
  e-ISSN: 2544-0640

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 13.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: innowacyjność ; rozwój lokalny ; województwo lubelskie
  Słowa kluczowe ang.: innovativeness ; local development ; Lublin Voivodeship
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii
  http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PEFIM_2017_n67.pdf
  DOI: 10.22630/PEFIM.2017.18.67.19
  Streszczenie: Celem pracy jest określenie kluczowych czynników wzmacniania innowacyjności lokalnej gospodarki z perspektywy lokalnych uwarunkowań rozwojowych i na tej podstawie wskazanie wniosków w odniesieniu do lokalnej polityki proinnowacyjnej. Badania sondażowe z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu skierowanego do przedstawiciela władzy lokalnej oraz skierowanego do właścicieli (lub menedżerów) przedsiębiorstw zrealizowano na terenie dwóch powiatów województwa lubelskiego. Materiał badawczy stanowiło 14 wywiadów z reprezentantami gmin i 147 wywiadów z przedsiębiorcami. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę o występujących różnicach w postrzeganiu lokalnych czynników innowacyjności z perspektywy lokalnych władz samorządowych i przedsiębiorców, a także różnicach w postrzeganiu roli lokalnych czynników innowacyjności występujących na obszarach o różnym stopniu zaawansowania procesów rozwojowych w skali lokalnej.
  Streszczenie: The aim of the study is to indicate the main factors strengthening the innovativeness of the local economy from the perspective of local development conditions. On this basis, the article indicates the conclusions in relation to the local innovation policy. The paper presents the results of surveys using interview questionnaire addressed to the representatives of the local authorities as well as the owners (or managers) of enterprises. The research was carried out in two districts of the Lublin voivodeship. The material consists of 14 interviews with representatives of municipalities and 147 interviews with entrepreneurs. The study positively verifies the hypothesis of the existing differences in the perception of local factors of innovation from the perspective of local authorities and entrepreneurs, as well as differences in the perception of the role of local factors of innovation from the point of view of the differences in the progress of the development processes at the local scale.

  23/102
  Nr opisu: 0000034944
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Lokalne grupy działania na rzecz włączenia społecznego w województwie lubelskim
  Tytuł równoległy: Local action groups for social inclusion in Lublin Region
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2017, T. XIX, z. 3, s. 71--78
  p-ISSN: 1508-3535

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: ekskluzja społeczna ; inkluzja społeczna ; rozwój inkluzywny ; program LEADER ; LGD
  Słowa kluczowe ang.: social exclusion ; social inclusion ; inclusive growth ; LEADER programme ; LAG
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii
  https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=151535
  DOI: 10.5604/01.3001.0010.3218
  Streszczenie: Celem pracy jest charakterystyka funkcjonowania lokalnych grup działania (LGD) w perspektywie 2014-2020 i ocena skali i zakresu oddziaływania LGD poprzez politykę włączenia społecznego na społeczności obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich województwa lubelskiego. Cel został zrealizowany dzięki analizie literatury przedmiotu i dokumentów regulujących funkcjonowanie wszystkich 22 LGD z województwa lubelskiego oraz desk research. Zebrany materiał poddano analizie statystycznej z zastosowaniem statystki opisowej oraz testu istotności różnic. Wykazano, że przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w różnych jego wymiarach i obszarach zawarto w celach statutowych i strategiach rozwoju wszystkich LGD. Wśród nich wyodrębniono grupę szczególnie aktywnie realizujących politykę włączenia, jednak wykazano niską aktywność badanych LGD na rzecz rozwoju działań postulowanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej.
  Streszczenie: The aim of the study was to characterize the functioning of the Local Action Groups (LAGs) in the 2014-2020 perspective and to assess the scale and extent of LAGs impact through the social inclusion policy for rural and urban-rural communities in Lublin voivodship. The aim was achieved through the analysis of literature as well as documents regulating the functioning of all 22 LAGs in Lubelskie Voivodship. The desk research method was also used. In the analysis of the research material elements of descriptive statistics and the significance test of differences were used. It has been demonstrated that counteracting social exclusion in various dimensions and areas was outlined in the statutory purposes and development strategies of all LAGs. Among the LAGs investigated there are entities that actively implement the policy of inclusion. However, the activity of LAGs surveyed in the activities undertaken under the National Program for the Development of Social Economy is low.

  24/102
  Nr opisu: 0000033761
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Mieczysław Adamowicz.
  Tytuł pracy: The activity of local self-governments in the area of creating local innovation (based on example of Lublin Counties, Poland)
  Tytuł całości: W: Rural Development and Enterpreneurship, Bioeconomy, Production and Co-operation in Agriculture : proceedings of the 2017 International Conference "Economic Science for Rural Development", Jelgava, 27-28 April 2017 / ed. Anita Auzina
  Miejsce wydania: Jelgava
  Wydawca: Latvia University of Agriculture
  Rok wydania: 2017
  Seria: Economic Science for Rural Development, 1691-3078, No. 44
  Strony zajęte przez pracę: S. 226-235
  ISBN: 978-9984-48-260-6
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
  Charakterystyka wg MNiSW: publikacja w recenzowanych mat. konf. międzynar. uwzględnionej w WoS
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 15.000
  Liczba arkuszy: 0.5
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe ang.: local innovativeness ; local innovation strategies
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii
  Inne bazy podające opis:
 • WoS
 • AGRIS
 • CAB Abstracts
 • EBSCOhost

  http://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Krajums_Nr_44_13042017.pdf
  Streszczenie: The aim of the article is to characterize and evaluate the activities undertaken since 2010 by the local governments of selected Lublin counties aimed at strengthening local innovation, under the provisions of the local innovation strategy (LIS). The article indicates the activities specified in the LIS that should be intensified to improve its innovation and the activities which affect the possibility of increasing the innovativeness of communes. In each of the counties, seven local commune governments were chosen, in which the survey was conducted using an interview questionnaire addressed to the representatives of local authorities. The results indicate that the pro-innovation activities of the surveyed local governments should be regarded as insufficient, taken in a selective and not very common manner, they rarely go beyond the standard activities. As such, they are not an effective factor in the processes of local innovation. In particular, local authorities were too little involved in building local knowledge capital. It has been shown that, in this field, it is reasonable to strengthen the institutional environment of the implementation of the LIS. Moreover, local governments insufficiently built the basis for strengthening the innovation of the selected key sectors of the local economy. It was indicated that greater activity of the local authorities is justified in the creation of long-term core programmes for the stimulation of commune innovation.

  25/102
  Nr opisu: 0000035154
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: The Role of Local Action Groups in the Process of Multifunctional Development of a Peripheral Region. A Case Study of the region of Lublin, Poland
  Tytuł równoległy: Rola lokalnych grup działania w wielofunkcyjnym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium przypadku regionu lubelskiego (Polska)
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2017, nr 3, s. 97--120
  p-ISSN: 0137-1673

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 14.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: lokalne grupy działania ; lokalne strategie rozwoju ; wiejskie miejsca pracy ; rozwój wielofunkcyjny
  Słowa kluczowe ang.: local action groups ; local development strategies ; rural jobs ; multifunctional development
  https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/669
  DOI: 10.7366/wir032017/05
  Streszczenie: Celem opracowania jest ukazanie roli lokalnych grup działania (LGD) w ramach programu Leader w kreowaniu przedsiębiorczości i miejsc pracy w województwie lubelskim. Osiągnięciu celu służyło sformułowanie następujących hipotez badawczych: LGD funkcjonujące na obszarach wiejskich województwa lubelskiego w niedostatecznym stopniu przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy oraz kreowania przedsiębiorczości i odgrywają niewystarczającą rolę w stymulowaniu wielofunkcyjności obszarów wiejskich. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy dokumentów oraz sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu skierowanego do przedstawicieli wszystkich 22 LGD funkcjonujących w badanym regionie. Wyniki ujawniły niewielką skalę projektów ukierunkowanych na rozwój pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich i niewystarczające zaangażowanie w realizację projektów w sektorze bioekonomii, który jest kluczową inteligentną specjalizacją regionu. Rolę badanych LGD w kontekście tworzenia miejsc pracy należy ocenić jako nieznaczną - sytuacja ta wymaga przyjęcia kierunków dywersyfikacji wynikających ze strategicznych dokumentów rozwoju regionu, w tym szczególnie z Regionalnej Strategii Innowacji.
  Streszczenie: The aim of the study is to describe the role of Local Action Groups (LAGs) under the Leader Programme in fostering entrepreneurship and employment in Lubelskie voivodeship. The hypothesis underpinning the study suggested that LAGs operating in rural areas of the Lublin region contribute insufficiently to job creation and provision of entrepreneurial incentives and play insufficient role in enhancing multifunctionality of rural areas. The study was based on document analysis and diagnostic surveys, including an interview questionnaire addressed to representatives of the offices of all 22 LAGs from the studied region. The results revealed that few projects were aimed at the development of non-agricultural functions in rural areas, and demonstrated insufficient involvement of LAGs in the implementation of projects in the bioeconomy sector, which is the key smart specialization of the region. In conclusion the authors assess the overall role of LAGs in creating jobs as marginal and call for paying more attention to the postulates of diversification assumptions resulting from the strategic development documents drafted for the region, including the Regional Innovation Strategy.

  26/102
  Nr opisu: 0000032456
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Bioeconomy as a direction of the development of natural valuable areas in Lublin voivodeship (Poland)
  Tytuł całości: W: Economic Science for Rural Development : Rural Development and Enterpreneurship, Bioeconomy, Home Economics : proceedings of the 2016 International Conference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT", Jelgava, LLU ESAF, 21-22 April 2016 / ed. Anita Auzina
  Miejsce wydania: Jelgava
  Wydawca: Latvia University of Agriculture
  Rok wydania: 2016
  Seria: Economic Science for Rural Development, 1691-3078, No. 41
  Strony zajęte przez pracę: P. 281-290
  ISBN: 978-9984-48-223-1
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
  Charakterystyka wg MNiSW: publikacja w recenzowanych mat. konf. międzynar. uwzględnionej w WoS
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 15.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: biogospodarka ; zasoby naturalne ; polityka regionalna
  Słowa kluczowe ang.: bioeconomy ; natural resources ; regional policy
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2016/Latvia_ESRD_41_2016-281-290.pdf
  Streszczenie: The aim of the study is to indicate the main factors and barriers to the development of the enterprises which represent the bioeconomy sector and operate in valuable natural areas. Taking into consideration that the bioeconomy is a key and a potential sector, which should be developed in the environmentally valuable areas, the study identifies the most important factors for the development of the studied sector and desirable forms of supporting that activity. The paper presents the results of the research on a sample of 48 enterprises representing the bioeconomy sector located in 30 municipalities with the highest environmental valuables in Lublin voivodeship (Poland). The study shows that entrepreneurs who represent the bioeconomy sector perceived local ecological conditions as a key and a positive factor of company's development. The results are presented in a form of selected elements of descriptive statistics. The paper was prepared within the research project No 2011/01/D/HS4/03927 entitled "Environmental Conditions and Factors of Development of the Economic Functions of Valuable Natural Areas of Lublin Voivodeship" funded by the National Science Centre.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  27/102
  Nr opisu: 0000033273
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Conditions of pro-ecological activitites of bioeconomy sector enterprises in the environmentally valuable areas of the Lubelskie voivodeship
  Tytuł równoległy: Uwarunkowania działalności proekologicznej przedsiębiorstw sektora biogospodarki na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Tytuł czasopisma:
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2016, Vol. 9, no. 4, p. 53--69
  p-ISSN: 2083-3725
  e-ISSN: 2451-182X

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 9.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: biogospodarka ; aktywność proekologiczna ; przedsiębiorstwo ; obszar przyrodniczo cenny
  Słowa kluczowe ang.: bioeconomy ; pro-ecological activity ; enterprises ; environmentally valuable areas
  http://ers.edu.pl/OJS/index.php/erspl/article/view/280/264
  Streszczenie: The aim of the study is to make a characteristic and evaluation of the conditions of environmental activities of companies representing the bioeconomy sector located in environmentally valuable areas of Lublin Voivodeship. The study also identifies key factors and barriers to eco-activity from the perspective of the surveyed companies. Materials and methods: To achieve the goal a review of literature and surveys were conducted in 2013 in 30 communes of the Lublin province (Poland), characterized by the highest level of the indicator of ecological value. The study used the method of diagnostic survey with a questionnaire interview. Results: Environment-friendly activities undertaken in the studied companies were conditioned largely by economic factors and the need to adapt the organization to meet the standards of environmental protection. Among the problems concerning determinants of eco-friendly activity entrepreneurs pointed high cost of adapting the organization to the increasingly stringent environmental legislation and organizational difficulties to adapt to these regulations. Conclusions: Bioeconomy sector companies operating in environmentally valuable areas are characterized by mutual harmonious relationship with the local natural environment. In the study group, there is a need to promote awareness of the possibility of external support for environmental activities.
  Streszczenie: Celem opracowania jest charakterystyka i ocena uwarunkowań działalności proekologicznej przedsiębiorstw sektora biogospodarki zlokalizowanych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego oraz wskazanie najważniejszych jej czynników i barier z perspektywy badanych przedsiębiorstw. Materiały i metody: Osiągnięciu celu służyła analiza literatury przedmiotu oraz wyników badań przeprowadzonych w 2013 roku w 30 gminach z grupy o najwyżej cenności ekologicznej w województwie lubelskim. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza wywiadu. Wyniki: Podjęte w przedsiębiorstwach działania proekologiczne w głównej mierze warunkowane były czynnikami ekonomicznymi oraz potrzebą dostosowania organizacji do sprostania standardom z zakresu ochrony środowiska. Wśród ograniczeń działalności proekologicznej wskazano wysokie koszty dostosowania się do zaostrzanych przepisów prawa ochrony środowiska oraz związane z tym trudności organizacyjne. Wnioski: Przedsiębiorstwa sektora biogospodarki funkcjonujące na obszarach przyrodniczo cennych charakteryzują wzajemne harmonijne relacje z lokalnym środowiskiem przyrodniczym. W badanej grupie dostrzeżono potrzebę upowszechniania wiedzy na temat możliwości zewnętrznego wsparcia finansowego działalności proekologicznej.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  28/102
  Nr opisu: 0000033198
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Corporate social responsibility of the tourism services sector as a factor influencing sustainable development of the natural valuable areas (example of Lublin voivodeship - Poland)
  Tytuł całości: W: Sustainability of rural areas in practice : conference proceedings from International Scientific Conference / ed. Ladislav Mura, Monika Bumbalová, Monika Gubáňová
  Miejsce wydania: Nitra
  Wydawca: Slovak University of Agriculture in Nitra
  Rok wydania: 2016
  Strony zajęte przez pracę: S. 460-466
  ISBN: 978-80-552-1574-7
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe ang.: sustainable tourism ; valuable natural areas
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  http://ves.uniag.sk/files/pdf/041ids5i37kruxpty1ewl46nvl53n2.pdf
  Streszczenie: The aim of the study is to assess the potential of tourism service sector companies in the natural valuable areas of the Lublin Voivodeship in implementing the principles of sustainable development. The attitudes and activity of the enterprises of the sector were analyzed by adopting the concept of corporate social responsibility as a manifestation of the principles of sustainable development. The focus was on responsibility towards the environment. It has been shown that the activities exhibited by the entrepreneurs in the area of responsibility in relation to the environment create the potential for stimulating the processes of sustainable development of the natural valuable areas of the analyzed region. It is required, however, to strengthen the cooperation of local actors of the development processes focused on the development of sustainable tourism. The study was conducted on a group of enterprises from the tourism services sector from the 30 municipalities of the Lublin Voivodeship classified as the most ecologically valuable. The study used the method of diagnostic survey using a questionnaire interview.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  29/102
  Nr opisu: 0000031960
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Ecological activity as a factor of innovatineness of enterprises located in natural valuable areas
  Tytuł całości: W: XV Nemzetközi Tudományos Napok "Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között : a tudományos napok publikaćiói / ed. by György Katalin
  Tytuł całości: W: 15th International Scientific Days "Challenges and Prospects for Innovation between 2014-2020" : papers of scientific days = XV. Internationale Wissenschaftliche tagung "Herausforderungen und Möglichkeiten von Innovationen zwischen 2014-2020" : publikationen der wissenschaftlichen tagung
  Miejsce wydania: Gyöngyös
  Wydawca: Károly Róbert Föiskola
  Rok wydania: 2016
  Strony zajęte przez pracę: S. 1675-1684
  ISBN: 978-963-9941-92-2
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; innowacyjność ; przedsiębiorstwo
  Słowa kluczowe ang.: sustainable development ; innovativeness ; enterprises
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  30/102
  Nr opisu: 0000031959
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Ecological activity as a factor of innovativeness of enterprises located in natural valuable areas
  Tytuł całości: W: XV Nemzetközi Tudományos Napok "Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között : program / ed. by György Katalin
  Tytuł całości: W: 15th International Scientific Days "Challenges and Prospects for Innovation between 2014-2020" : programme = XV. Internationale Wissenschaftliche Tagung "Herausforderungen und Möglichkeiten von Innovationen zwischen 2014-2020" : programm
  Miejsce wydania: Gyöngyös
  Wydawca: Károly Róbert Föiskola
  Rok wydania: 2016
  Strony zajęte przez pracę: S. 268
  ISBN: 978-963-9941-91-5
  Charakterystyka formalna: streszczenie zjazdowe międzynarodowe (książka streszczeń)
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: działalność ekologiczna ; obszar wiejski ; innowacje ; przedsiębiorstwo ; obszar cenny przyrodniczo
  Słowa kluczowe ang.: ecological activity ; rural areas ; innovations ; enterprise ; natural valuable areas
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  31/102
  Nr opisu: 0000033199
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Natura 2000 w województwie lubelskim - bariera czy wykorzystana szansa rozwoju samorządów gminnych?
  Tytuł równoległy: Natura 2000 in the Lublin voivodeship - a development barrier or opportunity for municipal government?
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2016, nr 3 (172), s. 87--109
  p-ISSN: 0137-1673

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 14.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: jednostka samorządu terytorialnego ; sytuacja finansowa ; ESE Natura 2000 ; działalność gospodarcza ; województwo lubelskie
  Słowa kluczowe ang.: local government ; financial postition ; Natura 2000 EEN ; economic activity ; Lublin Voivodeship
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  Streszczenie: Celem artykułu było określenie znaczenia obszarów Natura 2000 dla rozwoju lokalnego w województwie lubelskim. Przyjęto hipotezę, że utworzenie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (ESE N2000) wpłyneło na pogorszenie sie sytuacji społeczno-gospodarczej gmin, co uwidoczniło osłabienie potencjału dochodowego budżetów oraz skłonności do inwestowania samorządów gmin z udziałem obszarów ESe N2000. Założono także, że ograniczenia ochronne spowodowały potrzebę znaczących ingerencji w planowanie przestrzenne w tych gminach. W związku z tymi założeniami przyjęto, że w badanych samorządach będzie dominować postrzeganie sieci Natura 2000 jako bariery rozwoju. Realizacji celu i weryfikacji hipotezy służyła analiza literatury przedmiotu, dokumentów strategii rozwoju badanych jednostek terytorialnych oraz dokumentów stanowiących formalne narzędzia realizacji idei sieci Natura 2000. Wykazano, że gminy, w których były zlokalizowane elementy tworzące ESE N2000, charakteryzowały się bardziej korzystną sytuacją w zakresie zarówno poziomu, jak i dynamiki własnego potencjału dochodowego w porównaniu do pozostałych gmin badanego regionu. Najkorzystniejszą sytuację, tak w zakresie własnego potencjału dochodowego, jak skłonności do inwestowania, wykazywały gminy o znaczącym udziale obszarów Natura 2000 w powierzchni. W analizach SWOT nie wskazywano jednoznacznie na Naturę 2000 jako barierę, ale też nie postrzegano jej jako symulanty rozwoju. Nieliczna grupa gmin zaczęła wykorzystywać lokalne walory przyrodnicze jako element tworzonej marki terytorialnej. W świetle przedstawionych wyników badań brak jest wyraźnych podstaw do potwierdzania hipotezy i niekorzystnym wpływie ESe N2000 na lokalne gospodarki.

  32/102
  Nr opisu: 0000032674
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Przedsiębiorczość w sektorze biogospodarki jako kierunek zrównoważonego rozwoju lokalnego na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Tytuł równoległy: Entrepreneurship in the bioeconomy sector as the direction of local sustainable development of valuable natural areas of the Lublin province
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2016, T. 18, z. 2, s. 310--316
  p-ISSN: 1508-3535

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: biogospodarka ; przedsiębiorczość ; obszar wiejski
  Słowa kluczowe ang.: bioeconomy ; entrepreneurship ; rural areas
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/18-2/18-2-Zwolinska.pdf
  Streszczenie: Celem opracowania jest określenie możliwości rozwoju sektora biogospodarki na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Realizacji celu służyła analiza opinii przedsiębiorców reprezentujących sektor biogospodarki, władz samorządowych oraz analiza dokumentów strategicznych szczebla lokalnego i regionalnego. Z perspektywy badanych podmiotów oceniono wybrane, lokalne warunki rozwoju branż bazujących na wykorzystaniu lokalnych zasobów naturalnych, w tym sektora biogospodarki. W szczególności uwzględniono problem zaangażowania lokalnych władz samorządowych we wsparcie rozwoju tych branż. Wykorzystano analizę literatury przedmiotu oraz wyników badań zrealizowanych z zastosowaniem metody sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariuszy wywiadu (30) skierowanych do wójtów i burmistrzów gmin oraz (48) skierowanych do właścicieli, współwłaścicieli lub osób zarządzających przedsiębiorstwami sektora biogospodarki. Z badań wynika, że lokalne władze oferują umiarkowane wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, w tym w obszarze rozwoju wybranych dziedzin biogospodarki. Postulować należy zatem większą ich troskę o określenie możliwości rozwoju wybranych branż biogospodarki w układach lokalnych oraz przygotowanie oferty promocyjno-informacyjnej ze wskazaniem dobrych praktyk.
  Streszczenie: The aim of the study was to determine the possibilities of the bioeconomy sector development on environmentally valuable areas of the Lublin Voivodeship. To achieve the goal analyzes of entrepreneurs' opinions as well as local governments' were conducted. The strategic documents of local and regional level were also analyzed. From the perspective of surveyed subjects selected local developmental conditions of sectors based on local, natural resources were assessed, including the bioeconomy sector. The study concentrates on the problem of the involvement of local government in supporting the development of bioeconomy sector. To achieve the goal a review of literature and empirical surveys were conducted. The study used the method of diagnostic survey with a questionnaire interview (30) addressed to the mayors of communes and (48) addressed to the owners/coowners or managers of enterprises operating on the environmentally valuable areas and representing the bioeconomy sector. The obtained results indicate that local authorities provide reserved support for the development of entrepreneurship, including the development of selected areas of the bioeconomy. The greater concentration to determining the possibility of the development of selected industries of bioeconomy in local systems and preparing their promotional and informational support, including the base of good practices, is therefore recommended.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  33/102
  Nr opisu: 0000032472
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Agnieszka Anna Siedlecka, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Report from the all Poland conference on "Managing areas of gret natural interest", Biała Podlaska, 20th november 2015
  Tytuł pracy w innym języku: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych", biała Podlaska, 20 listopada 2015
  Tytuł czasopisma:
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2016, Vol. 9, no. 1, p. 125--129
  p-ISSN: 2083-3725

  Charakterystyka formalna: sprawozdanie
  Język publikacji: ENG, POL
  http://ers.edu.pl/OJS/index.php/erspl/article/view/243/230

  34/102
  Nr opisu: 0000032454
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Rola informacji ekologicznej w zrównoważonym rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Tytuł równoległy: The role of environmental information in the sustainable development of valuable natural areas in Lublin voivodeship
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2016, T. 18, z. 1, s. 59--64
  p-ISSN: 1508-3535

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: informacja ekologiczna ; samorząd gminy ; przedsiębiorstwo
  Słowa kluczowe ang.: environmental information ; local government ; enterprise
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/18-1/18-1-Guzal.pdf
  Streszczenie: Celem opracowania jest określenie znaczenia informacji ekologicznej dla zrównoważonego gospodarowania w wymiarze lokalnym na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Badaniem objęto działania samorządów gminnych i przedsiębiorców. Realizacji celu służyła analiza literatury przedmiotu oraz wyników badań przeprowadzonych w 2013 roku w 30 gminach z grupy o najwyżej cenności ekologicznej w województwie lubelskim. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariuszy wywiadu (30) skierowanych do pracowników zajmujących się sprawami ochrony środowiska w urzędach gmin i (150) skierowanych do właścicieli, współwłaścicieli lub osób zarządzających przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność na obszarach przyrodniczo cennych. Biorąc pod uwagę wykazywane w literaturze przedmiotu istotne znaczenie społeczne i gospodarcze informacji ekologicznej, a także wykazane w świetle badań empirycznych zapotrzebowanie na wiedzę ekologiczną i jej duże znaczenie dla kształtowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, należy postulować zwiększenie aktywności władz lokalnych w upowszechnianiu wiedzy ekologicznej.
  Streszczenie: The aim of the study was to determine the significance of environmental information for sustainable management at the local level on valuable natural areas in Lublin province. The study covered the activities of local governments and entrepreneurs. To achieve the goal a review of literature and surveys were conducted in 2013 in 30 communes of the Lublin province (Poland), characterized by the highest level of the indicator of ecological value. The study used the method of diagnostic survey with a questionnaire interview (30) addressed to the staff dealing with environmental in communes and (150) addressed to the owners/co-owners or managers of enterprises operating on the environmentally valuable areas. Taking into account social and economic significance of ecological information reported in the literature, as well as evident in the light of empirical research demand for environmental knowledge and its quite importance for shaping the competitive position of enterprises, increasing the activity of local authorities in the dissemination of ecological knowledge.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  35/102
  Nr opisu: 0000033200
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: The impact of LEADER Programme on entrepreneurship and employment in the context of multifunctionality of rural areas. A case study of UE peripheral region (Lublin voivodeship, Poland)
  Tytuł całości: W: 160th EAAE Seminar "Rural Jobs and the CAP", Warsaw, Poland, December 1-2, 2016
  Miejsce wydania:
  Wydawca: European Association of Agricultural Economists
  Rok wydania: 2016
  Strony zajęte przez pracę: [22] s.
  Uwagi: Paper number 249763,
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: lokalna grupa działania ; Lokalna Strategia Rozwoju ; działalność społeczna ; rozwój wielofuncyjny
  Słowa kluczowe ang.: LAGs ; LDSs ; social activity ; multifunctional development
  Uwaga: Kopia dostępna w Sekcji Bibliometrii.
  http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/249763/2/160_EAAE_Seminar_Guzal-Dec_Zwoli%C5%84ska-Ligaj_4_12_16_fin..pdf
  Streszczenie: The aim of the study is to describe the role of the LEADER program in creating entrepreneurship and employment in the Lublin voivodship. In order to achieve this, the following hypothesis was used: local action groups (LAG) operating in rural areas of the Lublin Region contribute to the creation of social activity, but create insufficient jobs and entrepreneurial incentives. The study used document analysis and diagnostic surveys with an interview questionnaire addressed to representatives of the offices of all 22 LAGs from the studied region. The results revealed the small scale of projects aimed at the development of non-agricultural functions in rural areas, and an insufficient involvement in the implementation of projects in the bio-economy sector, which is the key smart specialization of the region. We conclude that the examined LAGs' overall role in creating jobs should be assessed as average, but that they create an important local platform focused on stimulating social activity.

  36/102
  Nr opisu: 0000030657
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Areas of business activity in the development of environmentally valuable eco-products - as exemplified by the Lublin Voivodeship
  Tytuł równoległy: Aktywność przedsiębiorców obszarów przyrodniczo cennych w kształtowaniu ekoproduktu - przykład woejwództwa lubelskiego
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2015, 14 (3), s. 157--166
  p-ISSN: 1644-0757

  Uwagi: Streszcz. w jęz. ang. i pol.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 15.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: cykl życia produktu ; marketing ekologiczny ; województwo lubelskie
  Słowa kluczowe ang.: product life-cycle ; ecological marketing ; Lublin Voivodeship
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  Inne bazy podające opis:
 • AGRO
 • BazEkon
 • EBSCO

  http://acta_oeconomia.sggw.pl/pdf/Acta_Oeconomia_14_3_2015.pdf
  Streszczenie: Celem opracowania jest charakterystyka aktywności przedsiębiorców w zakresie uwzględniania wymogów środowiskowych w ramach poszczególnych faz życia produktu/usługi oraz ocena wybranych elementów potencjału badanych organizacji istotnych z perspektywy zwiększenia tej aktywności. W pracy dokonano także oceny istotności wybranych czynników wsparcia przedsiębiorców we wdrażaniu rozwiązań proekologicznych oraz zarysowano problem znaczenia lokalizacji na obszarze przyrodniczo cennym dla kształtowania ekoproduktu. Badania ujawniły brak formalnych podstaw wdrażania polityki ekoproduktu oraz motywację działań proekologicznych połowy podmiotów wynikającą głównie z potrzeby spełniania regulacji środowiskowych. Aktywność w kształtowaniu ekoproduktu wymaga w przypadku badanej grupy wzmocnienia i bardziej kompleksowego podejścia. Jej ograniczenie stanowią bariery finansowe i informacyjne. Większość badanych dostrzega możliwości w zakresie kreowania produktu ekologicznego wynikające z lokalizacji.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  37/102
  Nr opisu: 0000029828
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Corporate social responsibility of bioeconomy in the natural valuable areas of the lubelskie voivodship
  Tytuł równoległy: Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze biogospodarki na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Tytuł czasopisma:
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2015, Vol. 8, nr 1, s. 92--111
  p-ISSN: 2083-3725

  Uwagi: Streszcz. w jęz. ang. i pol.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja ministerstwa: 9.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: CSR ; biogospodarka ; ochrona środowiska
  Słowa kluczowe ang.: CSR ; the bioeconomy sector ; environmental protection
  Inne bazy podające opis:
 • AGRO
 • BazEkon

  http://www.ers.edu.pl/OJS/index.php/erspl/article/view/77/82
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  38/102
  Nr opisu: 0000031823
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Agnieszka Anna Siedlecka, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł monografii: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW JPII
  Rok wydania: 2015
  Strony: 310 s., il., 24 cm
  Seria: Monografie i Rozprawy, nr 7
  ISBN: 978-83-64881-13-8
  Charakterystyka formalna: monografia polska (autor)
  Charakterystyka wg MNiSW: autorstwo monografii - j. polski lub inny poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Liczba arkuszy: 19,5
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: obszar przyrodniczo cenny ; obszar wiejski ; gmina wiejska ; gmina miejsko-wiejska ; gospodarstwo rolne ; przedsiębiorstwo ; środowisko przyrodnicze ; ochrona środowiska ; rozwój lokalny ; województwo lubelskie
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  39/102
  Nr opisu: 0000030111
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Functional Classification of Rural Areas in the Lubelskie Voivodship Including Their Natural Values
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2015, T. 13, nr 1, s. 67--75
  p-ISSN: 1644-9398

  Uwagi: Streszcz. w jęz. ang.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 14.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: rozwój wielofunkcyjny ; rozwój obszarów wiejskich
  Słowa kluczowe ang.: multifunctional development ; rural areas functions
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW
  Inne bazy podające opis:
 • BazEkon
 • CEJSH

  http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br39_10zwolinska.pdf
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, No 2011/01/D/HS4/03927

  40/102
  Nr opisu: 0000031888
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł monografii: Integracja funkcji gospodarczych i środowiskowych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : perspektywa przedsiębiorstw / Magdalena Zwolińska-Ligaj
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2015
  Strony: 390 s., il., tab., 21 cm
  Seria: Monografie i Rozprawy, nr 6
  ISBN: 978-83-64881-16-9
  Charakterystyka formalna: monografia polska (autor)
  Charakterystyka merytoryczna: praca monograficzna
  Charakterystyka wg MNiSW: autorstwo monografii - j. polski lub inny poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Liczba arkuszy: 19
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; obszar wiejski ; obszar cenny przyrodniczo ; przedsiębiorstwo ; aktywność proekologiczna ; działalność gospodarcza ; rozwój przedsiębiorczości
  Słowa kluczowe ang.: sustainable development ; rural areas ; valuable natural areas ; enterprise ; proecological activity ; development of entrepreneurship
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  41/102
  Nr opisu: 0000030247
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Location on natural valuable areas as a condition for the development of enterprises based on the use of natural resources - the Lublin voivodeship (Poland)
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2015, Vol. 12, nr 1, s. 6--10
  p-ISSN: 1336-9253

  Uwagi: Streszcz. w jęz. ang.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie zagranicznym
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w innym czasopiśmie naukowym
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Liczba znaków: 24267
  Liczba arkuszy: 0,6
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: przedsiębiorczość ; obszar cenny przyrodniczo
  Słowa kluczowe ang.: enterpreneurship ; valuable natural areas
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW
  Inne bazy podające opis:
 • EBSCO
 • GeoArchive
 • GeoRef

  http://www.degruyter.com/view/j/aree.2015.12.issue-1/aree-2015-0002/aree-2015-0002.xml?format=INT
  DOI: 10.1515/aree-2015-0002
  Streszczenie: The aim of the study is to identify opportunities and constraints of the development of companies whose business is based on the exploitation of natural resources resulting from their location in areas of natural value. The study area consisted of 40 municipalities. Five companies were selected for the study in each municipality. The study used the method of diagnostic survey using a questionnaire interview. The results obtained give rise to a finding that economic activity based on the use of local natural resources, taking into account the need to protect the natural environment, is a legitimate direction and an opportunity for the development of local economies of areas of natural value. However, given the limitations of economic activities in natural valuable areas, it requires support, mainly with information and finance. The most important limitations of economic activities in natural valuable areas include the lack of preferential financial instruments, difficulties of the investment process and the lack of financial compensation for profits lost due to the location.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  42/102
  Nr opisu: 0000030273
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: The influence of natural valuable areas on the development of entrepreneurship : (based on the example of Lublin Voivodeship)
  Tytuł całości: W: Economic Science for Rural Development : Rural Development and Entrepreneurship / ed. ed. Janis Kusis
  Miejsce wydania: Jelgava
  Wydawca: Latvia University of Agriculture
  Rok wydania: 2015
  Seria: Economic Science for Rural Development, 1691-3078, No. 39
  Strony zajęte przez pracę: S. 34-47
  ISBN: 978-9984-48-182-1
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
  Charakterystyka wg MNiSW: publikacja w recenzowanych mat. konf. międzynar. uwzględnionej w WoS
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 15.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: obszar chroniony ; przedsiębiorczość
  Słowa kluczowe ang.: legally protected area ; entrepreneurship
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  Inne bazy podające opis:
 • AGRIS
 • EBSCO
 • CAB Abstracts

  http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=1161
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  43/102
  Nr opisu: 0000031515
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Agnieszka Anna Siedlecka, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł monografii: Wspieranie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarach cennych przyrodniczo : poradnik dla władz samorządowych, przedsiębiorców i rolników
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW JPII
  Rok wydania: 2015
  Strony: 48 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-64881-14-5
  Charakterystyka formalna: opracowanie polskie
  Język publikacji: POL
  Liczba arkuszy: 2,5
  Słowa kluczowe: przedsiębiorczość ; samorząd gminny ; gospodarstwo rolne ; obszar cenny przyrodniczo ; województwo lubelskie
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  44/102
  Nr opisu: 0000030829
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Współpraca przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia w zakresie ochrony środowiska jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych
  Tytuł równoległy: Cooperation of enterprise with the entities in the area within pro-environmental initiatives as a factor of sustainable development of valuable natural areas
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2015, T. 17, z. 5, s. 367--372
  p-ISSN: 1508-3535

  Uwagi: Streszcz. w jęz. pol. i ang.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: ochrona środowiska ; obszar przyrodniczo cenny ; województwo lubelskie
  Słowa kluczowe ang.: environmental protection ; natural valuable areas ; Lublin province
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  Inne bazy podające opis:
 • AGRO
 • BazEkon

  http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/17-5/17-5-Zwolinska.pdf
  Streszczenie: Celem opracowania była charakterystyka zaangażowania we współpracę z podmiotami otoczenia w obszarze inicjatyw prośrodowiskowych deklarowanego przez przedsiębiorców z obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego oraz prezentacja ocen formułowanych przez przedsiębiorców dotyczących aktywności władz samorządowych w tym zakresie. Wyniki badań wykazały niewielką aktywność samych przedsiębiorców oraz ponadprzeciętne oceny aktywności władz samorządowych w badanym obszarze. Ponadto cenność środowiska przyrodniczego nie wiązała się ze zwiększoną aktywnością przedsiębiorstw w obszarze współpracy z podmiotami otoczenia oraz dostrzeganiem przez przedsiębiorców zwiększonej aktywności władz samorządowych w podejmowaniu inicjatyw prośrodowiskowych.
  Streszczenie: The aim of the study is to characterize engagement in cooperation with the entities in the area within pro-environmental initiatives, as declared by entrepreneurs from valuable natural areas of the Lublin province, and to present assessments of the activity of local authorities in this regard, as formulated by the entrepreneurs. The results showed little activity of the entrepreneurs themselves and above-average activity assessments for local authorities in the study area. What is more, natural environment preciousness was not associated with increased activity of enterprises in the area of cooperation with entities of the area and the increased activity, as perceived by the entrepreneurs, of local authorities in taking up pro-environmental initiatives.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/HS4/03927

  45/102
  Nr opisu: 0000029459
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: A report on the conference "Bioeconomy as a competitive sector in the regional development", Biała Podlaska, Poland, 26-27 June 2014
  Tytuł równoległy: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Biogospodarka jako konkurencyjny sektor w rozwoju regionu", Biała Podlaska, 26-27 czerwca 2014
  Tytuł czasopisma:
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2014, Vol. 7, nr 4, s. 113--120
  p-ISSN: 2083-3725

  Charakterystyka formalna: sprawozdanie
  Język publikacji: ENG, POL
  Słowa kluczowe: sprawozdanie ; konferencja
  Inne bazy podające opis:
 • AGRO
 • BazEkon

  http://www.ers.edu.pl/OJS/index.php/erspl/article/view/70

  46/102
  Nr opisu: 0000029047
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Economic functions of the valuable natural areas of the Lubelskie voivodship
  Tytuł całości: W: Sustainable Rural Development in Peripheral Regions : book of abstracts / ed. by Paweł Cebrykow, Wojciech Doroszewicz
  Miejsce wydania: Lublin
  Wydawca: KARTPOL S.C.
  Rok wydania: 2014
  Strony zajęte przez pracę: S. 95
  ISBN: 978-83-62664-52-8
  Charakterystyka formalna: streszczenie zjazdowe międzynarodowe (książka streszczeń)
  Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: województwo lubelskie ; obszar cenny przyrodniczo
  Słowa kluczowe ang.: Lubelskie Voivodeship ; valuable natural areas
  Uwaga: Kopia dostepna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW
  Projekt/grant: : Narodowe Centrum Nauki, Nr 2011/01/O/HS4/03927

  47/102
  Nr opisu: 0000029221
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Rola aktywności proekologicznej w działalności przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Tytuł równoległy: The role of ecological activity in the activities of enterprises located in natural valuable areas of the Lublin voivodship
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2014, T. 16, z. 6, s. 567--572
  p-ISSN: 1508-3535

  Uwagi: Streszcz w j. ang.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: aktywność proekologiczna ; obszar cenny przyrodniczo
  Słowa kluczowe ang.: eco-friendly activity ; natural valuable areas
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW
  Inne bazy podające opis:
 • AGRO
 • BazEkon

  http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/16-6/16-6-Zwolinska.pdf

  48/102
  Nr opisu: 0000029550
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł właściwy: Supporting enterprises as a manifestation of local governments' competing in the natural valuable areas of the Lublin Voivodship (Poland)
  Tytuł całości [typ dokumentu]: W: International Scientific Conference Legal, Economic, Managerial and Environmental Aspects of Performance Competencies by Local Authorities
  Miejsce wydania: Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2014
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: wsparcie ; przedsiębiorstwo ; obszar cenny przyrodniczo ; konkurencyjność gmin ; konkurencyjność ; województwo lubelskie
  Słowa kluczowe ang.: supporting enterpreneurship ; commune competitiveness ; indirect competitiveness ; natural valuable areas ; Lubelskie Voivodship
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, nr 2011/01/D/HS4/03927

  49/102
  Nr opisu: 0000028291
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Joanna Kirczuk.
  Tytuł pracy: Wizerunek Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w świetle wyników badań opinii studentów
  Tytuł całości: W: Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Polsce : dokonania, stan obecny, perspektywy / red. Mieczysław Adamowicz
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW JPII
  Rok wydania: 2014
  Strony zajęte przez pracę: S. 250-262
  ISBN: 978-83-61044-03-1
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Liczba znaków: 25023
  Liczba arkuszy: 0,62
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: uczelnia zawodowa ; wizerunek ; Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

  50/102
  Nr opisu: 0000026858
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Evaluation of rural development processes in the Lublin region using similarity measures
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2013, nr 292, s. 143--153
  p-ISSN: 0208-6018

  Uwagi: Streszcz. w jęz. pol. i ang.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Liczba znaków: 23333
  Liczba arkuszy: 0,58
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: obszar wiejski ; rozwój ; Lubelszczyzna
  Słowa kluczowe ang.: rural areas ; rural development ; evaluation ; Lublin Region
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/10463/11-guzal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  Streszczenie: The purpose of this paper is to present the results of the analysis of rural development processes in the Lublin region for the occurrence of convergence or divergence of development based on similarity measures formulated by I. Kudrycka. The results of analysis will help to identify the characteristics of the differences in developmental processes in the region and will provide an indication to the local authorities, responsible for the design and implementation of intraregional policy for the development of rural areas related to the adaptation of tools to aid development of the individual needs of selected groups of areas. The similarity in the local coordinate system (rural municipalities) was characterized within five areas: human capital, the economy, households, infrastructure and environment. This paper describes the method proposed by I. Kudrycka and presents the analysis of estimated similarity measures and their changes over time. The basis for determining the similarity measures were BDL GUS data.
  Streszczenie: Celem referatu jest przedstawienie wyników analizy procesów rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego pod kątem występowania konwergencji lub dywergencji rozwoju na podstawie miary podobieństwa sformułowanej przez I. Kudrycką. Wyniki analizy umożliwią określenie charakterystyki różnic w przebiegu procesów rozwojowych na obszarze regionu oraz stanowić będą wskazanie dla władz samorządowych odpowiedzialnych za projektowanie i realizację polityki intraregionalnej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich odnośnie dostosowania narzędzi wspomagania rozwoju do indywidualnych potrzeb wybranych grup obszarów. Podobieństwo w układzie lokalnym (gminy wiejskie) scharakteryzowano w pięciu obszarach: kapitał ludzki, gospodarka, gospodarstwa domowe, infrastruktura i środowisko. W pracy opisano metodę zaproponowaną przez I. Kudrycką oraz dokonano analizy oszacowanych miar podobieństwa i ich zmian w czasie. Podstawą określenia miar podobieństwa były dane BDL GUS.
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, projekt badawczy nr 2011/01/D/HS4/03927

  51/102
  Nr opisu: 0000027302
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Infrastruktura ochrony środowiska na obszarach wiejskich województwa lubelskiego
  Tytuł pracy w innym języku: Environmental protection infrastructure in rural areas of Lublin voivodeship
  Tytuł czasopisma:
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2013, T. 6, nr 4, s. 88--102
  p-ISSN: 2083-3725

  Uwagi: Art. w jęz. pol. i ang.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Liczba arkuszy: 1,49
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: ochrona środowiska ; infrastruktura wodno-ściekowa ; obszar wiejski ; województwo lubelskie
  Inne bazy podające opis:
 • AGRO
 • BazEkon
 • Index Copernicus

  http://ers.edu.pl/OJS/index.php/erspl/article/view/53/58

  52/102
  Nr opisu: 0000026497
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Management and Use of Natural Resources in the Development of Rural Economic Functions in Lublin Voivodeship
  Tytuł całości: W: Economic Science for Rural Development : integrated and Sustainable Regional Development : Proceedings of the International Scientific Conference / ed. Aija Eglite
  Miejsce wydania: Jelgava
  Wydawca: Latvia University of Agriculture
  Rok wydania: 2013
  Seria: Economic Science for Rural Development, No. 31
  Strony zajęte przez pracę: S. 104-110
  ISBN: 978-9934-8304-7-1
  Uwagi: Streszcz. w jęz. ang.
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
  Charakterystyka merytoryczna: konferencja naukowa międzynarodowa
  Charakterystyka wg MNiSW: publikacja w recenzowanych mat. konf. międzynar. uwzględnionej w WoS
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Liczba arkuszy: 0,82
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: zasoby naturalne ; zarządzanie ; gmina wiejska ; funkcje ekonomiczne
  Słowa kluczowe ang.: natural resources ; management ; rural areas ; economic functions
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  Inne bazy podające opis:
 • WoS
 • EBSCO
 • AGRIS

  http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2013/Latvia_Economic_Science_Rural_2013_31.pdf

  53/102
  Nr opisu: 0000027078
  Autorzy: Ewelina Dresler, Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł monografii: Potrzeby kompetencyjne pracodawców na lokalnym rynku pracy
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW JPII
  Rok wydania: 2013
  Strony: 59 s., 24 cm
  ISBN: 978-83-61044-43-7
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: raport z badań / ekspertyza
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rynek pracy ; pracodawca ; kompetencje zawodowe
  Uwaga: sygn. B.1254 VII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]
  Projekt/grant: Przejdźmy do praktyki! Pilotażowa ścieżka przygotowania studentów Zarządzania do wejścia na rynek pracy : Europejski Fundusz Społeczny, na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z MNiSW

  54/102
  Nr opisu: 0000026498
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Przedsiębiorczość na obszarach przyrodniczo-cennych województwa lubelskiego
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2013, T. 15, z. 4, s. 473--479
  p-ISSN: 1508-3535

  Uwagi: Streszcz. w jęz. pol.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Liczba arkuszy: 0,64
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: obszar cenny przyrodniczo ; przedsiębiorczość ; zasoby naturalne ; rozwój zrównoważony ; rozwój lokalny
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  Inne bazy podające opis:
 • AGRO
 • BazEkon

  http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/15-4/15-4-Zwolinska.pdf

  55/102
  Nr opisu: 0000027097
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Zasoby środowiska przyrodniczego jako czynnik innowacyjności przedsiębiorstw na obszarach cennych przyrodniczo
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2013, T. 47, nr 2, s. 139--150
  p-ISSN: 1426-9724

  Uwagi: Streszcz. w jęz. pol. Tytuł tomu: Finanse wobec zmian w burzliwym otoczeniu.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł przeglądowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: środowisko przyrodnicze ; obszar cenny przyrodniczo ; innowacyjność przedsiębiorstw
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_47_druk.pdf
  Projekt/grant: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego : Narodowe Centrum Nauki, projekt badawczy nr 2011/01/D/HS4/03927

  56/102
  Nr opisu: 0000024139
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Marta Ciechańska.
  Tytuł pracy: Infrastruktura techniczna jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Terespol
  Tytuł czasopisma:
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2012, T. 5, nr 2, s. 91--99
  p-ISSN: 2083-3725

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 2.000
  Index Copernicus: 5.620
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: infrastruktura techniczna ; rozwój lokalny ; gmina
  http://www.pswbp.pl/index.php/pl/o-uczelni/pliki-do-pobrania/Inne-pliki/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-2-rok-2012/10-INFRASTRUKTURA-TECHNICZNA-JAKO-CZYNNIK-RO

  57/102
  Nr opisu: 0000024249
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Agnieszka Smarzewska, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł monografii: Marketing terytorialny w budowaniu konkurencyjności podmiotów publicznych / red. nauk. Agnieszka Siedlecka, Agnieszka Smarzewska, Magdalena Zwolińska-Ligaj
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW JPII
  Rok wydania: 2012
  Strony: 165, [1] s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-61044-82-6
  Charakterystyka formalna: monografia polska (redaktor)
  Charakterystyka merytoryczna: praca monograficzna
  Charakterystyka wg MNiSW: redakcja monografii - j. polski lub inny poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: marketing terytorialny ; jednostka samorządu terytorialnego ; konkurencyjność ; promocja ; komunikacja marketingowa
  Uwaga: 13867 XIII CZYT. ; 13868 XIII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  58/102
  Nr opisu: 0000026499
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Rola środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich cennych przyrodniczo w polityce ich rozwoju
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2012, nr 42, s. 381--392
  p-ISSN: 1426-9724

  Uwagi: Tytuł tomu: Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych.
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł monograficzny
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 5.000
  Index Copernicus: 5.270
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: obszar cenny przyrodniczo ; środowisko przyrodnicze ; rozwój wielofunkcyjny ; rozwój zrównoważony
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poznan_42_druk.pdf

  59/102
  Nr opisu: 0000026425
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Sprawozdanie z Konferencji "Marketing terytorialny jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego" Biała Podlaska, 26-27 kwietnia 2012
  Tytuł równoległy: Conference report "Territorial marketing as a factor in the development of local and regional" Biała Podlaska, 26-2 April 2012
  Tytuł czasopisma:
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2012, T. 5, nr 2, s. 133--136
  p-ISSN: 2083-3725

  Charakterystyka formalna: sprawozdanie
  Język publikacji: POL
  http://www.pswbp.pl/index.php/pl/o-uczelni/pliki-do-pobrania/Inne-pliki/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-V-nr-2-rok-2012/16-SPRAWOZDANIE-Z-KONFERENCJI-"Marketing-ter

  60/102
  Nr opisu: 0000024016
  Autorzy: Agnieszka Anna Siedlecka, Agnieszka Smarzewska, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Jacek Kamiński.
  Tytuł monografii: Wizerunek regionu o orientacji rynkowej / red. nauk. A. Siedlecka, A. Smarzewska, M. Zwolińska-Ligaj, J. Kamiński
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW JPII
  Rok wydania: 2012
  Strony: 149 s., il., 24 cm
  ISBN: 978-83-61044-86-4
  Charakterystyka formalna: monografia polska (redaktor)
  Charakterystyka wg MNiSW: redakcja monografii - j. polski lub inny poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: jednostka samorządu terytorialnego ; region ; konkurencyjność ; marka terytorialna ; marketing terytorialny ; orientacja rynkowa
  Uwaga: sygn. 13865 XIII CZYT. ; 13866 XIII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  61/102
  Nr opisu: 0000024248
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Justyna Bilko.
  Tytuł pracy: Wykorzystanie instrumentów marketingu terytorialnego na przykładzie gminy Terespol
  Tytuł całości: W: Marketing terytorialny w budowaniu konkurencyjności podmiotów publicznych / red. nauk. A. Siedlecka, A. Smarzewska, M. Zwolińska-Ligaj
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW JPII
  Rok wydania: 2012
  Strony zajęte przez pracę: S. 147-165
  ISBN: 978-83-61044-82-6
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Liczba znaków: 44615
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: marketing terytorialny ; marketing mix ; samorząd gminny ; Terespol (woj. lubelskie) ; województwo lubelskie
  Uwaga: 13867 XIII CZYT. ; 13868 XIII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  62/102
  Nr opisu: 0000022116
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Dywersyfikacja gospodarki jako determinanta zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową / red. A. Siedlecka
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2011
  Strony zajęte przez pracę: S. 204-216
  ISBN: 978-83-61044-77-2
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Liczba znaków: 38956
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; rozwój regionalny ; wielofunkcyjność ; obszar wiejski ; województwo lubelskie
  Uwaga: sygn. 13170 VIII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  63/102
  Nr opisu: 0000026423
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej członkiem Konsorcjum Naukowo-Technologicznego "Polska Platforma Technologiczna Ekologii i Systemów Środowiska"
  Tytuł równoległy: Pope John Paul II State School of Higher Education as a member of Polish Technological Platform of Ecology and Environmental Protection System
  Tytuł czasopisma:
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2011, T. 4, nr 1, s. 119--120
  p-ISSN: 2083-3725

  Charakterystyka formalna: varia: list, wywiad, komentarz, biogram, wspomnienie
  Język publikacji: POL
  http://www.pswbp.pl/index.php/pl/o-uczelni/pliki-do-pobrania/Inne-pliki/Economic-and-Regional-Studies---Studia-Ekonomiczne-i-Regionalne/Tom-IV-nr-1-rok-2011/17_psw_czlonkiem_konsorcjum...1344.pdf/

  64/102
  Nr opisu: 0000026495
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Rola samorządów gminnych w zarządzaniu zrównowazonym rozwojem obszarów wiejskich regionu Zielone Płuca Polski
  Tytuł całości: W: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 w świetle badań empirycznych / red. nauk. Artur Bołtromiuk
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
  Rok wydania: 2011
  Seria: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
  Strony zajęte przez pracę: S. 163-186
  ISBN: 83-89900-40-8
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; zarządzanie środowiskowe ; gmina ; samorząd gminny ; Zielone Płuca Polski

  65/102
  Nr opisu: 0000022304
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Samorząd gminy jako podmiot działań marketingowych na przykładzie gmin objętych siecią Natura 2000
  Tytuł równoległy: Local government as a subject of marketing activities on the example of the municipalities covered by the Natura 2000 network
  Tytuł czasopisma:
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2011, T. 4, nr 2, s. 76--81
  p-ISSN: 2083-3725

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 2.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: marketing terytorialny ; samorząd gminny ; sieć Natura 2000
  http://ers.edu.pl/OJS/index.php/erspl/article/view/164/169
  Streszczenie: W opracowaniu dokonano oceny aktywności władz samorządowych 14 gmin regionu Zielone Płuca Polski w realizacji działań marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem działalności promocyjnej. analiza materiału empirycznego wskazuje, że badane urzędy gmin stosują tradycyjne narzędzia promocyjne, wykazują niską aktywność w zakresie promocji gmin jako obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych oraz są niedostatecznie przygotowane pod względem organizacyjnym, planistycznym i kompetencyjnym do realizacji działań marketingowych.
  Streszczenie: This study evaluated the activity of local authorities of 14 Polish Green Lungs region municipalities in the implementation of marketing activities with particular emphasis on promotional activities. An analysis of empirical material indicates that these offices of the municipalities use traditional promotional tools, are not very active in the promotion of municipalities when it comes to special natural assets and are not adequately prepared in terms of organization, planning and competence to carry out marketing activities.

  66/102
  Nr opisu: 0000020543
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Relacje gmin "naturowych" z otoczeniem w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
  Tytuł całości: W: Europejska sieć Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa / red. A. Bołtromiuk
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
  Rok wydania: 2010
  Seria: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
  Strony zajęte przez pracę: S. 127-141
  ISBN: 83-89900-38-6
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: obszar wiejski ; rozwój zrównoważony ; Natura 2000 ; samorząd gminny

  67/102
  Nr opisu: 0000020542
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Sieć Natura 2000 w świetle opinii wójtów i radnych reprezentujących gminy objęte Europejską Siecią Ekologiczną
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2010, nr 1 (146), s. 171--186
  p-ISSN: 0137-1673

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 9.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: samorząd gminny ; Natura 2000
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/393/siec-natura-2000-w-swietle-opinii-wojtow-i-radnych-reprezentujacych-gminy-objete-europejska-siecia-ekologiczna
  Streszczenie: W opracowaniu zostały przedstawione postawy przedstawicieli samorządów gminnych objętych siecią Natura 2000 wobec problemów ochrony środowiska oraz rangi problemów środowiskowych w procesie zarządzania rozwojem gminy ze szczególnym uwzględnieniem opinii na temat oddziaływania sieci Natura 2000 na rozwój lokalnych gospodarek. Badani przedstawiciele samorządu wyrazili niejednoznaczne opinie (zarówno negatywne jak i pozytywne) dotyczące konsekwencji objęcia terenu gminy siecią Natura 2000. Jak się wydaje, źródłem negatywnego postrzegania Natury 2000 w dużej mierze jest brak informacji oraz przedmiotowe potraktowanie samorządów w procesie wyznaczania obszarów "naturowych". Podkreślić należy, że przedstawiciele samorządów terytorialnych dostrzegają potencjalną rolę zasobów i walorów środowiska przyrodniczego w kreowaniu rozwoju gminy, jednak na obecnym etapie funkcjonowania sieć Natura 2000 budzi istotne zastrzeżenia, które przesłaniają potencjalne korzyści.

  68/102
  Nr opisu: 0000020544
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd gminy na obszarach objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2010, nr 27, s. 265--275
  p-ISSN: 1426-9724

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: samorząd gminny ; przedsiębiorczość ; Natura 2000
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_27.pdf
  Streszczenie: Celem opracowania jest przedstawienie wybranych zagadnień składających się na politykę wspierania przedsiębiorczości, realizowaną w gminach objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000. Tło rozważań stanowi prezentacja lokalnych uwarunkowań przedsiębiorczości, wynikających z objęcia gmin siecią Natura 2000. W artykule wskazano narzędzia wspierania przedsiębiorców, wykorzystywane przez władze gminy, oraz przedstawiono opinie radnych dotyczące najważniejszych działań w zakresie rozwoju gospodarczego, które może podejmować urząd gminy.

  69/102
  Nr opisu: 0000020545
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego w kreowaniu wielofunkcyjności gmin objętych siecią Natura 2000
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2010, nr 31, s. 215--222
  p-ISSN: 1426-9724

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: samorząd gminny ; gmina ; rozwój ; Natura 2000
  Uwaga: Kopia dostępna w Dziale Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów Biblioteki PSW.
  http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_31_do_rewizji.pdf
  Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono działania samorządów służące kreowaniu wielofunkcyjnego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000. analizie poddano szczególnie uwarunkowania rozwoju funkcji turystyki, jako sposobu wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych w procesie rozwoju. Opracowania powstało na podstawie wyników badań empirycznych prowadzonych w ramach projektu pt. "Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski". Badaniami objęto przedstawicieli samorządu terytorialnego - wójtów/burmistrzów reprezentujących 14 gmin regionu Zielone Płuca Polski, w których udział obszaru chronionego Natura 2000 w ogóle powierzchni gminy wynosi 80% i więcej.

  70/102
  Nr opisu: 0000020925
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
  Tytuł równoległy: The concept of multifuncionality as an element of sustainable development of rural areas
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2009, nr 2 (51), s. 11--38
  p-ISSN: 2081-3430

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł przeglądowy
  Język publikacji: POL
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; rolnictwo ; obszar wiejski ; wielofunkcyjność
  Uwaga: sygn. 10488 XII CZYT.
  http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_nr_51_2009_s11.pdf

  71/102
  Nr opisu: 0000026496
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Struktura i zróżnicowanie przestrzenne funkcji gospodarczych obszarów wiejskich województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: System środowiskowego i rolniczego modelowania w skali lokalnej = Environmental and agricultural modelling system in the local scale / red. nauk. Mieczysław Adamowicz
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Rok wydania: 2009
  Seria: Prace Naukowe / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Nr 48
  Strony zajęte przez pracę: S. 197-219
  ISBN: 978-83-583-085-9
  Uwagi: Streszcz. w jęz. ang.
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: struktura gospodarcza ; zróżnicowanie przestrzenne ; przedsiębiorstwo ; gmina wiejska ; województwo lubelskie

  72/102
  Nr opisu: 0000016870
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Działania promocyjne urzędów gmin na przykładzie wybranych gmin wiejskich województwa lubelskiego
  Tytuł równoległy: Promotion activities in communes' offices on the example of selected rural communes in Lubelskie voivodeship
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2008, T. 2, s. 179--194
  p-ISSN: 1899-1025

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: gmina wiejska ; promocja ; public relations ; urząd gminy ; województwo lubelskie
  http://rozprawy-spoleczne.pswbp.pl/pdf/ii_14_guzal_dec_zwoli.pdf
  Streszczenie: W pracy przedstawiono teoretyczne aspekty promocji jako narzędzia komunikacji i informowania o gminie oraz wyniki badań aktywności promocyjnej w wybranych urzędach gmin wiejskich województwa lubelskiego. Analizie poddano zakres i częstotliwość stosowania różnych narzędzi promocyjnych, w tym także promocji gospodarczej. Szczególną uwagę po-święcono wykorzystaniu sieci internetowej jako narzędzia promocji. Zbadano także uwarunkowania rozwoju działalności promocyjnej wynikające m.in. z możliwości finansowych budżetów gmin oraz aktywności przedstawicieli samorządu w podnoszeniu kwalifikacji w zakresie marketingu terytorialnego.
  Streszczenie: In this paper the authors present theoretical aspects of promotion as the tool of communication and information about commune and also results of studies of promotion activities in selected rural communes in Lubelskie voivodeship. The authors analyzed the range and frequency of using by the local government particular promotion instruments with the special emphasis put on economic promotion. The authors focus their attention on using of Internet network as a promotion instrument. In this paper different conditions of promotion activities was analyzed for example the financial possibilities and activities of representatives of communes in improving their qualifications when it comes to territorial marketing.

  73/102
  Nr opisu: 0000020985
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich województwa lubelskiego - wybrane aspekty analizy ilościowej
  Tytuł całości: W: Ruch graniczny w kontekście rozszerzania Unii Europejskiej / red. M. Adamowicz, A. Siedlecka
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2008
  Strony zajęte przez pracę: S. 11-22
  ISBN: 978-83-61044-68-0
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: przedsiębiorczość ; działalność pozarolnicza ; obszar wiejski ; województwo lubelskie
  Uwaga: sygn. 10950 XI CZYT. ; 10951 XI CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  74/102
  Nr opisu: 0000020927
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Społeczny wymiar działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarach wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2008, T. 265 (52), nr, s. 137--145
  p-ISSN: 1506-1965

  Kopia niedostępna: x
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; obszar wiejski ; województwo lubelskie

  75/102
  Nr opisu: 0000016871
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Struktura gospodarcza gmin wiejskich województwa lubelskiego i jej wpływ na kształtowanie się wybranych zjawisk ekonomicznych i demograficznych
  Tytuł równoległy: The economic structure of local rural government units in the Lublin province and its influence on selected economic and demographic phenomenons
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2008, T. 2, s. 195--213
  p-ISSN: 1899-1025

  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo ; gmina wiejska ; struktura gospodarcza ; obszar wiejski
  http://rozprawy-spoleczne.pswbp.pl/pdf/ii_15_zwolinska_ligaj_guzal_dec.pdf
  Streszczenie: Część teoretyczna pracy koncentruje się na prezentacji problemu wielofunkcyjności obszarów wiejskich. W części empirycznej podjęto próbę określenia funkcji ekonomicznych wiejskich obszarów województwa lubelskiego, ich struktury oraz zróżnicowania przestrzennego wykazując, że dywersyfikacja gospodarki warunkuje poprawę sytuacji w wybranych obszarach funkcjonowania gminy. Wyniki badań umożliwiły określenie roli przedsiębiorstw w przekształceniach strukturalnych obszarów wiejskich. W pracy przeprowadzono studia nad funkcjami, które wypełniają przedsiębiorstwa w lokalnej gospodarce w takich obszarach, jak m.in. tworzenie miejsc pracy i rozwijanie powiązań kooperacyjnych.
  Streszczenie: In the theoretical part of this paper the authors concentrate on the presentation of the nature of multifunctionality of rural areas. In the empirical part the authors make an attempt at determining the economic functions of rural areas in the Lublin province, as well as their economic structure and spatial diversification. In this way, they show that diversification of the economy constitutes a factor which conditions improvement within selected aspects of functioning of a district. Studies of the functions performed by economic enterprises in local economies were also conducted. These covered several aspects, such as, job creation and the development of coopera-tive networks.

  76/102
  Nr opisu: 0000020926
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Związki kooperacyjne przedsiębiorstw wiejskich obszarów regionu peryferyjnego (na przykładzie województwa lubelskiego)
  Tytuł czasopisma:
  Szczegóły: 2008, nr 500, nr 21, s. 140--148
  p-ISSN: 1896-382X

  Uwagi: Tytuł tomu: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego : przedsiębiorczość, instytutcje wsparcia i gospodarka finansowa
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo ; działalność pozarolnicza ; obszar wiejski ; kooperacja ; województwo lubelskie

  77/102
  Nr opisu: 0000017954
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Czynniki wzmocnienia potencjału konkurencyjności gmin wiejskich z uwzględnieniem turystyki na przykładzie województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Kierunki rozwoju turystyki w województwie lubelskim / red. J. Bergier, M. Stelmach
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2007
  Strony zajęte przez pracę: S. 169-178
  ISBN: 978-83-61044-24-6
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Liczba arkuszy: 0,5
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gmina wiejska ; turystyka ; konkurencyjność ; region ; województwo lubelskie
  Uwaga: sygn. 8399 XX CZYT. ; 8400 XX CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  78/102
  Nr opisu: 0000020928
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Funkcje przedsiębiorstw w środowisku lokalnym na przykładzie wybranych gmin wiejskich województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi / red. nauk. M. Błąd, D. Klepacka-Kołodziejska
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  Rok wydania: 2007
  Seria: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
  Strony zajęte przez pracę: S. 53-63
  ISBN: 83-89900-18-1
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo ; gmina wiejska ; obszar wiejski ; działalność pozarolnicza ; środowisko lokalne ; gospodarka ; rozwój lokalny ; aktywizacja

  79/102
  Nr opisu: 0000012851
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Rola samorządu gminy w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - wybrane aspekty teoretyczne oraz praktyczne oparte na przykładzie wiejskich jednostek samorządowych regionu przygranicznego
  Tytuł całości: W: Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej w regionie Biała Podlaska - Brześć, T. 1 / red. M. Adamowicz, A. Siedlecka
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2007
  Strony zajęte przez pracę: S. 116-125
  ISBN: 978-83-61044-04-8
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: samorząd gminny ; przedsiębiorczość ; działalność pozarolnicza ; obszar wiejski ; region przygraniczny ; rozwój lokalny
  Uwaga: sygn. 6945 XII CZYT. ; 6946 XII CZYT.

  80/102
  Nr opisu: 0000017953
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Struktura funkcji ekonomicznych obszarów wiejskich województwa lubelskiego z uwzględnieniem turystyki
  Tytuł całości: W: Kierunki rozwoju turystyki w województwie lubelskim / red. J. Bergier, M. Stelmach
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2007
  Strony zajęte przez pracę: S. 159-168
  ISBN: 978-83-61044-24-6
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: turystyka ; agroturystyka ; wieś ; gospodarka ; infrastruktura ; województwo lubelskie
  Uwaga: sygn. 8399 XX CZYT. ; 8400 XX CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  81/102
  Nr opisu: 0000012929
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Terytorialny zasięg rynku przedsiębiorstw funkcjonujących na wiejskich obszarach regionu przygranicznego na przykładzie województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Rozwój transgranicznej współpracy edukacyjnej w regionie Biała Podlaska - Brześć, T. 2 / red. M. Adamowicz, A. Siedlecka
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2007
  Strony zajęte przez pracę: S. 122-130
  ISBN: 978-83-61044-08-6
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: region przygraniczny ; obszar wiejski ; przedsiębiorstwo ; zasięg terytorialny ; województwo lubelskie
  Uwaga: sygn. 6947 XII CZYT. ; 6948 XII CZYT.

  82/102
  Nr opisu: 0000020929
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Aktywność pozarolnicza wiejskich gospodarstw domowych województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich / red. Z. Wyszkowska
  Miejsce wydania: Bydgoszcz
  Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  Rok wydania: 2006
  Strony zajęte przez pracę: S. 19-23
  ISBN: 83-89334-63-1
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: rozdział w książce polskiej
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe ; działalność pozarolnicza ; obszar wiejski

  83/102
  Nr opisu: 0000020892
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Konkurencyjność przedsiębiorstwa a otoczenie lokalne
  Tytuł całości: W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji : determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, Cz. 1 / red. M. Juchniewicz
  Miejsce wydania: Olsztyn
  Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  Rok wydania: 2006
  Strony zajęte przez pracę: S. 55-60
  ISBN: 83-7299-450-1
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo ; konkurencyjność ; otoczenie lokalne

  84/102
  Nr opisu: 0000020930
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Powiązania społeczno-ekonomiczne przedsiębiorstw z otoczeniem lokalnym na obszarach wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich / red. nauk. M. Adamowicz
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Rok wydania: 2006
  Seria: Prace Naukowe / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, nr 39
  Strony zajęte przez pracę: S. 29-41
  ISBN: 83-7244-796-9
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo ; otoczenie lokalne ; rozwój lokalny ; obszar wiejski ; województwo lubelskie
  Uwaga: sygn. 6982 XVII CZYT. ; 5152 XVII CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  85/102
  Nr opisu: 0000020900
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Przestrzenne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich
  Tytuł całości: W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji : determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, Cz. 2 / red. M. Juchniewicz
  Miejsce wydania: Olsztyn
  Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  Rok wydania: 2006
  ISBN: 83-7299-450-1
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo ; konkurencyjność ; obszar wiejski ; lokalizacja

  86/102
  Nr opisu: 0000007672
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Wpływ władz lokalnych na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w świetle opinii przedsiębiorców
  Tytuł całości: W: Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym / red. M. Adamowicz
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2006
  Strony zajęte przez pracę: S. 205-212
  ISBN: 83-923366-4-X
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: samorząd gminny ; przedsiębiorczość ; obszar wiejski ; lokalny sektor gospodarczy
  Uwaga: sygn. 5157 XIII CZYT. ; 5158 XIII CZYT.

  87/102
  Nr opisu: 0000026117
  Autorzy: Danuta Jolanta Guzal-Dec, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Konkurencyjność jednostek terytorialnych a uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Stan i perspektywy oraz innowacje w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich : materiały z konferencji naukowej pt.: "Stan i perspektywy oraz innowacje w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich", 14-15.1-.2005 r. Janów Podlaski
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2005
  Strony zajęte przez pracę: S. 6-10
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: gmina wiejska ; samorząd terytorialny ; konkurencyjność ; turystyka ; województwo lubelskie

  88/102
  Nr opisu: 0000026112
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Szanse i zagrożenia związane ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej dostrzegane w okresie przedakcesyjnym w świetle badań opinii przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach wiejskich
  Tytuł równoległy: Chances and threats connected with Poland accession to the European Union observed in the preaccession period in the view of the opinions of entrepreneurs running their business in the rural areas
  Tytuł całości: W: Przedsiębiorczość po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego zasobu Skarbu Państwa, [T. 1] / red. nauk. Lech Pałasz
  Miejsce wydania: Szczecin
  Wydawca: Akademia Rolnicza. Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej. Katedra Polityki Gospodarczej i Rynku, Katedra Ekonomii
  Rok wydania: 2005
  Strony zajęte przez pracę: S. 361-370
  ISBN: 83-921234-1-7
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo ; wieś ; integracja europejska ; Polska ; Unia Europejska

  89/102
  Nr opisu: 0000026119
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Uwarunkowania i przejawy aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich - wybrane aspekty
  Tytuł całości: W: Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej / red. nauk. Mieczysław Adamowicz
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Rok wydania: 2005
  Seria: Prace Naukowe / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Nr 35
  Strony zajęte przez pracę: S. 671-685
  ISBN: 83-7244-634-2
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo ; innowacyjność ; obszar wiejski ; uwarunkowania

  90/102
  Nr opisu: 0000001269
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj, Danuta Jolanta Guzal-Dec.
  Tytuł pracy: Wielofunkcyjny i zróżnicowany rozwój obszarów wiejskich : korzyści rozwijania turystyki
  Tytuł całości: W: Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi / red. nauk. B. Sawicki, J. Bergier
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2005
  Strony zajęte przez pracę: S. 79-83
  ISBN: 83-916235-8-0
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: obszar wiejski ; turystyka ; agroturystyka ; rozwój
  Uwaga: sygn. 4468 XX CZYT. ; 4469 XX CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  91/102
  Nr opisu: 0000026481
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w strategii rozwoju województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Kwestia agrarna w Polsce i na świecie : księga pamiątkowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Mieczysława Adamowicza / red. B. Klepacki [i in.]
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Rok wydania: 2005
  Strony zajęte przez pracę: S. 695-708
  ISBN: 83-7244-670-9
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: polityka regionalna ; strategia rozwoju ; rolnictwo ; rozwój obszarów wiejskich ; wielofunkcyjność ; województwo lubelskie
  Uwaga: sygn. 5135 XVII CZYT.

  92/102
  Nr opisu: 0000026120
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Wybrane uwarunkowania i stan zaawansowania procesu różnicowania się funkcji gospodarczych gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Funkcje obszarów wiejskich / red. Ewa Pałka
  Miejsce wydania: Kielce
  Wydawca: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Rok wydania: 2005
  Strony zajęte przez pracę: S. 235-253
  ISBN: 83-7133-253-X
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: gmina wiejska ; rozwój wielofunkcyjny ; funkcja gospodarcza ; województwo lubelskie

  93/102
  Nr opisu: 0000000773
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Charakterystyka i perspektywy rozwojowe podmiotów gospodarczych gmin wiejskich wschodnich obszarów przygranicznych
  Tytuł całości: W: Rozwój obszarów przygranicznych w kontekście funkcjonowania Euroregionów / red. M. Adamowicz, J. Bergier
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2004
  Strony zajęte przez pracę: S. 51-60
  ISBN: 83-916235-5-6
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: region przygraniczny ; gmina wiejska ; rozwój ; przedsiębiorstwo ; działalność gospodarcza ; województwo lubelskie
  Uwaga: 4294 XII CZYT. ; 4295 XII CZYT.

  94/102
  Nr opisu: 0000026113
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Inicjatywy przedsiębiorcze indywidualnych gospodarstw rolnych województwa lubelskiego
  Tytuł całości: W: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji / red. Mieczysław Adamowicz
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Rok wydania: 2004
  Seria: Prace Naukowe / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Nr 33
  Strony zajęte przez pracę: S. 448-461
  ISBN: 83-7244-464-1
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: gospodarstwo rolne ; przedsiębiorczość ; działalność pozarolnicza ; województwo lubelskie
  Uwaga: sygn. 8250 VI CZYT.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  95/102
  Nr opisu: 0000020939
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Rola małych i średnich przedsiębiorstw w kształtowaniu lokalnych rynków pracy
  Tytuł czasopisma: (Seria B) ; nr 54
  Szczegóły: 2004, T. 41, s. 9--27
  p-ISSN: 0572-5844

  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: artykuł w czasopiśmie polskim
  Charakterystyka merytoryczna: artykuł oryginalny naukowy
  Charakterystyka wg MNiSW: artykuł w czasopiśmie bez IF (wykaz MEiN)
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa małe i średnie ; rynek pracy ; aktywność gospodarcza ; społeczność lokalna

  96/102
  Nr opisu: 0000020940
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju obszarów wiejskich
  Tytuł całości: W: Uwarunkowania przedsiębiorczości / red. K. Jaremczuk
  Miejsce wydania: Tarnobrzeg
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ w Tarnobrzegu
  Rok wydania: 2004
  Strony zajęte przez pracę: S. 137-154
  ISBN: 83-9172-936-2
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa małe i średnie ; rozwój lokalny ; obszar wiejski

  97/102
  Nr opisu: 0000020936
  Autorzy: Ewelina Dresler, Agnieszka Anna Siedlecka, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Aktywność marketingowa zakładów piekarniczych na przykładzie powiatu bialskiego
  Tytuł całości: W: Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego / red. nauk. M. Adamowicz
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Rok wydania: 2003
  Strony zajęte przez pracę: S. 415-426
  ISBN: 83-7244-430-7
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: marketing ; sektor rolno-spożywczy ; piekarnia ; powiat bialski
  Uwaga: sygn. P.2371 WYP.
  [sprawdź dostępność w katalogu AB]

  98/102
  Nr opisu: 0000020937
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Rola samorządu rolniczego w procesie rozwoju lokalnego w warunkach integracji
  Tytuł całości: W: Strategie rozwoju lokalnego, T. 1, Aspekty instytucjonalne / red. M. Adamowicz
  Miejsce wydania: Warszawa
  Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Rok wydania: 2003
  Strony zajęte przez pracę: S. 260-271
  ISBN: 83-7244-462-5
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: samorząd gminny ; samorząd rolniczy ; obszar wiejski ; rozwój lokalny
  Uwaga: sygn. P.2376 XIII CZYT.

  99/102
  Nr opisu: 0000020938
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Uwarunkowania aktywizacji podmiotów gospodarczych na przykładzie wybranych gmin powiatu bialskiego
  Tytuł całości: W: Przedsiębiorczość : zagadnienia wybrane
  Miejsce wydania: Olsztyn
  Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Rok wydania: 2003
  Strony zajęte przez pracę: S. 107-123
  ISBN: 83-8911-280-9
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: przedsiębiorczość ; obszar wiejski ; aktywizacja ; rozwój społeczno-gospodarczy

  100/102
  Nr opisu: 0000000528
  Autorzy: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj.
  Tytuł pracy: Zabytkowe budownictwo sakralne na szlakach turystycznych Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu
  Tytuł całości: W: Turystyka a religia / red. J. Bergier, J. Żbikowski
  Miejsce wydania: Biała Podlaska
  Wydawca: Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej
  Rok wydania: 2003
  Strony zajęte przez pracę: S. 249-261
  ISBN: 83-916235-2-1
  Charakterystyka formalna: rozdział w monografii polskiej
  Charakterystyka wg MNiSW: rozdział w monografii - j. polski lub innym poza kongres.
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Praca recenzowana
  Słowa kluczowe: architektura sakralna ; zabytki ; Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu
  Uwaga: sygn. P.2362 XX CZYT. ; 3600 XX CZYT.

  101/102
  Nr opisu: 0000020934
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Magdalena Zwolińska.
  Tytuł pracy: Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznych wiejskich obszarów chronionych formą parku krajobrazowego
  Tytuł całości: W: Materiały z IV Międzynarodowego Seminarium Naukowego Studentów i Młodych Pracowników Nauki / red. A. Jarosz
  Miejsce wydania: Jarosław
  Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Jarosławiu
  Rok wydania: 2002
  Strony zajęte przez pracę: S. 241-245
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: turystyka ; obszar chroniony ; obszar wiejski ; park krajobrazowy

  102/102
  Nr opisu: 0000020935
  Autorzy: Mieczysław Adamowicz, Magdalena Zwolińska.
  Tytuł pracy: Uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnej gospodarki wiejskiej na obszarach chronionych na przykładzie Parku Krajobvrazowego "Podlaski Przełom Bugu"
  Tytuł całości: W: Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich : materiały konferencji naukowej poświęconej Profesorowi Marianowi Koziejowi w siedemdziesiątą rocznice urodzin / red. W. Kamińska
  Miejsce wydania: Kielce
  Wydawca: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
  Rok wydania: 2002
  Strony zajęte przez pracę: S. 277-290
  ISBN: 83-8600-658-7
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu ; obszar chroniony ; obszar wiejski ; gospodarka

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka AB